Orosházi Friss Ujság, 1934. október (23. évfolyam, 222-246. szám)

1934-10-02 / 222. szám

n OROSHÁZI FRISS U JS A 8 Kedd, 1931 október 2 női kabátok, ruhák, pongyolák stb. óriási választékban Képviselői beszámoló Komlóson Melegen ünnepelték Lányi képviselet Dr. Lányi Márton, a tótkomlósi vá­lasztókerület országgyűlési képviselője több minit egy bélig a kerületében tar­tózkodott és ez idő alatt valamennyi községben beszámolót mondott. Vasárnap délután a kerület székhe­lyén, Tótkomlóson az Ipartestület nagy­termében, melyet zsúfolásig megtöltöt­tek a választók, tartotta meg Lányi Márton a beszámolóját. Körülbelül egy­órás beszédében a politikai helyzet minden oldalát megvilágította s hang­súlyozta, hogy a kormány meg fogja alkotni a titkos választójogot. Este ugyancsak az Ipartestület nagy termében igen látogatott társasvacsora volt, amelyen melegen ünnepelték dr. Lányi Mártont, aki különösen sokat fog­lalkozik kötelességén túl is kerülete népének az ügyeivel s ebben a tekin­tetben nem tesz különbséget, hogy an­nakidején szavazója volt-e a hozzáfor­duló ember, avagy ellenzéki. pálka julia cégnél Orosháza schwarcz-ház REPEDEZETT, érdes, vörös kezekre használjon Liliom iejkrémei A kezeket pár nap alatt simává teszi. Azonkívül: Glicerin, vaselin, lanolin- crém, Nivea, Kerti szegfű, Gref és az összes arckrémek fővárosi árakon beszerezhetők : Berták Drogériában Mozi mellett Csirke piac Megszűnt sz álIsmi'Bndörség Csendőrség teljesít őrszolgálatot a községben A vasárnap folyamán programmsze- rüen megtörtént az államrendőrségi kirendeltség megszüntetése és a csend­őrség szolgálatának a község belterü­letére való kiterjesztése. Vasárnap éj­fél óta már szuronyos csendőrök cl kainak a község utcáin. A rendőrségi épület kapujáról és az állomási kiren­deltség házikójáról levették a táblákat. A rendőrlegénység jórésze már hétfőn elutazott uj állomáshelyére. A rendőrtisztikar áthelyezése iránt ér. tesülésünk szerint még nem történt in­tézkedés, az átadással járó munkálatok miatt itt maradnak még néhány napig. Tfiz a gatapisctcren Elégeli az uj transzformátor Csak pár nappal ezelőtt állították fel a Drucker-fakereskedés előtt az uj tran­szformátort, amelyre a cég munkagépei miatt szükség van. Az alig egy-kétna- pos transzformátor vasárnap délután el­éged. A készülékben rövidzárlat támadt, kigyulladt és märe a tüzet eloltani si­került, az egész transzformátor tönkre­ment. Vasárnap délután kevéssel 3 óra előtt a toronybeli tüzoltóőr jelentette, hogy a gabonapiactéri trasz.formátor füstölög. A tűzoltók nyomban telefonálni akar­tak a villamostelepre, de előbb a köz­pont nem akart jelentkezni, majd meg a villamosteiep nem felelt. Így kényte­lenek voltak a maomirodát, illetve az igazgatói lakást felhívni, onnan üzentek azután át a villamostelepre, hogy baj van, kapcsolják ki az áramkört. Csak ennek megtörténte után — majd félórás késéssel — foghattak a tűzoltók az oltáshoz, mivel villamos tűznek víz. zel való oltása tudvalevőleg életveszé­lyes. Addig a transzformátor és a két oszlop is nagy lánggal égett. A tran­szformátor és a két oszlop is nagy láng- szfszformátor roncsait részben a tűzoltók spriccelték és verték le, részben