Orosházi Friss Ujság, 1934. november (23. évfolyam, 247-270. szám)

1934-11-03 / 247. szám

Tek. Királyi Ügyészség Kötelespéldány XXIIk. evitnyam 247 szám Szeged ára S fillér Szombat, 1934 november 3 Előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­éire 5 P, fél­évre 10 P; vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési dij elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené ben válaszolunk. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Dr. miTLflSOVSZKY 3 A R 0 S Postatakarékpénztárt csekksz. - - TELEFON 90 SZÁM 12094 Hitler~puccstól félnek a franciák a Saar~vidéken Kevésnek ta ríják a nemzetközi rendőrséget Halálos ítéletek Németországban Árulásért szabott ki halál­büntetést a néptörvényszék Berlinből jelentik: A német néptör­vényszék idegen hatalom javára elköve­tett árulásért több embert halálra Ítélt, több mást pedig fegyház- és börtönbün­tetéssel sújtott . Az elitéltek neveit nem tették közzé. Az igazságügyminisz- térium közlése szerint a törvényszék az ítéleteket még a régi, tehát az 1934. május másodlka előtt érvényben volt büntetőrendelkezések értelmében hozta. Hock János ma bevonul a börtönbe Budapestről jelentik: Hock János Bu­dapestre érkezett, hogy megkezdje egy­éves börtönbüntetésének kitöltését. Szombaton délelőtt jelentkezik az ügyészség fogházában. Arab sztrájk Palesztinában Londonból jelentik: A palesztinai arab lakosság általános sztrájkot és a for­galom teljes beszüntetését határozta el a pénteki napra tiltakozásul az 19l7 november 2-án ke^t Balfour-nyilatkozat ellen, amelynek értelmében az angol kor­mány pártolja a zsidó nemzeti otthon létesítését Palesztinában. Hajókatasztrófa Clarke-Cityből (Kanada) táviratozzak: A Roy David és egy másik ismeretlen gőzös" hajótörése következtében tizen­három ember vesztette életét. Az áldoza­tok közül 11 a Roy Davix utasa volt. Békiilnek a német püspökök Berlinből jelentik: Hitler kijelentette, hogy sem az állam, sem pedig a nemzeti szociálista párt nem akar beavatkozni a tulajdonképpeni vallási kérdésekbe. Frick birodalmi belügyminiszterrel egyet­értésben Hitler kancellár megbízta Buttman miniszteri igazgatót, hogy igye kezzék közeledést létrehozni .Müller birodalmi pjispök és Meiser bajor püspök között. Párisból jelentik: November 2l-én rendkívüli ülésszaka lesz a Népszövet­ségnek ,hogy elrendezze a Saar-területen a népszavazást. A feladat nagyon nehéz és bonyolult, a hejyzetpedig aggasztó­nak látszik, mert Knox, a Saar-tartomány népszövetségi kormánybizottságának el­nöke, két jegyzékben felhívta a fran­cia kormány figyelmét, hogy zavargások­tól lehet tartani s nem lehetetlen, hogy a németek puccsot fognak végrehajtani. A nemzetközi rendőrség, amelyet a Nép- szövetség a Saar-területre készül kül­deni ,Knox szerint nem lesz elegendő. Különösen ,miután Svájcban a toborzás Páliból jelentik: Az Intransigeant jelenti Berlinből, hogy Hitler kancellár gyökeresen megváltoztatta polifikáját a szovjet-kormány iránt. Bizalmas kör­levelet küldetett a propagandaminiszté­rium utján valamennyi laphoz, hogy szüntessenek be minden szovjetellenes támadást és mérsékeljék Hangjukat Moszkva irányában. Egyidejűleg utasítást kaptak a könyv­kiadók és könyvkereskedők, hogy sem­miféle könyvet ne adjanak ki, illetőleg ne árusítsanak, amely Oroszországról, az ott uralkodó rendszerről és viszo­nyokról szól, mielőtt a cenzúrának be nem mutatták. Minden szovjetellenes Budapestről jelentik: A főkapitányság politikai osztálya hetek óta nyomozott újabb kommunista összeesküvés ügyé­ben. Azt a bizalmas értesítést kapta a rendőrség, hogy a pécsi bányász-sztrájk is kommunista izgatás következménye volt, mint ahogy az ország más részében szintén erős kommunista szervezkedés folyik. A politikai detektívek nagyon sok gyanús viselkedésű embert állítottak elő, akiknek kihallgatása során megálla­pították, hogy valóban kommunista szer­vezkedés folyik1, a szervezkedés veze­tői pedig: Horváth Imre telefonszerelő, Stéger Lajos bádogos és Hoffmann Ottó gyönge eredményt adott. Knox a Nép- szövetség 1925. és 1926. évi