Orosházi Friss Ujság, 1934. november (23. évfolyam, 247-270. szám)

1934-11-03 / 247. szám

V OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Szombat, 193 4 november 3 magyar iparcikkek iránt érdeklődik Ausztria A német össieköltetéseket akarják felcserélni egyes vonatkozásokban Budapestről jelentik: Ausztriában meg lepő érdeklődés mutatkozik az elmúlt hetekben magyar iparcikkek iránt. Ez az érdeklődés már azért is feltűnő, mert hiszen iparcikkeket már régóta száll­tunk nyugati országokba, sőt magyar textiláruk még Angliába is eljutottak, de Ausztria eddig nem ^irtózott ipari vevőink közé. Az érdeklődés sok olyan termékre vonatkozik, amelyeket Ausztria eddig Németországból vásárolt és ebből bécsi szakkörök azt a meglepő követ­keztetést vonták le, hogy egyes magyar iparcikkek felveszik a versenyt a német ipar produktumaival. A német ipari áruk az utóbbi időben amugyis drágák voltak és különösen fokozódott ez a tendencia azóta, ami­óta a németeknek nyersanyagot ott kell vásárolniok, ahoi kapnak. Természete­sen a magas nyersanyagárak, amelyek az ilyen állapotnak szükséges velejárói, magas késziparcikkárakra vezettek. Az j osztrák cégek most a németországi ösz- szeköttetéseiket akarják más iparvállala- ! tokkal felcserélni és ezért keresik a ma- | gyár gyárak ajánlatait. Szaporodnak a községi képviselőjelöltek A Szellőben már Halottak napja Orosházán A társadalom kegyelete Halottak napján — illetőleg estéjén, Mindszent napján — Orosháza község katolikus társadalma és több testületé kegyelettel áldozott a halottak emléké­nek. A délelőtt folyamán a községi elő- járóság nevében Baranyai Kálmán bíró és Lázár Lajos jegyző a Kossuth-szob- rot, a Hősök szobrát ,és a temetőkben 45 sirt koszoruzott meg, részben gondo­zatlan hősi sírokat, részben olyan je­les egyének sírjait, akik Orosháza életé­ben jelentős szerepet játszottak. A hősök sírjait előzőleg réndhehozták és virá­gokkal díszítették Délután 3 órakor a frontharcosok ün­nepélyes keretek között kegyeleti jel­vényt helyeztek el Dimák [ános síremlé­kén. A bajtársak nevében Tóth S János mondbtt emlékbeszédet. Este 5 órakor a róm. kát. alsóteme­tőben nagy közönség előtt tartott meg- emlé kezest Molnár János apát, aki prédikáció után litániát mondott. A lakosság ezrei zarándokolták a temetőbe és gyújtották meg szeretteik sírján a kegyelet gyertyácskáit. Fizetéscsökkentés Ausztriában Leszállították az elnök és d kormány fizetését A hivatalos lap tegnapi számában uj törvényszöveget közöl mely szerint a köztársasági elnök, a miniszterek, az államtitkárok és a tartományi főnökök fizetését az ál'am 6 százalékkal leszál­lítja. Tél von Európában Budapestről jelentik: Hidegre fordult az idő, itt a tél csaknem egész Európában, tegnap már csaknem min deiütt havazott. Svédországban pusztító hóvihar dühöng, a bajor hegyeken 10 centiméteres hóréteg fekszik, tegnap haj­nalban hó esett Párisban és hó borítja az osztrák hegyvidék magasabb csú­csait is. Kedden hajnalban havas, darás eső. volt Budapesten. Természetesen nem ma­radt meg .mert itt még 4 fok alá nem sülvedt a hőmérő. A Kékesen és a Do­bogókőn ma már fagypont alatt volt a hőmérséklet, de tegnap már ott is me­legebb volt a levegő és így most ott sincs hó. j *' 1 Ma reggel Berlinben is havazott, de a lehullott hó néhány óra alatt elolvadt. TÉLI P0UL017EREK J Bein é 1*40-ért s Bárány cégnél. A november hó 11-én megtartandó községi képviselőtestületi tag válás ztá sokra vonatkozó s lapunkban már kö­zölt jelölések nem minden kerületben találkoztak a választóközönség tetszésé­vel és e/.