Orosházi Friss Hírek, 1939. december (16. évfolyam, 273-297. szám)

1939-12-01 / 273. szám

OROSHÁZI KOI. Ma. M‘«r­1gyészség Szeged Péntek, 1939. december 1. 8 füléi­XVI. évfolyam 273. szám. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Felelős szerkesztő és kiadó: POLITIKAI NAPILAP Negyedévre helyben házhoz hordva 5 P Negyedévre vidékre postán küldve 7 P DEMARTS1K FISRENG Szerkesztőség és kiadóhivatal Bajza-u 12 Telefon: 113 sz. Lapzárta éjjel 12 órakor A Szovjet lépése háborúba keverheti egész BEIŐRIEK Dél-Skandlnáviát a szovjetcsapatok Finnországba A szovjet megtagad minden felvilágosítást (MTI) Berlini beavatott finn körökből eredő értesülés szerint, a szovjetorosz csapatok tegnap reggel hét órakor Suojarvi közelében át­lépték a finn határt. A finn csapatok azonnal elienáltak a szovjetorosz támadásnak és különösen a finn erőditményvonal közelében erős harcok folynak. Kivennapa mellett heves tüzérségi harcok folynak. A szovjet­orosz csapatok ugyanekkor az északi Jeges-tenger felől is támadtak és elfoglalták a Halász-szigetet. Nem sokkal a szárazföldi támadás után megindult a légi tevékenység is. Helsinkiben 9 óra 20 perckor légi ria­dót rendeltek el és nem sokkal később megjelentek a szovjet bombázó repülőgépek a finn főváros fölött. A repülőgépek elsősorban a repülő­teret és vasúti állomásokat bombázták. A szovjet repülők előzőleg gyujtóbombákat dobtak le Viipuri felett. A bombák sok házat felgyúj­tottak; a város egves negyedei lángban állanak. A szovjet repülőbom­bák Emsóban felgyújtottak egy kórházat is. A finn megerősített erődvo­nal közelében a harcok teljes hevességgel folynak. (London): Washingtonból jelentik iá »Dai­ly Mail«: Washingtoni hivata’os körök attól tar. tanlak, hogy a Finnország elleni szovjet lépé­sek háborúba keverik egész Dél-Skandináviát. (MTI) r; í í _íí Katonai megbeszélés Hitler Kancellárnál (Berlin): A birodalmi kancellári palotában Hitler kancellár tegnap este fogadta a német haderő főparancsnokait és a nagyvezérkar kikül­dötteit. Arról, hogy a tanácskozáson mit tár. gyaltak, nem szivárgott ki hir. Kommunista tüntetés Belgrádban (Belgrád): Szerdán este nyolc órakor Bel- grád központjában többszáz munkás tüntetett és hangosan követelte a munkabérek felemelé­sét. Azt hiszik, hogy a tüntetés kommunista elemek izgatására történt. A rendőrség közbe­lépett és szétoszlatta a tüntető ^.tömeget Több letartóztatás történt. A vizsgálat folyik. (MTI) Hezdrtdk a vllnai egyetemet (Helsinki): A litván kormány amiatt a puccskísérlet miatt, amelyet egykori lengyel tisztek a lengyel ifjúsággal karöltve akartak Vil­mában végrehajtani, bizonytalan időre bezárta a vilnai egyetemet. A MÉP pártértekezlete (A MTI jelenti): A Magyar Élet Pártja tegnap este 6 órakor tartott értekezlete elfogad­ta báró Vay László indítványát, amely szerint a párton belől interpelládós intézmény létesül. Ronkay Ferenc mindjárt interpellált is az ár,- emelkedésről s az értekezlet tudomásulvette ö pénzügyminiszter válaszlát: a kormány igyek­szik az árak emelkedését a minimális mértékre leszorítani. Ha a szovjetnélt szándékában áll a béke (Wanhington): Washingtoni diplomáciai körökben hangoztatják, hogy a Moíotov által bejelentett finn—orosz diplomáciai kapcsolatok megszakítása méginlcább időszerűvé tette Hull külügyi államtitkár ajánlatát. A diplomáciai kap­csolatok megszakításával a közvetlen eszme­csere Helsinki és Moszkva között lehetetlenné vált; amennyiben