Orosházi Friss Hírek, 1939. június (16. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-01 / 123. szám

OROSHÁZA Kot. »lid;M< Kir- ügyész8éi Szeged Csütörtök, 1939. juntas 1. 12 filléB" XVI. évfolyam 123. szám. ELŐFIZETÉSI ARAK: M»íy«dévre helyben házhoz hordva 5 P Negyedévre vidékre postán kőid ve 7 P Felelés sserkeeeté és klódé: DEMARTSIK FERENC POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bajza-u 12 Telefon: 113 sz. Lapzárta éjjel 12 órakor A kommunista gróf levele az orosházi Kisbirtokos Szövetséghez Károlyi Mihálynak fáj Magyarország megnagyobbodása Május hó 26-án levelet hozott a posta Pa­risból a Kisbirtokos Szövetséghez. Nyomtatott levél, tu. n. politikai pamflett, amely nagy meg­lepetést hozott a Szövetség kitűnő vezetőségé­nek. Ugyan ki írhatott Párisból? Mert feladó nem volt a boríték hátlapján. S ahogy a levelet felbontották', nagy meg­lepetésre ezt olvasták: »Független, demokra­tikus Magyarországért. Károlyi Mihály beszéde a nemzetközi Konferencián«. Ezt a nemzet­közi konferenciát Párisban tartották a magyar- országi választásokat megelőző két hét előtt. A vörös gróf, merthiszen ő az a Károlyi Mihály, nagy beszédet mondott a konferencia plénuma előtt »Magyarország érdekében« s azzal kezdte, hogy a magyar nép nevében áll ott a konfe­rencia előtt. Vájjon ki vállalja Károlyi Mihályban a magyar nép hivatott képviselőjét? Abban a be­szédben, amit ott a vörös gróf »kivágott«, a legszemérmetlenebb és a legigaztalanabb táma­dás van a tengelyhatalmak és a mai magyar nemzeti, keresztény, népi politika ellen s nem kisebb »szentenciát« mert a gróf iur kimondani, mint azt, hogy a felvidéki magyar területek őszi vissza- ' szerzése és tavaszi megnagyobbodása ! Magyarországnak nem más, mint újabb igazságtalanságok' elkövetése. A levél idevonatkozó része álljon itt szó­ról-szóra, ékes bizonyságul annak, hogy ne­künk éber szemmel kell vigyáznunk az ellen a a sötét propaganda ellen, amely édes hazánk­nak, Magyarországnak jövőjét alapjában fe­nyegeti. , A beszéd igy hangzik': • »Kedves Barátaim ! Egy kis ország, Magyarország, egy kis nép, a magyar inép nevében .állok itt, hogy felhívjam figyelmüket és Önökön keresztül az egész világon a szabadság híveinek figyel­mét azokra a veszélyekre, amelyek' országunk es népünk szabaságát és fenmaradását fenye­getik'; hogy együtt tanácskozzunk' azokról az .eszközökről, melyekkel fennmaradásunkat és szabadságunkat biztosíthatjuk'. Magyaroszág? a magyar nép? — kérdez­hetik Önök csodálkozva: hiszen Magyarország a tengelyállamok tartozéka. Magyarország az {antikomitem-paktummal leplezett háborús szö­vetség tagja, a Népszövetség legfrissebb rene­gátja, a müncheni diktátum és Csehország meg­szállásának kétszeres haszonélvezője, maga is, Jugoszláviával és Romániával szemben tanú­sított magatartásával a béke állandó fenyege­tője. Nem vagyok sem Magyarország, sem a magyar nép hivatalos megbízottja, sem pedig a magyar nép választott képviselője. Mégis én, aki annyi erőfeszítéssel dolgoztam ennek a népnek a felszabadítása érdekében, merem állítani, hogy én képviselem a nép igazi ér­dekeit; hogy én és barátaim azok, akik’ szem­ben állnak a hivatalos, a tengelybarát magyar politikával. És hirdetem ezt annál biztosabb meg­győződéssel, mert tudom, hogy a ma­gyar népben, a magyar dolgozók töme­geiben és a magyar szellemi élet kiváló­ságai között többségben vannak' a mi politikánk, a mi eszménk hívei. Mindkét állítás bizonyításra szorul és én bizonyítani akarom mind a kettőt. Nem huzott-e Magyarország szemmel- látható nagy hasznot a tengelyállamokkal fenn­álló szoros szövetségből? Nem nekik köszön­heti-e, hogy a magyar népet kétségtelenül sú­lyos igazságtalanságokkal