Orosházi Friss Hírek, 1939. november (16. évfolyam, 249-272. szám)

1939-11-03 / 249. szám

O&OSHAz I KOI. £% *1. Kir. 0gyé ■g s*eged Péntek, november 8 fiilés* XVI. évfolyam 249. szám. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Negyedévre helyben házhoz hordva 5 P Negyedévre vidékre postán küldve 7 P Felelős szerkesztő és kiadó: DEMARTSIK FERENC POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bajza-u 12 Telefon: 113 sz. Lapzárta éjjel 12 őrsikor MOEOTOV Jűilpoliíilcai exposzéfa A nyugati batalmaK Gáborus célfa Darányi Kálmán halála Mindenszentek napján délután 4 óra perckor hosszas szenvedés után agytrombózis­ban meghalt dr. te'étleni és pusztaszentgyö/gyi Darányi Kálmán nyugalmazott miniszteidhök, a képviselőház elnöke. Óará­nyi Kálmán június óta bete­geskedett és a Vörös Ke­reszt szanatóriumában ápoL ták, a legkiválóbb magyar és külföldi orvosok igyekeztek életét megmenteni, de mind hiába, a végzetes kór győ­zött és a kiváló magyar ál­lamférfi 53 éves korában ki­dőlt a küzdők sorából. Da­rányi Kálmánt az országgyűlés a maga halottjá­nak tekinti és kedden délelőtt 11 órakor teme­tik az Országház kupolacsarnokából. A temeté­sen a kormányzó is résztvesz és a gyászszer­tartást Ravasz László református püspök végzi, utána Teleki Pál gróf miniszterelnök, Széchenyi Bertalan gróf felsőházi elnök és Bobory György ia Ház alelnöke mond búcsúbeszédet. Mandátumot vesztettek a svájci kommunisták (Bem): Szerdán estig 19 kanton válasz­tási eredményei váltak ismeretessé. Mint előre­látható volt, nagyobb változások nem történtek. A kommunisták két mandátumot vesztettek: Bá­zelben és Zürichben. (MTI) Orosz-japán tárgyalások (Tokió): Hir szerint legközelebb orosz— japán tárgyalások indulnak a fontos függőkérdé­sek megoldása tárgyában, igy az olaj- és szén- kérdésben és a japán állampolgárokkal való bánásmód tekintetében. (MTI) Elviselhetetlen drágaság Bukarestben (Bukarest): A lapok a kormány közbe­lépését kérik a drágaság letörésére, amely már szinte elviselhetetlen, méreteket öltött. (MTI) Anglia elismeri Albánia meghódítását (Róma): Az angol kormány az olasz kor­mány hozzájárulását kérte a tiranai angol fő- konzul kinevezéséhez. A Macsek Mária Királynénál (Belgrád): Mária anyakirályné kihallgatá­son fogadta Macseket, a képviselőház elnökét, Kmyevicset, a horvát parasztpárt főtitkárát, aki Zágrábból Belgrádba érkezett, Pál kormányzó herceg fogadta kihallgatáson. Apad a Koros (Gyuláról jelentik): A napok óta tartó eső­zés a Körösök vizét veszedelmesen megduzzasz- totta. Hir szerint a viz román területen már át- fj^jcte a gátat és a magyar területet is veszélyez­teti. Az ármentesitő társulatok az árvíz meg; előzésére megtették a szükséges intézkedése­ket. (MTI) (Moszkva): A legfőbb szovjettanács ötödik rendkívüli ülésszakát kedden este nyitották meg a Kreml nagytermében. Az első szónok Molo­tov, a népbiztosok tanácsának elnöke si a kül­ügyi népbiztosság vezetője volt, aki másfél- órás beszédében többek között ezeket mon­dotta : — A világhelyzetet az utóbbi hónapokban három fontos tényező módosította: 1. Német­országhoz való viszonyunk teljes átállítása, ami Európának e két legnagyobb állama között a maradandó barátság helyreállítására vezetett. 2. Lengyeloiszág katonai megsemmisítése és a lengyel állam széthullása. 