Orosházi Friss Ujság, 1934. március (23. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-01 / 48. szám

XXIII. évfolyam 48 ára ÍO fillér Csütörtök, 1834 március 1 tLÜFlZETSBl A BAK: tttjrbM Mztxn htriva Negyedévi« S P félévre Ifi R Vidékre poétán kOMrei Negyedévre 7 R Félévre 14 P OROSHÁZI GETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik minden nap korán reggel. LAPZÁRTA ÉJJEL 12 árakor. Hirdetési dijak előre fizetendők. 1 1ir de lésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené« ben válaszolnak« Szerkesztőség és kiadóhivatalt Orosháza, Torkos Kálmán u. Főszerkesztő és laptulajdonos : ' Dr. Mitiasovszky János TELEFON 90 SZÁM Postatakarékpénztár] csekksz. 12694 Százöt millió a békési földbirtokok terhe Támadás Kállay miniszter Békésvármegyie törvényhatósági bi­zottsága tegnap délelőtt Korossy György főispán elnökletével közgyűlést tartott. A közgyü’és első tárgya a lapunkban már ismertetett aüspáni jelentés volt, amely fölött meglehetősen heves vita fejlődött ki. Biró Emil (Békéscsaba) Lonovics Ja­nói volt gerendási községi ellenőr ren­delkezési állományba helyezése ügyét tette szóvá. Tildy Zoltán elismeréssel adózik az alispánnak komoly munkájáért, de mégis meg keli állapítania, hogy az országban Békésvármegye az, ahol 34 ezer kis- és középbirtokos ingat­lanán 105 millió pengó’ teher van. Tóth György (Szarvas) az ingatlanok vételi illetéke körüli furcsa helyzetet te­szi szóvá, az alispán intézkedését kérve ( az ügyben. DB Forray Lajos igei éleshangu táma­dást intézett Kállay Miklós földmivelés- iigyi miniszter ellen, aki egy beszédé­ben sértő kifejezést használt a gazdák­kal szemben és úgy volt, hogy a tör­vényhatóság ez ügyben felír a kormány­hoz. Kérdezi, kapott-e már választ a vármegye/ Korossy György főispán félbeszakította Forray felszólalását azzal, hogy ez a kérdés a/ alispáni jelentés kapcsán nem tárgyalható. Forray ezután a békéscsa­bai buzakiállitással kapcsolatban ismét megtámadta Kállay minisztert, aki ott úgy nyilatkozott, hogy a háború alatt gabonát rejtett el a rekvirálás elől: fel­tételezi, hogy gazdatársai is igy tettek. Kérdezi, hogy a főispán és alispán mi­lyen intézkedést tett a megbántott gaz- daközönség védelmére? Korossy főispán éles szavakkal utasí­totta vissza Forray támadását, aki a miniszter tréfás szavainak komoly tartalmat akart adni. Megállapítja, hogy Forray beszéde valósággal izgatás a hatóság ellen. Tóth István (Békéssámson) a békés­sámsoni egészségvédő ház fenntartása ellen szólalt fel. Annál a háznál bete­get még senki se látott. Szemenyei Pál az iskolánkivüH népok­tatás kevésbbé gyakorlati része ellen szólalt fel és kifogásolta, hogy az in- ségmunkásokat termelésre használják Dr. Márky Barna alispán válaszolt a felszólalásokra. A törvényhatóság egymillió pengő eilen a megyegyülésen értékű munkát indít a megyében. (Nagy taps.) A Tildy által e.nlitett szo­morú gazda-statisztikát ő is látja, de nem tehet ellene semmit. A vármegyében a íegkis.'bb a pótadő és legkisebb a közmunkaváltság is. Lonovics János ügyében elismeri, hogy nyugdíjjogosultsága elérése előtt 18 nap­pal rer.de.kezési állományba helyezni látszólag kegyetlenség volt, de az ott Upasztalt szabálytalanságokért kegyelmi utou pénzbüntetést róttak rá és a köz­ségi túlméretezést másképpen nem lehe­tett megoldani. A békéssámson' egészségház elleni tá­madást erélyesen utasította vissza az alispán, mint a megnemértés tipikus példája1. Ezért. az egészségházért mindén község ; irigyli Békéssámsont. (Nagy taps.) Párisik! jelentik: A Matin római tu­dósítójának jó forrásból eredő értesülése szerint Eden angol főpecsétőr római tárgyalásai során valamennyi hatalom ál­tal elfogadható és gyakorlatilag alkal­mazható leszerelési egyezményt vettek tervbe. Az egyezmény főbb pontjai összhangban állanak az olasz lesze­relési javaslat alapelveivel: a nyílt vá­rosok bombázását, valamint a vegyi há­borút megtiltanák. Franciaország meg­tartaná jelenlegi haderejét, Németország részére pedig korlátozott mértékű újra­fegyverkezést engedélyeznek. Eden lord szerdán délelőtt elhagyta Rómát és tovább utazott Párisba, hogy Budapestről jelentik: A képviselőház szerdai ülésén folytatták a fővárosi tör­vényt módosító javaslat vitáját. Berky Gyula szerint a