Orosházi Friss Ujság, 1936. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-01 / 51. szám

Vasárnap, 1936 március 1 OROSHÁZI PRLSS UJSAÜ 3 *='' ..................... — ..... = M odern ház Erzsébet királyné ucca 18 eladó értekezés ugyanott. Örököst és vagyont keresnek Amerikából Az amerikai clevelandi magyar kon. zulátustól megkeresés érkezett a községi elöljárósághoz és az átirat legelőször azt adja tudtul, hogy Detroitban Michi- ganben ez év január havában meghalt Szabó Józsefné — Dénes Juliánná 52 éves asszony, aki 1010-ben Orosházá­ról vándorolt ki. Arra kér azután felvilágosítást az át- átirat, hogy Szabó Józsefnének van-e Orosházán ingatlan vagyona s esetleg olyan rokonai, akik hagyatékára igényt tartanak. Valószínű, hogy a 26 esztendővel ezelőtt kivándorolt orosházi asszonynak nincs Orosházán vagyona, rokonsága bi­zonyára van. Ezeket kutatja most az elöljáróság és igy jelentkezzenek is a gyámügyi irodában azok, akik igényt tar­tanak a Szabó Józsefné — Dénes Ju­liánná hagyatékára. Hogy maradt.e s ha igen, mekkora örökség Szabó Józsefné úján és hogy Amerikában vannak.e a hagyatékra jo­gosult örökösök, arról nem beszél az átirat. A talaj termő ereje és a műtrágyázás A magyar mezőgazdaságnak legége­tőbb kérdése a laiajerő fenntartása. En­nek felismerésében az Országos Mező- gazdasági Kamara Talajtani Osztály »A talaj termő erejének fenntartásáról és a műtrágyázásról« kb. 150 oldal terjede­lemben a gyakorlati gazdák részére könyvet ad ki, amely már sajtó alatt van és két hét alatt megjelenik. A köny­vet az ország legkiválóbb növényter­mesztési, szőlészeti, kertészeti, gazda- sági, növénytani és talajtani szakférfíai Írták az Országos Mezőgazdasági Ka­mara talajtani osztályának Irányító Szak- bizottsága nézte át. A könyv a legmoder­nebb alapokon, mindamellett közérthe­tően, világos összefüggésben tárgyalja a talajfenntartás minden kérdését, továbbá 63 növénynek részletes táblázatba fog­lalt trágyázást és műtrágyázást. A könyvet rendkívüli olcsó áron, 1 pengőért bocsátja forgalomba az Orszá­gos Mezőgazdasági Kamara és igy úgy­szólván mindenki számára elérhetővé te­szi az igen értékes tájékoztató munkát. Megrendelhető: Országos Mezőgazdasági Kamara, Budapest, V., Szabadság-tér 10. címre küldött levelezőlapon. Vetőmagárpa és zab, takarmányárpa és zab, tengeri, cirokmag és búza minden mennyiségben kapható Remetz Testvéreknél Rendeljen nátunk Látványos kutyabemutatók lesznek a Mezőgazdasági Kiállításon A Március 20-án megnyitó országos mezőgazdasági kiállítással kapcsolatosan rendezendő kutyakiállitás iránt olyan nagy érdeklődés nyilvánult meg, hogy a kiállítás rendezősége e csoport erede­tileg tervezett kereteit kibővíti és ezzel egyidejűén a részvétébe való je'entkezést is meghosszabbította. Azok a kutyate- nyesztők és kutyatulajdonosok tehát, akik a kiállításon való részvételüket még biztosítani kívánják, részvételi szándé­kukat minél előbb jelentsék be, ha tag­jai va amelyik kutyatenyésztő egyesült­nek az illető egyesijeinél, ha ilyen egye­sület kötelékébe nem tartoznak, úgy a ki- állittás rendezőségénél (Budapest, IX. Köztelek u. 8 j A kiállításon részt vehetnek a nem törzskönyvelt fajtiszta kutyák is. A vi­dékről felhozott kutyákat 50 százalékos szállítási kedvezménnyel lehet a kiállí­tásra felküldeni és visszaszállítani. Kü­lönféle ‘látványos kutyabemutatókat is terveznek, úgy mint kotorék- és patkány­fogó versenyeket, vadász- és rendőrku- tyabemutatót, pásztorkutya nyájterelő versenyt ,valamint a dijat nyert kutyákat bemutatók alká’mával elő fogják vezetni, A kutyák külön csoportban, erre a céh a épitett diszes kutyapavillonban kapnak helyet. hölgyek részére: Női ing jó sifonból, hímzés 1.98 dísszel . . P 2.40, ■ Kombiné v. ingnadrág jó mart müselyem- n.90 trikóból . . . . P —< Müselyemnadrág jó minőség, fehérnemüszi- nekben, hibátlan, matt . . . P 2.50, 1.95 fényes ................ P ■ N ői box trottörcipők la, félfüzős és pántos, fekete v. barna, varrott talppal, fél­magas v. lapos sa- 1*3-80 rokkal............. P u rak részére: Férfi-ing tartós anyagból 3.75 P 4.90, Férfi-nyakkendő müselyemböl, a legdivatosabb min­tákban . P 2.80,-|45 Férfi-keménygallér divatos formákban P -.96, -.88, Férfi-félcipők boxcalf, la, fekete és barna, divatos formákban varrott talppal csak P □ ’78 1580 CORVIN ÁRUHÁZ Budapest Vitt, Blaha Lujza tér 1-3. sz. A JÓ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA megindul a gyermekebédeltetési akció Száztíz orosházi és rákóczitelepi gyermek kap ebédet Az ország különböző részeiből egy- i másután jönnek a beszámolók a külön- j böző népjóléti akciókról, amelyek az egyre növekvő nyomort igyekeznek eny­híteni, elviselhetőbbé tenni. Legutóbb a gyermekebédeltetési akciókat szervezték meg számos városban és községben, hogy legalább az ifjú nemzedéket meg mentsék az éhezés gyötrelmeitől. Nálunk az Evangélikus Nőegylet mu­tatott példát a társadalmi jótékonyság terén és látta el több télen át — a lehelő ségszabta szerény keretek között — me­leg ebéddel a szükölködők százait. A Nőegylet ebédakciója azonban, miután az idén már a község vette kezébe az egye­temes szegénygondozást és ellátást, ezen a télen már nem indult meg. Orosháza község is, már >éyek óta fentartja js(z úgynevezett iskolai tejak­ciót, amelynek keretében a szegénysor- su iskolásgyermekek tejet kapnak uzson­nára, az idén pedig kenyérrel, illetve zsemlyével is megtoldottak az uzsonnát. Ez a tejuzsonna is rendkívül jótékony hatású a fejlődő gyermeki szervezetre és az a>kció áldásos eredménye nem marad el, azonban, sajnos, a kérlelhe­tetlenül terjeszkedő és hatalmasodó nyo­morral szemben nem elegendő. Ezért Oroshá zaközség vezetősége is arra tö­rekedett, hogy a többi községhez ha­sonlóan gyermekebédelíelési akciót szer­vezzen és legalább a legmostohább sors­ban sinvlődő. legjobban rászoruló gyer­mekeket naponta meleg ebédhez juttassa. I A szép és nemes terv megvalósítása | felsőbb hatósági támogatással sikerült és hétfőn — bár szükebb keretben — meg indul a gyermekebédeltetés. Száztíz gyermek számára tudnak ebédet bizto­sítani az akció keretében. A gyermekek egy része orosházi, másrésze rákóczitele- pi, Az ebédet a menházban főzik szá­mukra és az orosháziak ott kapják meg a iákócntelepiek ebédjét pedjg kiviszik az ottani iskolához és ott osztották ki. A gyermekebédeltetés a község sze- fénygondozó hivatal« által gyűjtött pénz bői indul meg és a vármegye főispán­ja'is támogatja. Az anyagi erő azonban, sajnos, igy is nagyon csekély ahoz„ hogy minden rászoruló gyermek részesülhes­sen a meleg ebéd áldásában. Számuk ugyanis sokkal nagyobb, mint ahánynak a rendelkezésre álló fedezet mellett e- bédet tudnak nyújtani. Kivonatos volna hogy minél több gyermek juthasson hozzá a meleg ebédhez, erre azonban csak akkor nyílik lehetőség, ha a község társadalma az akció segítségére siet. A társadalom hozzájárulását kérik á gyermekebédeltetési akció kezdeménye, ^ői, hogy lehetőleg minél több gyer­meknek adhassanak ebédet. Ha a tár­sadalom szive megmozdul és akik te. hetik, természetbeni, esetleg pénzbeli adományaikkal sietnek az akció támo­gatására, fel lehet emelni az ebédhez jutó gyermekek számát. A rászorulókkal együtt reméljük, hogy ez hamarosan be is következik. Természetbeni adopiányok | átvétele a községházán, a szegénygon- I dozó hivatalban történik. Vigye oda nélkülözhető éelmiszereit mindenki, aki fel tudja fogni, mit jelent éhezni és mi­lyen szörnyű kin a szülőnek, ha éhezni látja gyermekét. Kommunista előnyomulás Kínában Pekingből jelentik: Hir szerint 3000 kommunista átlépte a Sárgafolyót és San szí tartomány fővárosa, Taijüenfü irá­nyában nvpmul elő. A pekingi japán katonai atassé nagy jelentőséget tulaj­donit ennek a ténynek és kijelentette, hogyha a kommunisták nem állnak meg ükkor Szungcsujuan, a hojpeii és csa- hari politikai tanács elnöke, összevon­ja csapatait és a kommunisták ellen vonul. Korzó Mozgó riportere egy Kari Zeller világhírű Bécsi operettet jelez. A madarász: egy osztrák tartomány alattvalói sok , kárt szenved­nek a vaddisznók pusztítása folytán. A herceg megengedi ,hogy kiirtsák, azon­ban a fővadászmester a nagy vadászat rendezésével elkésik és a gazdák egy nappal előbb a vaddisznókat kiirtották, Mi erre a teendő? Békés házidisznókat befestenek feketére és igy akarják meg­rendezni a vadászatot. Közben a her­ceg szép felesége megismerkedik inkog­nitóban egy fess madarásszal, aki azt gondolja, hogy egy csinos vidéki asszony« nyal van dolga. Később a madarász menyasszonya a herceg egyik minisz­terét ismeri meg, akiről azt gondolj«, hogy a herceg. Mindebből sok bonyo­dalom, humor keletkezik, mig a végén mindenki boldog lesz. A film tele van gyönyörű hangulatos zenével, ezen mes­terien megrendezett és megjátszott vig. operettel egy műsoron kerül bemutatásra a magyar filmek legmagyarabb alkotása A királyné huszárja a Korzó Mozgóban Faiskolai táblák kiürítéséből 1., II. és III. oszt. gyümölcsfacsemeték a legkiválóbb fajtákból 20—40 fill áron beszerezhető dr. Tarr József kertgazdaságában Torkos Kálmán utca 12 szám alatt.

Next

/
Thumbnails
Contents