ért egyik-másik kerületben újabb jelölések is történtek. Ezek a jelölések a következők: Az ötödik választókerületben Zsoldos Péter rendes taggal szemben jelölték Ravasz Antal mérnököt és földbirtokost. Póttagnak a választóknak ez a része is Benkő Andrást jelölte A hatodik választókerületben a pol- gári listán szereplő dr. Kovássy Albert rendes taggal,, Baki Antal póttaggal, a szociáldemokrata listán szereplő Szeme­Megbukott az önellátás, le Washingtonból jelentik: Az amerikai kormány egyszerre a legélesebben ál­lást fog alt a szabadkereskedelem mellett és a védővámos politika ellen. Roger kereskedelmi miniszter az amerikai kül­kereskedelmi egyesülés évi közgyűléséi} mondott beszédet és kijelentette, hogy le kell mondani a iulmagas védővámok­ról és árut kell vásárolni a külföldön, ha el akarják érni az ország gazdasági fellendülését. Az önellátás politikája mindenütt az ország határain túl ellen­séges hangulatot ébreszt. Ugyanerről a témáról beszélt Hull külügyi állam­titkár is, aki arra figyelmeztette az ipari Mindenszentek napja az idén csütörtök re, hetipiaci napra esett, ennek a körül­ménynek tulajdonítható, hogy három ko­csibaleset is történt a nagy forgalomban. Mindhárom baleset bővelkedett izgal­mas részletekben, de komolyabb sebe­sültje szerencsére egyiknek se lett. Az első baleset csütörtökön délelőtt 10 óra tájban történt. A bónumi Dénes- téglagyártó! szaladt el egy gazdálkodó két lova a kocsival. A meglehetős nagy forgalom ellenére akadálytalanul jötték egészen a régi libapiactérig, ahol az utón nekimentek egy ott álló kocának, amelyen egy asszony és egy kislány ült. Ez a kocsi felborult, az asszony és a leányka kivágódtak az útra, a négy jslölt van nyei Pál rendes taggal és Csik János póttaggal szemben jelölték Tarr Pál gaz­dálkodói rendes tagnak. Farkas Antalt póttagnak. A hetedik választókerületben a pol­gári listán szereplő Hajdú Sándor épí­tőmesterrel, a szociáldemokrata listán szereplő Kiss János rendes taggal és Janovics Imre póttaggal Szemben jelöl­ték Tóth Gergely kutfurómestert lend'es tagnak és Zalai Sándort póttagnak. Ér­tesülésünk szerint ebben a kerületben még fellép Dr. Bárány Aladár ügyvéd is, igy ebben a kerületben négy jelölt fog küzdeni az egy rendes képvi « lőtestület; tagságért. kell bontani a védővámokat j vezetőket, hagyjanak fel azzal a mód- j szerrel, hogy hazafias jelszavak alatt ! saját érdekeiket szolgáló védővámos po­litikát követelnek. A közérdek súlyosan szenvedett az előző köztársasági uralmi rendszer elhibázott kereskedelmi politi­kája miatt. A kivitel megnövelése és a behozatal megfojtása azt eredményezte, hogy a külfö’d csak nagy késedelemmel tudja törleszteni adósságát, sőt annak egy részét előreláthatóan nem is fogja megfizetni. Le kell bontani a keres­kedelem akadályait, ha azt akavrjuk, hogy a világgazdaság ismét a rendes kerékvágásba jusson. lovak is elestekj nagyobb baj azonban nem történt, a két utas iitödések és zu- zódások árán szabadult. A második baleset déltájban zajlott le. Egy gazda lovat a vásártér környékén bokrosodtak meg és vágtatni kezdtek a szentesi utón kifelé a kocsival, amelyen a gazda és felesége ült pólyás kisbabá­jával. Az egyik