Orosházi Friss Hírek, 1938. május (15. évfolyam, 97-121. szám)

1938-05-01 / 97. szám

V ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Negyedévre helyben házhoz hordva . . 5 P Negyedévre vidékre postán küldve . . 7 P Felelős szerkesztő és kiadó : DEMARTSIK FERENC POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bajza-utca 12 Telefon: 113 szám. Lapzárta éjjel 12 órakor 'Reggeli légitámadás Oros£>áxa ellen Tudnivalóin a Inedd reggeli légoltalmi gyakorlatról FELTŰNŐ NYILTLEVÉL fl TIMES-BEN MSGYBRQRSZfiGRÓL Sir Robert Gower, az alsóház középeu­rópai csoportjának alapitója, tizenhat .képvi­selőtársával együtt nyílt levelet lintézett a Ti­mes szerkesztőjéhez Magyarország független­ségéről. A levél szerint '.Európának elsősor­ban Csehszlovákiának, nagyon fontos i érdeke, hogy a jelenlegi 'lehetetlen ihelyzetet a trianoni szerződés területi határozmányainak olyan fe­lülvizsgálásával szüntessék meg, amelynek kö­vetkeztében visszaadják Magyarországnak lé­nyegileg magyarokiakta egykori terű étéit. E cél elérése végett megegyezést kell létrehozni a kisantantáliamok és Magyarország között SZEMLE OROSHÁZA ÁLLAT- ÁLLOMÁNYA FÖLÖTT Kövy József m kir. gazdasági főfelügye­lő pénteken szotyori Nagy 1J enő gazdasági fel­ügyelő és Vörös Imre kisbirtokosszövetségi jegyző társaságában megszemlélte az orosházi és pusztaföldvári gazdák állatállományát. Állat- tenyésztésünk nívója fölött őszinte megelége­dését fejezte ki és az üszőnevelésre, meg a tejtermelés fokozására hivta fel a gazdák fi­gyelmét. A gazdasági főfelügyelő .tanyaláto­gatásairól [apunk keddi számában adunk rész­letes beszámolót. BE KELL JELENTENI A VETÉSTERÜLETEKET Mint minden évben, az idén is be kell jelenteni statisztikai >' célokra a i tiz katasztrális holdnál nagyobb földbirtokok vetésterületét .nö­vényfajták szerint. A bejelentések e hó 10-éig kell megtörténnie a községháza III. ügyosztá­lyán. 1 A vagyonváltsági busa ára A vagyonváltság fejében fizetendő ‘búza árát május hónapra szóló érvénnyel huszonegy pengőben állapította meg a pénzügyminisz­ter. . i „Turul“ kulfur és propaganda délután A »Turul« Szövetség »Szondi« B. E. »Szity- tya« mozgalmi törzse május 8-án, jővővasár- nap tartja második nagyszabású keresztény kiul- tur és propaganda előadását a »Polgári Kör« nagytermében, délután 3 órai kezdettel. Elő­adók lesznek: Dr. Hubay Kálmán országgyű­lési képviselő, dr. Temesvári László a külke­reskedelmi hivatal főtisztviselője, a »Turul« fő- vgzérségének kiküldötttje. Részletes műsor a csütörtöki számban. Minden keresztény ma­gyar embert szeretettel hiv és vár a Vezére ség. Javult a búza A határidős forgalomban szilárd volt teg­nap az irányzat, az üzleti tartózkodás miatt az árak emelkedtek. Rendkívül szilárd a tengeri. A készárupiacon a búza 20—30 fillérrel javult, szilárd a tengeri, a takarmányárpa változatlan árfolyamon zárult. — A sertésvásár árai válto­zatlanok. A Lóvásárló Bizottság Orosházán A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara közli az érdekelt íónevelő gazdákkal, hogy a Ló- értékesitő Szövetkezet II. számú Lóvásárló Bi­zottsága május hó 9-én reggel 8 órakor lova­kat. vásárol. A Lóértékesitő Szövetkezet három és fél évtől 7 éves korig akar melegvérű katonai szolgálatra alkalmas lovakat vásárolni, amelyekért minőség szerint 600—900 pengői között fog fizetni darabonként. Mint már jeleztük és a lapunk mai szá­mában közölt hirdetmény is tudtuiadja, kedden reggel 6 órától 8 óráig repü őtámadássaí egy­bekötött légoita mi gyakorlatot tartanak. Meg­jegyzendő, hogy a 6 órai kezdet nem a légitá­madás és ezzel kapcsolatban az elrejtőzés ide­jének kezdetét jelenti, hanem csupán azt, hogy reggel 6—8 óra között fog lezajlani a körülbelül félóráig tartó gyakorlat. A légitámadás kezdetét a szokásos riadó­jel: a