Orosházi Friss Hírek, 1939. október (16. évfolyam, 225-248. szám)

1939-10-03 / 225. szám

Kedd, 1939. október 3. 8 füléi­XVI. évfolyam 225. szám. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Felelős szerkesztő és kiadó: POLITIKAI NAPILAP Negyedévre helyben házhoz hordva 5 P Negyedévre vidékre postán küldve 7 P DEMARTSIK FERENC Szerkesztőség és kiadóhivatal Bajza-u 12 Telefon: 113 sz. Lapzárta éjjel 12 órakor Mindenütt megszűnt a lengyel ellenállás Vasárnapi és Réttől Qadljelentések Berlin: A véderő főparancsnoksága közli: Vasárnap délelőtt az első német csapatok akadálytalanul bevonultak Varsóba. Prága külváros meg­szállása vasárnap befejeződött. A lengyel ellenállás utolsó támaszpontja, a megerősített Hela-félszíget vasárnap feltétel nélkül megadta magát, még mi­előtt végrehajtották volna a hadsereg és a haditengerészet által közösen elő­készített támadást. 52 tiszt, köztük Unruh ellentengernagy, a lengyel hadi- tengerészet parancsnoka és a 4000 főnyi védőcsapat hétfőn délelőtt letette a fegyvert. Ezzel a lengyelek részéről minden ellenállás megszűnt. A győ­zelem örömére egy héten át minden délben az ország valamennyi harangja megkondul. A nyugati fronton csak helyi tüzérségi és felderítő tevékenység volt. Egy brit felderítő repülőgépet lelőttek. A légi tevékenység élénk, angol gé­pek naponta megjelennek a német erődvonal felett és szorgalmasan fényké­peznek. A német gépek csoportosan támadnak. Erősen dolgoznak a német tengeralattjárók is, tegnap két svéd hajót süllyesztettek el, legénységük egy- része odaveszett. Az Algeria svéd hajót a németek elfogták és Kíelbe vitték. Öntött fémet és fái szállított. A franciák jelentik, hogy rendkívül nagy munkát ad a harcterek ak­náktól való megtisztítása. Az angolok viszont Németország felett tett sikeres felderítő repülésről számolnak be, amely alkalommal Berlin és Potsdam felett is elrepültek. Mi volt a berlini tárgyalások anyaga? Kelet-Európa rendezése és a nyugati hatalmak Felsőházi tagok Telekinél Budapestről jelentik': Teleki Pál miniszter- elnök hétfőn délután fél 6-kjor a felsőház több tagját, fogadta. A tanácskozáson a házhelyszer-. zés előmozdítása és más földbirtokpolitikait ügyek megbeszélése szerepelt. (MTI) Orosz tisztek magyar földön Uzsoknál a határon magyar és orosz tisz­tek és katonák találkoztak. Miután az uzsoki hegytetőn csak magyar területen, a határtól mintegy száz méternyire van sportszálló, az tisztek engedélyt Kértek a magyaroktól, hogy ott reggelizhessenek és cigarettát vehessenek. A magyarok ezt megengedték, majd reggeli után az oroszok elbúcsúztak és Siankiba távoz­tak. (MTI) 1 A török-orosz tárgyalások Moszkva: Saradzsóglu török Külügyminisz­ter hétfőn nem folytatott tárgyalást orosz ál­lamférfiakkal. A vasárnapi tárgyalás anyagját mindkét részről a legnagyobb titoktartással kezelik. (MTI) Európa uffdrendezése Cíano, Hitler és Ribbentrop berlini tárgya­lásairól hivatalos jelentést eddig nem adtak Ki, de félhivatalos lapjelentés szerint Európa ujjá- rendezéséről tárgyaltak'. (MTI.) > Szlovákia elnököt választ Pozsonyból jelentik": Szlovákia miniszterel­nöke október 26-ára tűzte ki a szlovák köztár­saság uj államfőjének megválasztását. (MTI) A BALTI KÉRDÉS Munters lett külügyminiszter hétfőn dél­után Moszkvába utazott. Curtiss litván külügy­miniszter pedig ma utazik