Orosházi Friss Ujság, 1936. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-01 / 51. szám

2 OROSHÁZI FRISS UJSAO Vasárnap, 1936 március 1 íramvezetéhliez ért egy gyári művezető Solfos égési sebekei szenvedeti Könnyen végzetessé válható műszaki baleset történt tegnap a Filtjex-gyár fila- torigáti telepén. Áz úgynevezett karton­nyomó műhelyben munkaközben ‘.ulyos égési sebeket szenvedett Klein Rezső 36 éves gyári művezető, aki a Mozsár-ut­ca 9. számú házban lakik Budapesten. A művezető miközben utasítást adott a felügyelete a'aft dolgozó 50 munkásnak, hozzáért a 220 voltos villanyvezetékhez. A szerencsétlen ember a következő pil­lanatban hangos kiáltással esett ösz- sze;, a közelben tartózkodók siettek a segítségére, majd a gyár elsősegély állo­másának vezetője értesítette a mentőket, akik az Uzsoki-utcai kórházba szállí­tották Klein Rezsőt, állapota a reggeli órákban javult és orvosai bíznak abban, hogy rövidesen elhagyhatja a kórházat. Vasárnap, március 1-én 3—5—7 és 9 órakor MŰSOR FOX VILAGHIRADÓ Erdőn—mezőn ismeretterjesztő film. AII fi hl OMDRA idei első nagy filmje! A kis gróf Gyönyörű kiállítású, látványos, zenés bohózat. Rendezte: Kari Lamac. Zene : Leo Leux. Főszereplők : ANNY ONDRA, Hans Söhnker, Hans Junkermann, Fritz Odemár, Paul Heidemann. Kedvezményes helyárak! HELYÁRAK: Erkély és páholy 70, Első hely 60, Második hely 50, Harmadik hely 30, Negyedik hely 20 f. Szerdán, március 4-én fél 9 órakor Csütörtökön, március 5-én 7 és 9 órakor MŰSOR MAGYAR VILAGHIRADÓ PARAMOUNT VILAGHIRADÓ A legnagyobbsikerü, látványos operett! Broadway Melody 1936 Csodás kiállítású vig filmoperett. Rendezte: Roy Del Ruth. Zene: Náció Herb Brown. Főszereplők: Jack Benny, Eleanor Powe!, Robert Taylor, Una Merkel. Kedvezményes helyárak 20-70 f-ig Legközelebb Móricz Zsigmond nagysikerű MAGYAR FILMJE NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL! Kedvező kilátások az aj baza értékesítésére Csökken a világ bazabőszlete Agrárkörökben felvetődött már a kí­vánság, hogy a buzaértékesités ügyé­ben induljanak meg a tárgyalások és idejekorán történjék döntés arról, hogy ez milyen formában történik, milyenek lesznek a lehetőségek. Tulajdonképen még korai erről a kérdésről megbeszélé­seket folytatni, hiszen a vetéshelyzetről áttekintő képet még nem lehet szerezni. A földmivelésügyi minisztérium mégis megkezdte előzetes megbeszéléseit, de tárgyalás jelegük ezeknek a megbeszé­léseknek még nincs. A buzaértékesités- sel kapcsolatban különben csak egy bizonyos, mégpedig azr hogy a helVzet az előző évekhez képest jelentősen ja­vult. A világpiacokon ugyanis a búza Az elmúlt évben a drezdai állatvá­sárra ötezer szarvasmarha kivitelére volt | kontingensünk, amely még az év vége előtt kimerült. A németek ekkor pót- kontingenseßet engedélyeztek, amel'yel együtt 1935-ben összesen tizenegyezer szarvasmarhát szállítottunk a drezdai piacra. Szarvasmarhakivitelünk fejleszté- | sére lehetőség van, mert a német állo­mány leromlott és ennek ^pótlására hosz- szabb idő szükséges ,mint a sertésál­lomány növelésére. Épen erre való te. kintet'.el a magyar-német vegyes, bizott­ság ezúttal 1936. évre tizenkétezer szarvasma ha kivitelére biztosi.ott