javaslat célja: össze­hangolni a költségvetést a fővárosi la­iag felterjesztik a kormányhoz, úgy­szintén Szemenyei Pálnak a gyümölcs­fák permetezése érdekében tett indít­ványát is. Orosháza községnek a gyo- párosi kútfúrási kölcsönre irányuló és Tótkomlós község hasonlótárgyu kérel­me tárgyában a kisgyülés javaslatát fo­gadta el a megyegyiilés. Szemenyei Pál kérte, hogy a jövőben találjanak módot arra, hogy hozzájuthas­son valamelyes kölcsönhöz, ha már ab­ból a pocsolyából komoly közegészség- ügyi értéket teremtett. Szó nélkül vették tudomásul, hogy Orosházát az eddigi kettő helyett há­rom kéményseprői kerületre osztják l:e és hogy Pusztaföldvár! az orosházi kerület­től elszakítva Csorváshoz csatolják. Budapest székesfővárosnak az auto­nómia sérelme tárgyában a törvényha- sághoz intézett köriratára nézve dr. Kovássy Albert felszólalása után az al­ispán áthidaló javaslatát fogadták el. A külföldi kölcsönök ügyében szó nélkül tudomásul vették az alispán jelentését, végül több kisebb ügy és egy csomó segély kére,em elintézése után a közgyű­lés féi kettőkor bezárult. közölje a francia kormánnyal az angol - ! olasz megállapodás részleteit. Bécsből jelentik: A Neues Wiener Tagblatt londoni értesülése szerint ot­tani politikai körökben úgy tudják, hogy Suvich olasz külügyi államtitkár rövidesen hivatalos látogatást tesz az angol fővárosban, hogy viszonozza Eden lórii angol főpecsétőr római látogatását. Suvich a március közepére tervezett Mussolini—Dollfuss—Gömbös találkozó i után utazik Londonba, mégpedig Pá- rison keresztül, ami azt jelenti, hogy a személyes tanácskozások jól bevált mód­szerét az olasz kormány továbbra is al­kalmazni akarja. kosság teherbíró képességével. Az el­nök napirendi indítványát, hogy a vitát ina folytatják, elfogadták és áttértek az interpellációkra. Petrovácz Gyula a rendőrség által leleplezett nagyarányú kémkedést tette szóvá. Sándor István a paprika-rendeletet ki­fogásolta. Klein Antal a gazdavédelmi rendelet ellen emelt szót. Inkey Pál báró a/ adóbehajtás szigorúságát kifo­gásolta, mire imrédy Béla megnyugtatta, hogy kíméletes, zaklatásul entes eljárásra utasította a pénzügyi hatóságokat. Fábián Béla az orosz diplomáciai szerződést ellenezte. Gál Jenő az interpellációs jog elsorva­dását panaszolta. A miniszterek nem hallgatják meg az interpellációkat és nem válaszolnak nyomban azokra. Ke- resztes-F ischei belügyminiszter szerint ez azért van, mert az. interpellációk szá­ma nagy on megszaporodott és a minisz­terek nagy elfoglaltságuk miatt nem érnek rá válaszolni. Anclaliázi Kasnya Béla a mezőgazda­sági gépeli behozatalánál történt és a kincstárnak mihiós károkat okozó vám­visszaélésekről beszélt. Némethy Vilmos a Független Kisgazda cimii újság pos­tai szállítása körüli szabálytalanságot pa­naszolta. Hegymegi Kiss Pál a gépjár­müvek megadóztatása ellen emelt szót. ( Lapzártakor az ülés folyik.) Szombaton nyílik a baromfikiállilás A Délmagyarországi Baromzfi-, Ga­lamb- és Házinyultenyésztők Egyesüle­te által a Polgári Körben rendezendő kiállítás 3-án, szombaton nyílik meg ün­nepélyes keretek között. A szép tenyész- anyagot reprezentáló kiállítást a föld- mivelésügyi miniszter, vagy képviselője nyitja meg. A kiállítás három napig ma­rad nyitva. RÖVID HÍREK Indig Ottót kéthónapi fogházra ítélte a kolozsvári hadbíróság a TorocXói meny asszony katonaszökevény-jelenete miatt bűntett feldicsérése címén. A kispesti mentők autója összeütkö­zött egy másik autóval, a mentők sof- főrje meghalt, az orvos súlyosan megse­besült, egy utas agyrázkódást szenvedett. A magyar hatóságok karácsony táján az egész országra kiterjedő kémszerve­zetei lepleztek le, amelynek minden tag­ját sikerült elfogni. A kémhálózat az egyik szomszédos ország javára műkö­dött. Tildy Zoltánnak a védett birtokok ügyében benyújtott indítványát pártoló­Uj angol-olasz leszerelési tervezet Németország újra fegyverkezhet — Suvich Londonba látoga! Rövid vita, hosszú interpellációk a Házban .Elsorvadt az interpellációs jog" Értesítem a t- vámőrlető közönséget, hogy a mai naptól CSAK 1D°|0 DCrffl MfirflM vám és 2°|0 pórias mellett végzem a vámőrlést, a UuUUH iilHUUlll darálást pedig B°|0 vám és 1°|0 poriás felszámítása mellett. ______Pesti ut

Next

/
Thumbnails
Contents