sze­relők távolították el a két oszlop közül. A kár mintegy 1500 pengő, ami biz to sit ás utján megtérül. Újra magjelent Orosháza 100 esztendős Krónikája Kik az első települők? — Harc a sálorboníó vásárhelyiekkel Az Orosházi Friss Újság nyomdájá­ban ma látott újból napvilágot Balassa Pál száz év előtti orosházi ág. evang. lelkésznek Orosháza legelső évszázadá­ról, az 1744— 1844-ig eltelt száz esz­tendőről írott hiteles krónikája. Mint egy falat kenyér, olyan nélkülöz­hetetlen ez a könyvecske minden oros­házi müveit embernek és csinos for­májával, izes magyar nyelvével cseme­géje minden könyvbarátnak. A bibliai Exodus lendületével beszéli ei a zombai települőkről, hogy: »•.. el­hagyták házaikat, szántóföldjeiket, jo­gaikat és fölszedvén minden övéiket, bujdosva jobb hazát keresni indultak. Az uj lakhely keresésében főügyvivők lasi István, Szálai János, Sitkéi Mihály, Németh György, Győri István és Kö- cze István.« Szól az ellenséges érzü­letű vásárhelyiekről, kik »... gulya- marha-ráhajtás cs riasztás, éjszakán a sátorok karóiba vetett és szilaj lovakra hámzott szőrkötelek általi rombolással akarták volna gátolni a heiység telepü­lését.« Pedig »Sem hízelegni, sem sér- tenni nem akarván,... józan magaviseleté és iparkodó dolgossága felől isinéretes az orosházi nép«. A kevés számú példányban, dr. Klein Andor amatőrkiadásában utánnyomott százados ünnepi könyvecske a ma/f nap­tól kezdve minden könyvkereskedésben kapható, ára 50 fillér. voltak: Ravasz György, Raj;ki Pál, Szi­Egy iparos öngyilkossága Idegbaja miatt felakasztotta magát Szenzáció Bein és Bárány cég kölöiikabál árai Vasárnap cfélután 4 óra tájban ön- gyilkosságot fedeztek fel a Dénes-tég- lagyár közelében. Egy közénkoru ipa­ros dobta el az életet a földecskéjén levő kunyhószerü kis tanya fáskamrá­jában. Horváth Antal 40 éves cipészmester aki a Jókai-utca 4. számú házban la­kott családjával, vasárnap — amint fe- lesége elmondta — már reggel 0 óra­kor eltávozott hazulról azzal^ hogy mér­téket vesz egy megrendelőjénél és ideg­baja ellen használt orvosságból is vesz egy kisüveggel. A másfél- decis üveget magával is vitte. Fele­sége délre hazavárta, de nem tért haza még délután 4 óráig se. Az asszony ekkor már nyugtalankodni kezdett és elüzent a Dénes-tégiagyár közelében le­vő tanyáján lakó édesapjához, Gránási Györgyhöz, hogy nézze meg, nincs-e a férje a szomszédos tanyáján? Gránásí átment veje tanyájára, de ott senkit se talált, ellenben a szerszámos- szinnek és fáskamrának használt kis he­lyiség ajtaja zárva volt. Gránási a szom­szédban lakó Pásztor Mátyástól baltát kért és azzal felfeszjjtette a fásszin aj­taját. Ott feküdt Horváth Antal egy fa rakáson, összekuporodva, félig hanyatt, álla a'att kötélnyomra valló vörös esik. Huro"i< nem volt a nyakán, mert nem is csinált hurkot a mosókötélen, hanem csak úgy kötötte fel a bódé gerendá­jába vert kis háromélü reszelőre és két kisszegre a kötél végét és a lelógó középrészt álla alá akasztva, ránehez­kedett. Vergődése közben a reszelő elvágta a kötelet és Horváth lezuhant, de ekkor már halott volt. Pásztor Mátyás elmondta, hogy dél­ben látta Horváthot, majd délután hal- { lotta, hogy va'amivel dörömböl. Ak- | kor