malmok gőzsipjainak szaggatott bugása és a tűzoltóautó szirénája’jelzi, a valószínű­leg bekövetkező gáztámadási gyakorlat ikezde­A községháza tanácstermében tegnap dél­előtt 11 órakor tartotta alakuló ülését a nem­rég megválasztott község- mezőgazdasági bi­zottság. Az ülést dr. Bui-'a Sándor '^jegyző nyitotta meg és megállapította, bogy aT "jelen­levő tagok szabályszerűen megválasztottak és tagsági joguk gyakorlására jogosultak. Az igazolás után a bizottság Csiz­madia Andrást elnökké, Ismeretes, hogy az orosházi uyilt áru­sítási üzlettel biró kereskedők és a kereskedelmi alkalmazottak vasárnapi teljes munkaszünetet kérő beadványát a főszolgabíró véleményadásra megküldötte az illetékes szegedi Kereskedel­mi és Ipar Kamarának. Tegnap visszajött az irat azzal a kamarái véleménnyel, hogy nincs meg ä rende kezesben előirt két­harmad többség, mert a kérést csak 130 kereskedő irta alá, holott Oros­házán 380 kereskedő van. A kérelmezők megbízásából dr. Krasznay János ügyvéd tegnap beutazott Szegedre és a Ismeretes, hogy a kultuszkormány még a múlt év elején magáévá Tette egy orosházi zeneiskola megszervezésére vonatkozó tervet, Kazacsay Tibor zenei főfelügyelő vezette la tár­gyalásokat, melynek eredményeként a község segélyt is szavazott meg a létesítendő zeneis­kola számára. Értesülésünk szerint az Orosházi Zeneiskola szeptemberben megnyílik, a miniszter az iskola veze­tésével Géczyné Iszlay Gabriella oki. zenetanámőt már megbízta, tét pedig a harangok 'gyors kongatása. A gáz- támadás végét rendes harangozás, a légigya­korlat végét a maiomsipok állandó bugása jelzi. A gyakorlat tartamára a kereskedők­nek nem kell bezárulok üzleteiket, csak az utcán nem szabad tartőz- : kodni. A légoita'mi gyakorlat alatt a csendőrség és rendőrség mellett légoltalmi segédőrség is teljesít szolgálatot. 1 A fehér karszalagot viselő segédrend­őröknek éppúgy engedelmeskedni kell, mint az egyenruhás rendfenntartó közegek­nek . Kamara főtitkáránál ebben a kérdésben megbe­szélést folytatott. Rámutatott arra, hogy a Kamaránál levő lajstrom ebben a kérdésben 'nem képezheti vélemény alapját, mert Orosházán nincs nyílt árusító üzlettel rendelkező kereskedő 380, ebben a számban minden 'kereskedő benne an, még talán a baromfialkusz is, ezzel szemben a 130 aláírás föltétlenül legalább kétharmada a kérelemre jogosult kereskedőknek. A Kamaránál méltányolták dr. Krasznay érveit s remélhető, hogy a Kamara újabb véle­ménye alapján a főszolgabírónak módjában lesz a vasárnapi münkaszünetet elrendelni. aki egyedül rendelkezik akadémiai képesítéssel, amit a vonatkozó törvény előír. Május 20-án ismét Orosházára ér­kezik Kazacsay Tibor, hogy az iskola­szervezés munkálatait befejezze. Az iskolának két tanára lesz: Géczyné Isz­lay Gabriella, akinek művészetét i és pedagógiai szaktudását jól ismerjük s aki éppen most kapott őszinte elismerést fiihamonikusaink «el­nökségétől a múltkori hangversenyen nyújtott önzetlen, művészi szereplésért, a másik tanár Pfeiffer Elek, aki a Zeneművészeti Főiskola hegedű tanszakán kapott tanári i oklevelet. AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA.AAAAA-AA Megalakult a Községi mező­gazdasági bizottság Ismét Csizmadia András a bizottság elnöke II Kamara álláspontja a kereskedők vasárnapi munkasziinet-kérelméről Meglesz Orosházán a vasárnapi teljes munkaszünet Szeptemberben megnyílik az Orosházi Zeneiskola Géczyné Iszlay Gabriella lesz az Iskola vezetője Ravasz Antalt helyettes elnökké, Taraba Vil­most jegyzővé választotta. Csizmadia^ Amli^s^^jáfi^^-sgóvai-'nrégkö- szöníe a ráruházott elnöki tisztséget és kérte a bizottság tagjait, legyenek segítségére az el­nökségnek és ha bármilyen'mezőgazdasági vo­natkozású probléma tudomásukra jut, hivassák össze a bizottságot. —o—

Next

/
Thumbnails
Contents