alap kontingenst. Ezt a kontingenst a mi A békésvármegyei lábbelikészitő ipa­rosok szakosztályai ma délután fél 3 órakor Gyomán,, a gyomai ipartestület székházának tanácstermében megyei kör­zeti gyűlést tartanak. Az ülésen a láb- belikészitő iparosok helyzetét, sérelmeit és az uj ipartörvénynovellát ismerteti Dávid Ferenc, az országos Szövetség elnöke. Az árrombolásról, a munkaidő és munkabér szabályozásáról Szejneijyei Pál, az orosházi ipartestület alelnöke tart előadást. Csiszár Mihály, a gyulai szakosztály elnöke a közszállitásokról, Az uj közvágóhíd ügye tehát ismét kátyúba jutott. Ez a letagadhatatlan tény ismét aktuálissá tette az orosházi hus- iparosok évtizedek óta aktuális sérelmét; a vágóhidhoz vezető nyúlfarknyi Ná- dasdy-utca állapotát. A kis utca kocsi- utja ugyanis esős időben híven alkal­mazkodik a kövezetlen utcák ama köz­ismert tulajdonságához, hogy elázik és feneketlen sártengerré változik és erről a szokásáról minden domborítás, sala­kozás és egyéb javítási mód és szándék ára erősen emelkedett, olyannyira, hogy most már szabadpiacokon is olyan árak vannak érvényben, amelyek a mi 1935— 36. évi kampányunk Futura által meg. állapított minimális áraink megfelelnek. Így tehát az idei buzaértékesitésnél azt a szempontot is figyelembe kell venni, Jiogy a szabadpiacok is megfelelő lehe­tőséget biztosítanak az elhelyezésre. A készletek is erősen csökkentek a világi piacokon, a kereslet is erős, igy tehát valószínű, hogy ebben a vonatkozásban az idén sem a kormánynak, sem a gaz­dáknak, sem a gazdasági élet egyéb ér­dekelt tényezőinek nem lesz okuk kü­lönösebb aggodalomra, —»x«— kíván águnkhoz képest, te jesen saját akaratunktól függően tizenhétezer, il-, letve tizennyolcezer darabra emelhetjük fel. Ez a kontingens már egymaga je­lentős emelés a tava'yi a'apkontingens- hez képest. Hozzáfűzhetjük még azt is hagy — értesülésünk szerint — megvan a lehetőség arra, hogy ha a kontinges- I felemelt mértékben is kimerítettük, újabb szállításokra á'iapodhatunk meg a né­metekkel. A szarvasmarhakivitel havi egyenlő rá­tákban az. eddigi alapon történik, tehát az export konstrukciójában semmiféle változás nem lesz. —»«— Nyilas András, a békéscsabai szakosz­tály elnöke az iparosnyugdij kérdéséről és a szakosztályok kiépítéséről beszél. A gyűlést indítványok rekesztik be, melyek követelik a cipőáruk márkázását és az irányárak bevezetését, továbbá til­takozásuknak adnak kifejezést az lOKSz munkakiosziása miatt, mert ajkalmazot- taknak tekintik az önálló iparosokat. A gyűlésen nemcsak a szorosan vett megye területéről vesznek részt, meg­hívták Mezőtúr, Dévaványa, Sarkad és Hódmezővásárhely képviselőit is. ellenére sem akar letenni. Ez az állagot pedig a legkevésbbé sem alkalmas a vágóhíd forgalmának fellendítésére, sőt ellenkezőleg, amint azt a vidéki vágások elmaradása 'élénken bizonvitia. Évtizedek óta harcolnak már liusipa- rosaink az utca kikövezéséért, úgyszól­ván évről-évre kérvényezték, de mind­máig eredménytelenül, mert a község a .viszonyok mostohasága és a vágcthid áthelyezésének szándéka miatt nem tel­jesítette a hő kívánságot. Most azután, Kezét kifújja a tavaszi szél hasz­náljon Liliom tejkrémet már 10 fillérért kapható. szeplők bámlásob eltűnnek a D. Jolly Toilet crém hasz­nálata által. 