határozatai alapján felhívta a francia kormány fi­gyelmét, hogy a Saar-tartományban a rend fenntartása a kapott megbízás értel­mében Franciaország kötelessége. A Saar-vidék 1935 január 13-án dönt arról, hogy hova akar tartozni. Francia- országban az a hir járja, ha a Saar-vid'ék a mostani állapot fenntartása mellett döntene fa Népszövetség felügyelete alatt függetlennek maradnia), ebben az esetben a hitleristák bevonulnak és elfoglalják a Saar-vid’éket. könyvet ki kell vonni a forgalomból. Ez a változás azután történt, miután Surich szovjetorosz nagykövet látoga­tást tett Hitlernél. Az ok pedig nagyon egyszerű. Németországnak nyersanya­gok:? van szüksége, amelyeket Szov- iet-Oroszországból szeretne behozni, de nem utolsósorban azért is enyhült Hit­ler haragja a szovjetkormány ellen, mert már legközelebb összeül a Népszövet­ség Saar-bjizottsága, amelv a népszava­zásra vonatkozó intézkedéseket fogja megszabni es ennek a bizottságnak Lit­vinov szovjet külügyi népbiztos az el­lakatos. Mind a hárman a jaroletárdik- tatura bukása után kommunista bűn­cselekmények miatt bíróság elé kerültek. Mindhármójukat hosszabb szabadságvesz téssel sújtotta a bíróság. Hoffmannt tíz­évi fegvházra ítélték, azonban nem töl­tötte ki. kicserélték egy Oroszországban rekedt magyar katonatiszttel. Két társa is Oroszországba került. Nemrégiben mind a hárman utasítást kaptak arra, hogy térjenek vissza Magyarországra és vegyék át a kommunista propaganda ve­zetését Budapesten. Szerdán, mialatt az őrizetes cellákból előállították Horváthot és Stégért, az egyik detektivszoba sarkában várakozott Hoffmann Ottó. Egy óvatlan pillanat­ban, mielőtt bárki megakadályozhatta volna, fejjel a csukott ablaknak rohant, áttörte a két ablaktáblát és kiugrott az utcára. Véresen, eszméletlenül terült el a gróf Vigyázó Fereinc-utca kövezetén. Amikor a mentők kiértek, már haldok­lóit; fejére esett koponyaalapi törést szenvedett. Bevitték a rabkórházba, ahol csütörtökön reggel meghalt. A főkapi­tányságon vizsgálat indult Hoffmann Ottó öngyilkossága körülményeinek pon­tos tisztázására. A három párttitkár veszedelmes ter­vekkel jött a magyar fővárosba > Több­ezer pengőt találtak Stéger lakásán, azonkívül Hoffmann iratai közül középületek tervrajzai kerültek elő, listák azokról a közéleti férfiakról, akik a kommunizmus terjesztésének legfőbb akadályozói. Különféle frakciókat, bi­zottságokat és sejteket akartak szervezni s az újabb nagy kommunista megmoz­dulást puccsszerűen akarták végrehaj­tani. A hárorn vezéren kívül még tizenegy kommunistát fogtak el, akik a moszkvai küldöttekkel összeköttetésben állottak. HablómerénylBt egy postabiildönc ellen Zalaegerszegről jelentik: Gyilkos rabló 'merénylet történt csütörtökön a Nova és Barabásszeg közötti utón Tóth György 34 éves postaküldönc ellen. A postás Hári Sándor földművessel haladt át az erdőn, amikor hátulról rálőttek és Tóth összeesett. Két rabló támadt rájuk és miután Hári. elmenekült, még- egyszer belelőttek Tóthba, azután ki« fosztották hátizsákját, amelyben mind­össze 5—6 pengő volt, mert a tisztvise­lők fizetését már előző nap kézbesítette, Hári segítséggel tért vissza az erdőbe és kórházba vitték Tóthot. ílutó és motorbicilili szörnyű karambolja Kittseeből jelentik: A bécs—buda­pesti utón, közvetlenül a határnál, Kittsee előtt szörnyű szerencsétlenség történt. Egy százkilomé.teres sebességgel rohanó motorbicikli, amelyen két fiatal­ember ült, egy düllőutról belerobant Dán Károly kormányfőtanácsos vezérigazgató lassan hajtó autójába, amelyben Dán feleségével és leányával foglalt helyet. A motorbicikli mindkét utasa több mé­terre kivágódőtt és összetört testtel, hol tan terült el az utón. Danáknak semmi bajuk se történt, csupán az autó eleje ment tönkre. Hitler béliülni oltár o szovjettel Orosz nyersanyagra yan szüksége a német iparnak és — Litvinov a So ár-bizottság elnöke nőké. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Újabb kommunista szervezkedést leplezlek le Budapesten A mozgalom vezetője kiugrott a csukott ablakon és meghalt

Next

/
Thumbnails
Contents