verte a szegeket és a reszelőt a gerendába. A halott kabátzsebében hosz- szu, keskeny rajzlap-darabra irt bú­csúlevelet találtak, amelyben ez állt: Drága anyuskám, nem birok tovább közietek maradni, mert az idegeim nem bírják tovább. Te édes párom nem vagy oka semminek. Te azt hiszed, hogy én rossz ember vagyok, pedig nem, csak nagyon beteg voltam, de most már jobb lesz nekem elmenni. Isten veled. A kis­lányt vedd pártfogásba, te pedig menj férjhez. Élj boldogul, Isten veled.-Megállapították, hogy Horváth az or- vosságos üregbe pálinkát vett és azt niegitta, igy erősítette magát a nagy elhatározás végrehajtására. Felesége el­mondta, hogy már régen készült az öngyilkosságra, gyakran emlegette, hogy nem bírja az életet, megöli magát, sőt éz ev március 15-én fel is vágta az ereit. A hatóság a temetési engedélyt kiadta. Uj és mindenféle használt és ócska tollat legmagasabb áron vesz meg az ecetgyár melletti toll üzlet Nyitva egész nap. Téli menetrend lép életbe a Msvasoton Naponta csak kél vonat jár Cyopárosra Mint az AEGV igazgatósága velünk közli, az Orosháza— Gyopárosfürdői vo- nál nyári menetrendje f. hó 3-ával, a szerdai nappal megszűnik s a téli (ál­talános) menetrend lép életbe, amely szerint csupán két vonat jár oda-vissza. A téli menetrend a következő: Oros­házáról indul 7 óra 17 ^perckor, 16 óra 07 perckor. Gyopárosról indul: 7 óra 38 perckor, 16 óra 24 perckor. Kedvező idő esetén vasárnap, T-én még a rivári menetrend szerint köz­lekednek a gyopárosi vonatok. Különös házasság 22 éves menyasszony, H éves vőlegény Londonból jelentik: Spings délafrikai város törvényszéke külön házassági en­gedélyt adott egy jegyespárnak. A meny­asszony 22, a vőlegény 14 éves. Mihálynapi epizód Három víg legényke, meg a stráfkocsi A Mihály-napi muri hangulatában hangos nótázással ballagott — vagy ta­lán inkább tántorgott hazafelé vasárnap éjjel úgy félhárom tájban három szöllő- beli legény, azaz csak olyan surbankó legényke. Széles jókedvükben — amit Mihály nevű barátjuknál beszedett jó­féle borocska fütött — valami tréfás dolgot akartak elkövetni. Erre alkalmas­nak ítéltek egy jókora stráfkocsit, amit az utcán találtak — fuvaros gazdája éjszakára is rendszerint kint szokta hagyni, mivel a kis udvaron nemigen fér. A három fiatal éppen azt a nótát fújta, hogy »Hulljatok levelek, rejtse- setek el engem«. A hangos nótaszóra felébredi a fuvaros szomszédságában lakó menyecske, felkelt; gyertyát gyúj­tott és várt egy kicsit. A legények észrevették a világosságot, de nem za­vartatták magukat: megfogták a stráf* kocsit és huzni kezdték. A menyecske közben elfujta a gyertyát, kiment a gangra és kiszólt: — Hova akarják vinni a kocsit? Választ persze nem kapott. Másod­szor is kiszólt, — közben felismerte a legényeket és tudta, hogy csak tréfál­nak — mire a három siheder elen­gedte a keresztbefordult kocsit és — usgye, vesd el magad — nekiiramodott a sötét utcának. Csakúgy porzott az ut utánuk. Másnap reggel azután a há­rom jókedvű legény egyike — aki tör­ténetesen a fuvarosnál szolgál — húzta vissza a kocsit a harmadik ház elöl. KERÉKPÁR tömlő 1> 1*40 Kerékpárok és alkatrészek szezonvégi olcsó árakon kaphatók

Next

/
Thumbnails
Contents