terhelő trianoni bé­két Magyarország számára revidiálták'? Nem, ez illúzió. A trianoni béke súlyos igazságtalanság volt a magyar néppel szemben és mindig küzdöttünk azért, hogy e béke igaz­ságtalan rendelkezései a népek önrendelkezési joga és a dunai kis népek barátságos együtt­működése szellemében orvosoltassanak; Ami azonban a népek önrendelkezési jo­gának' ürügye alatt a múlt év novemberé­ben és még ezt az ürügyet is félredob­va, ez év áprilisában történt, az nem az igazságtalanságok jóvátétele volt, hanem újabb igazságtalanságok elköve­tése; nem elnyomott magyarok felszaba­dítása, hanem az egész magyar nemzet elnyomása, idegen területek imperalista elfoglalása, idegen népek imperalista el­nyomása. Egy nép számára nem származhat szabad­ság és megerősödés, más népek leigázásából. Legkevésbbé származhatott nyereség a magyar nép számára abból a területgyb- rapodásból, amelyet Magyarország a két nagy imperalista támadó, Németország, és Olaszország jóvoltából, Németország és Olaszország kegyelméből nyert. Magyarország területe megnőtt, de füg­getlensége, önállósága, szabadsága Trianon óta a legsúlyosabb csapást szenvedte el. A trianoni terhek egy részétől megszabadult Magyaror­szág, de olyan áron, amely még Trianonnál is súlyosabb terheket jelent számára«. Minden igaz magyar, aki hazáját szereti, s Trianon átkát a maga bőrén érzi, felháboro- rodottan utasítja vissza ezt a gondolatmenetet. Minden igaz magyar átkot szór a vörös grófra, akinek nagyban köszönhetjük megcsonkításun­kat, elesettségünket és azt az időt, amely a magyar anyák és testvérek könnyeivel, ma­gyar férfiak, asszonyok, gyermekek vérével irt történelmet 1919-ben. Bizton hisszük, hogy nemcsak a Kisbir­tokos Szövetség kapott Károlyi Mihálytól le­velet, hanem ez a szgnnyirat ezer és ezer pél­dányban forog most Magyarországon. Éppen most, amikor a magyar nép hitet tett a nem­zeti gondolat, a keresztény erkölcs felélesztése, a népi teremtő eszmék mellett. Éppen most, amikor a nép széles rétegei titkos választás utján döntöttek amellett a politika mellett, ame­lyet a vörös gróf dehonesztál. Éppen most, amikor a jobboldali magyar gondolat a maga eleven erejével népi, azt mondhatni egységes energiával odaállott a tengelypolitika mellé, s töretlen erővel, 'hittel segíti ennek a: politikai iránynak érvényre jutását. Bizonyos, hogy nem ez az egyetlen levél, ami Magyarországra ke­rült, s bizonyos, hogy a magyar társadalom minden rétege felháborodással utasítja vissza a fogadatlan prókátort, aki hivatlanul áll oda a magyarság tutorának egy tiszteletreméltó fó­rum elé, hogy ismét eladhassa azt a nemzetet, amely őt magából régen kivetette. Felháborodással utasítja vissza a Kisbir­tokos Szövetség Károlyi Mihály levelét, an­nak minden megállapításait és mi, akik' pontról- pontra ismerjük a levél tartalmát., óva intünk minden becsületes magyart, hogy a levél egyet­len sorát is igazságnak fogadja el. Méreg ez a levél a magyar nemzeti gon­dolat és ennek minden jogos aspiráció­ja ellen i s Isten mentse meg a magyart, hogy a sors még egyszer alkalmat adjon a károlyímihályoknalá arra, hogy ennek az országnak, ennek a nép­nek ügyeibe beleszóljanak és történelmi hiva­tásának betöltésében irányító szerepet vállal­hassanak. Néhány szám a „Verseny ruhaház“ ♦ rendkívül olcsó árairól Elegáns tropical ruhák gyönyörű kiállítással 26'58-től Női nyári costumeok ----------------------- P 18*00-tól G yerek ruhák--------------------------------P 3*80-tól B ouret ruhák--------------------------------Pll*60-tól F érfi és női ballonkabátok, esőköppenyek, szines leányka és fiú eeőkőpenyek APOLLO MOZI MELLETT nagy választékban CSIRKEPIACTÉR

Next

/
Thumbnails
Contents