Moszkvába. (MTI) Moscicki nem §agyta el Romániát Bukarestből jelentik: Tegnap hírek jelen­tek meg, hogy Moscicki lemondott elnök el­hagyta Romániát és Jugoszlávián át Franciaor­szágba utazott. A félhivatalos Orient-Rádió meg állapítja, hogy ez a főleg rádióállomásokon ter­jesztett hir egyáltalában nem felel meg a való­ságnak. Moscicki lemondott elnök Bicazop* van. (MTI.) : l Rendelet a sz eszmonop ú linmról A hivatalos lap mai száma közli a pénzügy­miniszter két rendeletét a zsidótörvény rendel­kezéseinek végrehajtásával kapcsolatos intéz­kedésekről. Egyik rendelet a törvénynek a szesz-tegyedámsággal, másik a fogyasztási adó­val kapcsolatos engedélyek (cukor, édesítősze­rek, élesztő, benzin, ásványolaj, tűzkő stb.) és jogosítványok tekintetében való végrehajtását szabályozza, illetve megállapítja, melyek azok az engedélyek és jogosítványok, amelyek' zsidó­nak ki nem adhatók', illetve amelyeket vissza kell vónní. (MTI) Mint késő éjjel jelentik, a Cianjo—Hitler— Ribbentrop találkozón nemcsak" az orosz szö­vetség által teremtett uj helyzetet, hanem egész Európa helyzetét megbeszélték. A megbeszé­lések három pont körül forogtak: 1. Keleteuró- pának Német- és Oroszország által történt vég­leges rendezése. 2. A* nyugati hatalmak maga­Oroszorszdg kívánsága Lettországtól Tallinból jelentik: MegerősitiK la hírt, hiojgy Munters lett külügyminiszter a szovjetkbrmány meghívására kedden Moszkvába utazik. A kül­ügyminisztert útjára pplitikai és gazdasági bi­zottság kiséri el. Valószínű, hogy az orosz Kor­mány kérelmeket akar Muntersnek előterjesz­teni Ventspils és Liepaja (Libau) lett kikötők tekintetében, valamint a régi leningrád—varsói vasúti összeköttetés helyreállítása ügyében a Latagadia lett tartományban fekvő ReseKen és Daugavpils állomásokon keresztül. Az ipar ügyi miniszter Szegeden Varga József iparügyi miniszter, Szeged országgyűlési képviselője tegnap Szegedre ér­kezett, több ipari üzemet és gyárvállalatot meg­tekintett és megállapította, hogy a nyersanyag- ellátás nagyon kielégítő. tartása e rendezés kapcsán. 3. A béke, esetleg a háború folytatásának lehetősége. A berlini tár­gyalásoknak az ad különös jelentőséget, hogy nemcsak a már eldöntött Kérdésekre, hanem az esetleg várható uj lehetőségekre is kiterjedt, (MTI) Virginia Gayda Olasz főszerkesztő írja lap­jában, hogy Németország 'és a baráti jálk- mok elhatározták", hogy'véget vetnek a hábo­rúnak. A Svenska Dagbladed viszont azt írja, hogy semleges körökben meglepetést kéltett angolok és franciák éles állásfoglalása a német békekisérettel szemben és hogy ennekfolyfán Németország valószínűleg eláll tervezett békleof- fenziVájától. (MTI.) KORMÁNYSZÓZAT A ROMÁN NÉPHEZ Bukarest: A román kormány szózatot in­tézett a néphez. Hangoztatja, hogy az aljas merénylet, amely az ország egyik' legkiválóbb fiát elpusztította, felébresztette az egész román nép öntudatát. Nép és kormány tisztában vau azzal, hogy nem lehet kiméletet gyakorolni e semmirekellőkkel szemben. Románia ma nehéz időket 'él és csak egy tömbként élő nemzetek élik túl a nagy világmegrázkódtatást. (MTI) A B£K£ SORSA 1 U fersen; yru hal * íí őszi- téli különlegességeit okvetlen tekintse! 1ÍJ2 Női és lányka kabátok! Férfi-, fiuruhák és kabátok Márkázott áruk! Uriszobóság! (Cslrkeplac-tér Apolló mozi mellett.)

Next

/
Thumbnails
Contents