Szovjet-Oroszországnak szán dékábah áll a béke megőrzése és a tárgyalások folytatása, akkor a jelenlegi helyzetben elfogad, ja laz Egyesült Államok vagy más ország jó- szolgálatiait. j ; Valamennyi községre inség- járulókot vetnek ki ’(Budapestről jelentik): Mint ismeretes a múltban cslak a városokra és egyes nagyobb községekre vetettek ki inségjánulékot. Most kor­mányrendelet jelenik meg, amelynek alapján az összes községekre ki keli Vetni az inségadót. A kéthónapi diplomáciai csata után meg­indult a harc a finn-szovjet határon. Moszkva tegnap délután fél 2 ófáig még nem vett tudo­mást arról, hogy bármi is történt volna a filnn— orosz határon. A Havas-iroda jelentése szerint Enso ipari központot reggel 9 órakor szovjet repülők bom­bázták, l ' ia kórház kigyulladt, t Ugyanekkor kisebb csapatok is átlépték a finn határt, később 13, még később 4 szovjet repülőgép újabb támadást hajtott végre finn te- \ rii létén. ! E támadásoknál 2 szovjet gépet a finn légelháritó ütegek lelőttek. Helsinki jelentés szerint a finn fővárosból a gyermekeket és a nőket elszállitot-i ták. Moszkváról még nem utazott el a finn követség. (Róma) : A Giorniale d’ Italia jelenti : Szovjet hivatalos körök semmit sem .tudnak arról, hogy a Szovjet haditevékenységet foly­tat Finnország ellen. Moszkvában egyébként minden felvilágosítást megtagadnak. (Helsinki): Délután 14 és 15 órakor újabb légiriadó volt a finn fővárosban, ahoi 1 7 szovjet bombázógép jelent meg, de bombát írtem dobtak le. Finn csapatok harcban állanak a szovjet erőkkel, amelyek mintegy 20 kilométerre nyo­multak be területre. (Havas): A finn hadsereg védekezésre szorítkozik, amit megkönnyit a Man nerheim-vonal, amely a karéliai félszigetet védi. Késő éjjel jelenti a MTI: Berlini jelentés szerint a csütörtöki nap folyamán szovjet re­pülők majdnem minden nagyobb finn várost bombáztak. A támadások következtében Helsinkibe sok a halott és a sebesült. A finn légelháritó ütegek mindenütt tü­zeltek a repülőkre, 3 szovjetgépet sikerült is lelőnni. M A finjnek a szovjetcsapatokat mindenütt visszaszorították orosz területire, tegtnap este finn területen egyetlen szovjet-: í katona Kém áll. Washingtoni jelentés szerint az USA mosz­kvai követe felajánlotta Potemkin helyettes kül­ügyi népbiztosnak az Egyesült Államok köz­vetítését, azonban Potemkin ezt visszautasította. US/1—szovjet ellentét a finn események miatt (Washingtonból jelentik éjjel): Az amerikai Egyesült Államok elnöke és Hull külügyi állam­titkár tárgyalt a szovjet által előidézett uj hely­zetről. A kongresszuson indítványozni fogják a szovjettel való diplomáciai viszony megszakí­tását. ; _, v _ l 1 Ro tterdamból ismét meg­indul a kereskedelmi §ajózds (Róma): Rotterdamból ismét megindult H kereskedelmi hajózás. A hajókat fel nem fegy- vezett aknakeresők kisérik. A nemrégiben be­szüntetett légiforgalmat is megindították Lon­don és Rotterdam között holland repülőgépek­kel. Most már biztos, hogy az amerikai óceán­járók hajók ezentúl Olaszországban kötnek ki. Eddig négy nagy amerikai hajó jelentette, hogy Genuában szándékozik kikötni. Az ősz és tél újdonságai Modern szabású színes (minden színben) női és lányka kabátok. Kidolgozott mellű férfi és fiú kabátok, elegáns öltönyök nagy választékban finom kivitelben, olcsó árban a Versenyruhaházban Márkázott áru. Csirkepiactér. Apollo mozi mellett. Uriszabóság. Bocskai kabátok, öltönyök. Bekecsek.

Next

/
Thumbnails
Contents