Orosházi Friss Hírek, 1938. június (15. évfolyam, 122-144. szám)

1938-06-01 / 122. szám

Szerda, 1938. junius hó 1. OROSHÄZf XV. évfolyam 122 sz. * Ara 8 fülér ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Negyedévre helyben házhoz hordva . . 5 P Negyedévre vidékre postán küldve , . 7 P Felelős szerkesztő és kiadó: DEMARTSIK FERENC POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bajza-utca 12 Telefon: 113 szám. Lapzárta éjjel 12órakor A pénzügyminiszter nagy beszéde a költségvetés tárgyalásánál A mezőgazdaság rentabilitását kell biztosítani BEUTAZOTT A PÁPA KÖVETE Paceüi bíboros-állam titkár, a pápa legátusa, aki a tegnapi napot Esztergomban töltötte, a- hol a Szent Jobb-ünnepségen vett részt, dél­után tért vissza Budapestre. Néhány órára visz- szavonult a királyi várban lévő szállására, este 6 órakor utazott el a Keleti pályaudvarról. Bornemisza iparügyi miniszter Berlinbe érkezett Bornemisza Géza iparügyi miniszter teg­nap reggel 8 óra 28 perckor a menetrend­szerű budapesti gyorsvonattal Berlinbe érke­zett. Bornemisza a berlini magyar követségen szállt meg, a délelőtt folyamán < látogatást tett Hess vezérhelyettesnél, Ribbentrop külügymi­niszternél és Ley birodalmi vezetőnél. Délben Sztójai Döme berlini magyar követ ad viHásreg- gelit a miniszter tiszteletére. I KONGRESSZUSRÓL HIZKTÉRŰBEN MEGHALT SERCI OZIERI PÜSPÖK Hétfőn többszáz olasz zarándok érkezett vissza Triesztbe a budapesti eucharisztikus kon­gresszusról. A zarándokok között volt Serei ozieri (Szárdinia) püspök is, aki a vasútról a kapucinusok 'templomába ment. ÍA püspök itt rosszul lett és imire a mentők megérkeztek, meghalt. Összeüli a francia Kamara Másfélhavi parlamenti szünet után a fran­cia kamara tegnap ült össze először, de az uj ülésszak iránt nem nagy az érdeklődés, mert külpolitikai kérdések nincsenek napirenden, csu­pán alárendelt Jelentőségű kisebb javaslatok fog­nak szóbakerülni. Pénteken interpellációs nap lesz, amelyre 30 interpelláció van bejegyezve, de ezek közül csak egy érinti a külpolitikát. SVÁJC NEM MEGY TOKIÓBA A svájci olimpiai bizottság elhatározta, hogy nem vesz részt versenyzőivel az 1940. évi tokiói olimpiai játékokon abban az esetben, ha az olimpiai 'játékok megkezdésekor Japán még mindig háborút visel Kina ellen. Meglepő védelmi fegyvereket vezetnek be az angol hadseregbe Inskip angol hadügyminiszter rádióbeszé­dében kijelentette, hogy az angol hadseregben legközelebb bevezetik a í legkiválóbb védelmi szakértők újabb találmányait. Ezek a találmá­nyok olyan természetűek, hogy az ellenség »né­hány borzalmas, sőt talán váratlan védelmi fegy vérrel találja majd magát szemben«, i Épp most vannak tervezés alatt ujtipusu, elhárító ágyuk, valamint az alacsonyan szálló repülőgépek ellen igen hatásos uj légélháritó lövegek. BERLIN ÉS BUDAPEST KÖZT MEGINDULT A REPÜLŐJÁRAT Berlinből jelentik: Hétfőn indult a Deuts­che Lufthansa uj berlin—budapest—bukaresti repülőjáratának első menetrendszerű gépe. Az uj útvonal 1500 kilométer hosszú, az utazás időtartama hét óra. Kifizették a magyar postatakarékpénztár csehszlovákiai betéteit Az egyesült magyar párt törvényhozói rég­óta szorgalmazták illetékes helyen, hogy a cseh­szlovák takarékpénztár fizesse ki a volt magyar postatakarékpénztárral szemben fennálló köve­teléseket. A Prágai Magyar Hírlap értesülése szerint a követeléseket most kifizették. A cseh­szlovák postatakarékpénztár 73,400.008 koro­nát fizetett és a betétesek 100 magyar koroná­ért 62 csehszlovák koronát kaptak. A képviselőház keddi ülését féltiz órakor nyitotta meg Lányi Márton alelnök. Bemutatta a felsőház elnökének átiratát arról, hogy a tár­sadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatá­lyosabb biztosításáról az állami rend megóvása végett szükséges büntetőjogi rendelkezésekről1 és az egyesülési szabadsággal elkövetett vissza, élések megtorlásáról szóló törvényjavaslato­kat a képviselőház szövegezésében válto­zatlanul elfogadta. A Ház a bejelentést tudomásul vette. Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter emelkedett ezután szólásra általános figyelem közepette, hogy válaszoljon a költségvetés álta­lános vitája során elhangzott felszólalásokra. A miniszter beszédéből kiemeljük a követ­kezőket: V — Fő gondja a kormánynak a mező­gazdasági lakosság keresőképességé­nek a fokozása, mert ebből a termelési ágból az ország lakos­ságának ötvenöt százaléka él. A kormánynak ezen a téren határozott pro­gramja van (helyeslés) a fogyasztás emelése éz az ekszport forszirozása révén. A másik irányban pedig a mezőgazdaság rentábilitását kell biztosítani, azzal, hogy a me­zőgazdasági üzemanyagok megfelelő áron állja­nak rendelkezésre. Ha a mezőgazdaság renta­bilitását biztosítjuk, akkor a mezőgazdasági munkásság bérének kérdése is úgyszólván ma­gától megoldódik. Ezekre a kérdésekre a kor­mány különös gonddal figyel. Ezt a célt szol­gálja az, hogy minél több mezőgazdasági egyedet kell teremteni. A magyar püspöki kar a jubileumi év meghirdetésekor úgy határozott, hogy a Szent Jobbot körülhordozza a megcsonkított ország­ban, hogy a hívek az eucharisztikus kongresz* szus után hódolhassanak a dicsőséges ereklye előtt. Tegnap reggel az úgynevezett < aranyvonat vitte a Szent Jobbot ielső állomására, Esztergomba, a nagy király szülőhelyére. A< vonat reggel 8 óra 50 perckor indult el a pompásan feldíszített nyugati pályaudvarról. Palotaőrök sorfala között helyezték el az ereklyét a díszkocsi emelvényén, honnan a kocsi üvegfalán át végig az ország­ban mindenütt láthatják. A kocsiban a Szent Jobb mögötti trónuson Mészáros János érseki helytartó, a Szent Jobb őre ül. Rajniss Ferenc: Nagyon helyes! Földre­formot ! Reményi-Schneller pénzügyminiszter: Rési­ben parcellázás révén, nagyobb részben pedig kishaszonbérlő szövetkezetek utján kívánja a kormány ezt megvalósítani. A jövedelem emelését szolgálja a házi­ipar istápo’ása, a téli foglalkoztatások beveze­tése. , A mezőgazdasági lakosságnál mutatkozó szaporulatot a kormány az iparfejlesztés utján kivánja levezetni. Támogatni kivánja a kormány ^beruházá­sokkal kapcsolatban a kisipart. Ugyanebbe a gondolatmenetbe tartozik az ifjúság elhelyezésének kérdése is. A telepítéssel foglalkozva rámutatott a mi­niszter arra, hogy a telepítés menetének meg­gyorsítására a beruházási hozzájárulásból húsz milüó pengőt irányoztak elő, amiből erre a költségvetési évre a különböző rendelkezésre álló eszközökkel együtt 7,500.000 pengő esik. A telepítés gyorsításához hozzájárni az is, hogy több nagybirtokos a beruházási hozzá­járulást közben fogja megadni. Az igazságügyi tárca költségvetését Krü­ger Aladár előadó ismertette, majd Duün Jenő, Petró Kálmán, Györki Imre, vitéz Balogh Gá­bor, Szecsey István, Váry Albert, Fábián Béla, Drobny Lajos felszólalása után Mikecz Ödön igazságügyminiszter elismeréssel adózott a bí­róságnak. Megállapította, hogy a perek száma csökkent és hangoztatta, hogy javitani kíván a mai helyzeten. A jogi oktatás szabályozását időszerűnek és helyesnek tartja. Pacelli biboros-államtitkár, a pápa legá­tusa s öt bíboros, akik a kongresszus után még ittmaradtak, autón utaztak Esztergomba, ahol fényes körmenet kisérte a Szent Jobbot az esz­tergomi Bazilikában s a lefolyt ünnepség u- tán az aranyvonattal visszaérkezik a szent erek­lye Budapestre. Roosevelt bizalmasa európai tanulmánykörutat tesz A Jour értesülése szerint Norman Davis, Roosevelt ehiök bizalmasa, aki juntos máso­dik felében Londonban utazik, londoni tartóz­kodása után az európai államok < fővárosaiba is ellátogat és a helyszínen teszi vizsgálat tár­gyává a politikai helyzetet, majd tapasztala­tairól/ jelentést terjeszt elő az Egyesült Államok külügyminisztériumának. A magyarság sxení ereklyé/e Esztergomban Elindult a Sxení Jobb országos Kőrútján

Next

/
Thumbnails
Contents