3. A háború folytatása egyrészről Németország, másrészről Anglia és Franciaország között. A nyugati hatalmak állítólagos háborjus célja a hitiéi izmus megsemmisítése, ami bűnös célnak tekintendő. Állameszméket lehet elfogad­ni, vagy elutasítani, háborús oknak tekinteni azonban esztelenség és gonosztett. A nyugati hatalmak hadviselésének igazi okai világural­muk megtartásában lelhetők fel, hogy továbbra is zavartalanul zsákmányolhassák ki a gyarmati népeket. Szovjet-Oroszország viszonya Németország hoz alapjában megjavult. A gyakorlati együtt­Chamberlain heti beszámolója (London): Chamberlain alsóházi heti be­számolójában hangoztatta, hogy az elmúlt hét viharos időjárása és rossz látási viszonyai kö­vetkeztében úgy a szárazföldi, mint a tengeri és a légi háború lényegesen ellanyhult. A szárazföldi arcvonalon helyi akciók; járőrtevé­kenység és tüzérségi tüzelés folyt. Az angol csapatok folytatják az arcvonal megerősítését. A katonák hangulata jó és érintkezésük a vidék népével barátságos. (MTI) működést kiegészítette a német béketörekvések, nek orosz részről történő politikai támogatása. A Szovjet mély megértéssel kiséri Németország harcát a versaillesi rendszer ellen, mert véle­ménye szerint az erős Németország Európa békéjének mellőzhetetlen előfeltétele. A tnyiu- gatil hatalmak kísérlete, hogy Németországot egy újabb ilyen rendszerbe kényszerítsék, ve­szélyes és a nyugati hatalmak számára is rom­lással végződhetik. Molotov ezután megemlékezett az orosz—. német gazdasági kapcsolatok felújításáról, laz orosz haderő lengyelországi műveleteiről, Orosz országnak a balti államokhoz és Finnországhoz való viszonyáról, hangoztatva, hogy a szovjet- orosz tervek elutasítása Finnországra komoly hátrányokkal járna, végül az orosz—török vi­szony kiéleződéséről, az orosz—japán kereske­delmi tárgyalásokról, az angol dugáru-nendet- kezések ellen emelt orosz kifogások jelentősé­géről és az amerikai fegyverkiviteli tilalom meg szüntetéséről beszélt, ami az európai háború ki­éleződését és további kiterjedését idézheti fel. Molotov beszéde után a szovjettanács a Kor­mány külpolitikáját helyeslő határozatot foga­dott el. —»o« Ostromállapot Hollandia határán (Amsterdam): A holland hivatalos lap no­vember elsejei száma királyi rendeletét kozol, amely kihirdeti az ostromállapotot Észak-Bra­bant, Gelderland, Észak- és Dél-Hotliandi|a, Zee- land, Friesland, Utrecht és Limburg valamennyi városára és községére. Az ostromállapot azon­nal hatályba lépett. Az ostromállapot kihirdetése azokra a községekre vonatkozik, melyekben erődítmények vannak ,vagy a tenger által el­árasztandó vidékhez tartoznak. Megszakadt a finn-orosz tárgyalás Sztálin ós Molotov — nőm órtek rá tárgyalni a finnekkel Amsterdam: A Telegraaf címűt lap helsinki! értesülése szerint a finn- orosz tárgyalást felfüggesztették. A csütörtökön Moszkvába érkezett finn delegáció hiába próbált érintkezésbe lépni a szovjet-vezetőkkel, Stalin és Molotov kijelentették, hogy a legfőbb szovjettanács ülése túlságosan lefog­lalja őket, nincs idejük a finnekkel tárgyalni. Moszkvai jelentés szerint Finnországot felszólították, fogadja el a legminimálisabb orosz követeléseket. Ezek a következők: Az orosz határt Leningrádnál a Karéli-földszoroson tíz kilométerrel kitolnák, viszonzásul a szovjet Kelet-Karéliában engedne át megfelelő területet. Oroszország a Finn-öböl néhány szigetét és a Fehér­tenger két félszigetét is igényli. A finn kormánynak ez utóbbi kívánságok ellen nem lenne kifogása, esupán az ellen tiltakozik, hogy a Finn-öböl északi partján orosz tengeri támaszpontot építsenek. Kölcsönös segélynyújtási egyezmény kötéséről az oroszok már lemondtak, de viszont tiltakoznak az ellen, hogy Finnországot az északi blokkhoz számítsák. (MTI) 1 U fersen yru hal L ^ íí őszi- téli különlegességeit okvetlen tekintse! gjj7 Női és lányka kabátok! Férfi-, fiuruhák és kabátok Márkázott áruk! Uriszabóság! (Cslrkeplac-tér Apolló mozi mellett.)

Next

/
Thumbnails
Contents