1 tégely ára 1 pengő — hozzá való szappan 60 fillér púder 50 fillér. Kaphatók: Bertók Drogériában Apolló mozi mellett Csirke piac hogy a vágóhíd ottmaradása ismét hosz- szabb időre valószínűvé vált, husipHro- saink elhatározták, hogy többet nem kér­vényetek és nem várnak tovább senkire^ hanem a maguk erejéből megcsináltatják a Terényi.utca végétől a vágóhidig ve­zető kis utfszakasz kövezetét. Persze azért nem az egész munkát és költséget vállalják magukra henteseink és mészárosaink, hanem csupán a flasz­terozáshoz szükséges vasastégla beszer­zéséről gondoskodnak. Ez maga mint­egy 800 pengő terhetjelent rájuknézve a szükséges homokról, va amint a mun­kaerőről pedig a község gondoskodik, A pénz előteremtésének módjára nézve is megállapodtak már egymásközt a hus- iparosok és a következő praktikus hoz­zájárulási módot, illetve kulcsot fogad­ták el; Feleme ik a saját husfogyasztási adójukat, vagyis megkérték a községi fogyasztási adókezelőt, hogy gyűjtse össze az általuk befizetendő többletfil­léreket. Minden marhavágás után 30, ser. tésvágás után 20, juh, borjú és egyéb kisállatvágás után 10 fillért fizet be a “kövezési alapba« .mindegyik húsiparom, egészen addig, amíg együtt lesz a 800 pengő. A be;L<e.ett összegeket az adó­hivatal kü ön keze i és ha együtt lesz, kifizetik a tégla árát. Kopaszodó földek Egyik kiváló gazdairó irta; »Ha a föld ereje kimerül, megkopaszodik, mint az ember feje. Ha tart még 'a termékeny­sége, de nem gondozzák, gyomot terem, mint az e.avult emberi szív.« Ha nyár elején végignézzük kis Ha­zánk ringó kalászosokat termő szánté földjeit, érezzük csak fenti mondás igaz­ságát. Minél kisebb a parcella, annál nagyobb a kopaszodásra való hajlam, elgyomosodása. Különösen a tavaszi ka. lászosok, az árpa, a zab, földből aljg kikandikáló nyomorék termése ad jogot fenti hasonlatra. Földjeink múlt században még világ­hírű zsírossága jórészt eltűnt. Mert min­dig csak arattunk, kivontuk a talaj ere­jét, de pótlásról csak immel.ámmal gon­doskodtunk. És a legfeketébb föld sem kimeríthetetlen. Hogy földjeink nagyrésze kimé,ült. kü­lönösen a zab mutatja. Úgy tartják, a zab élelmes növény, nem kell neki trá­gya és a forgó végére teszik. Jó erő­ben lévő földeken meg is él valahogy, de sovány talajon rossz ránézni. Még az élelmes zab sem talál táplálékot kime­rült. kizsarolt ta'ajokon. De ha trágyázzuk, mütrágyázzuk, a zab meg az árpa is megmutatja, mit tud. Nem arasznyi, de embermagasságu lesz a szalmája, dúsan fizető kalásszal bugával. Nem mutat kopaszodásra hajla­mot, a gyom sem veri fej. flínz üli, fllmerla és más csemegeszöllőoltvány külön­legességek több mint 30 fajtából a leg­kiválóbb minőségben beszerezhetők Zatykő Sándarné kertészetében. Huba-utca 6. szán megbízható V B t □ ül 3 Q Üradáími 3 T P 3 legolcsóbban beszerezhető: _____Szírt Árpád-nál_____ Ja vul a szarvasmarba kivitele fiz Idén 18 ezrei vesz ál Rémetország A lábbelikészitő iparosság ma megyei gyűlést tart Sérelmeik orvoslását követelik Kitéglázzák a vágóhidhoz vezető utal 11 fmsiparosok magok ad]ák össze a tégla árál

Next

/
Thumbnails
Contents