hajtószár a gazda nagy igyekezetében, hogy lovait megfékezze, elszakadt és a kocsiról lehetetlenné vált a lovak megfékezése. Nem sikerült az egy járókelőnek se, aki a Király-ven­déglő táján próbálta, bátran a lovak elé ugorva. A komlósi vasút keresztezésénél, a volt »halálátjárónál« azonban a tféli vonat miatt le volt engedve a sorompó, Szabadkereskedelmet követel Amerika Kacsiszerencsétlenségek napja volt mindenszentek Három baleset történt, de súlyosabb sebesült nincs — Influenza, torokgyulladás, az orr és garat elnyálkásoriása, a mandolák meg­betegedés», valamint tüdőcsucshurut ese­tén gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes »Ferenc József« ke- serüviz használata által többször és alaposan kiiisztittassanak. amelynek a lovak nekimentek, de át­törni nem tudták és kénytelenek voltak megállni. A klocsinülőknek semmi bajuk se történt- - * Legérdekesebb volt a harmadik ko­csibaleset, amely délután félnégy táj­ban történt a felsőtemetői vasúti át­járónál. Egy gazdálkodó kocsija éppen áthaladt a sorompón, amikor a jelző­csengő éles hangon megszólalt, figyel­meztetve a járókelőket, hogy leeresz­tik a sorompót.. Ugyanakkor haladt át a síneken egy ember, aki egy zsák kukoricát tolt ta'icskán. A kocsiba fogott fiatal csikók a csengetéstől megijedve elragadták a kocsit és a talicskás embert elütötték. Ebből sem lett azonban sú­lyos eset: ballábán a'nadrágszár szakadt ej. balcipője kettévált és arcán támadt pár kisebb horzsolás. Mikor a ko- csiniilő gazdának a vasúttól jó messze sikerült lovait megfékeznie, visszafor­dult. az. elütött embert talicskástól fel­vette kocsijára és hazavitte. Félmillióddal csöltöent a baaboh betétállománya Budapestről jelentik: Érdekes kimu­tatást közöl a takarékbetétek a'akulásá- ról a PK legújabb értesítője. 1031 junius 30-án, tehát közvetlenül a bank- lió pengő betétet kezeltek. Ezzel szem- lió pengő betétet kezeltek. Ezzel szsem- ben az idei év szeptember elsején a betétállomány 1390 mil iót tett ki, te­hát a bankzárlat óta a betételvonás egyenlege 511 millió. A magyar pénz­intézetek betétállománya három év alatt mintegy 26.9 százalékkal csökkent. Ha külön vizsgáljuk a fővárosi és a vidéki intézetek betétál’ornányát, akkor kiderül, hogy a bankzárlat óta a buda­pesti intézetek állománya 16l millió pengővel, vagyis 23.3 százalékkal apadt, viszont a vidékieké 169 millióval csök­kent, ami 44.5 száza'éknak felel meg. Liba-valuta Litvániában fl tisztviselők libát kapnak fizetés leiében Kovnohól jelentik: A litván mező- gazdaság válsága .amelyet a libakivitel megakadása különösen súlyossá tett, merész rendszabályra késztette a kor­mányt. A kiadott rendelet értelmében ezentúl minden köztisztviselő köteles Litvániában a fizetéséhez mért arányban libát fogyasztani. A libafogyasztást a rendelet a tisztviselő rangos ztályokkat hozza kapcsolatba. A vezető tisztvi­selők kötelesek legalább kétszer heten­ként libát enni, a dijnokök és a kis­tisztviselők legalább kéthetenként egy­szer. Amennyiben a köztisztviselők nem alkalmazkodnának a rendelethez, a kor­mány készen áll, hogy a tisztviselői fi­zetések egy részét természetben, azaz libában folyósítsa. A kormány ilyen mó­don legalább kétszázezer liba elhelye­zését akarja még ebben az évben biz­tosítani. A rendelet hangsúlyozza, hogy a tisztviselők a rendes piaci árat fizetik a libákért.

Next

/
Thumbnails
Contents