Orosházi Friss Ujság, 1936. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-01 / 51. szám

4 OROSHÁZI FRISS UJSAO Vasárnap, 1936 március 1 HÍREK — Halálozás. Tegnap este félkilenc órakor rövid szenvedés után 77 éves korában elhunyt Bérezi Fülöp v nyugal­mazott tanító. Mintegy 30 esztendeig működött az orosházi zsidó iskolánál a maga idejében kitűnő pedagógus. Aránylag fiatalon ment nyugdíjba, de azóta is fáradhatatlanul' dolgozott. Szé­les tudásu s müveit ember volt és ál­talános tiszteletnek örvendett. Hofnap délután 2 órakor temetik az 1. Vásárhelyi utca 8 számú gyászháztól. — Ezen a héten a Sarkady patika tart éjjeli szolgálatot. — Mentöorvoai szolgálatot e héten dr. Gabnay Sándor tart — Nagyatádi Szabó István emlékezete. A Nagyatádi Szabó István Em’ékbizott- ság kiadásában díszes a'bumszerü könyv jelent meg, amely mindenképen a kalmas arra, hogy immár történelem lapjaira be­vonult egykori kisgazdavezér emlékét megörökítse. A könyv Nagyatádi Szabó István részletes é etrajzát tarta'mazza hi­teles történelmi fe jegyzések alapján szép illusztrációkká’. Egy küzdelmes kó szák képe bontakozik ki előttünk, Magyaror­szág talán legszomorubb korszaka mely­ből szinte toronyszerűén magasük ki Nagyatádi Szabó István munkás, veze­tésre teremeíett nemes alajkja. A könyv könyvkereskedői forgalomba nem kerül s a portóköltséggel együtt díszes ki­adásban 10 pengőért, népies kiadásban 5 pengőért megrendelhető a pénz elő­zetes beküldése mellett Nagyatádi Szabó István Emlékbizottságnál Budapest, Vili. Rökk Szilárd u. 31. — Az Iparítestület közgyűlése. Az orosházi Ipartestület ma délután 3 óra­kor tartja meg évi rendes közgyűlését. — A Kálvin János ifjúsági egyesület vallásos délutánja. Értesítjük kedves test­véreinket és az érdeklődőket, hogy már­cius hó 1-én délután 3 órakor az áll. el. isk. tornatermében vallásos délutánt tartunk a következő műsorral: 1. Köz­ének. 2. Ima. 3. Bibliamagyarázat. 4. Szaval Fodor Liba. 5. Felolvas Égető Gábor. 6. Énekel Szilárdi Mihály. 7. Felolvas Bakos István. 8. Hegedül Tó­biás István, kiséri Bakos István. 9. Sza­val Surányi Imre. 10. Felolvas Kálmán József. 11 Énekel Rummel Béla. 12. Záróbeszéd: Surányi Imre. 13. Ima. 14. Közének. Mindenkit szeretettel hivunk és várunk. Fütött terem. Belépődíj, nincs. — Meghívó. Az Orosházi Munkásott. hon Szövetkezet, Orosházán (Erzsébet- királyné utca 9 sz. a alt.) 1936 évi már­cius hó 8-án déie őtt 10 órakor tartja ren­des tisztújító közgyűlését, amelyre a Szövetkezet tagjait ezúton hívjuk meg. Napirend: 1. A határozatképesség meg­állapítása. 2. Igazgatóság és fe.ügyelő- bizottság jelentése. 3. Veszteségre vo­natkozó határozathozatal. 4. Igazgatóság és felügyelőbizottság választása. 5. Ha;á. cozathozatal ingatlan eladás és vásárlás Ügyében. 6. Kérdések és indítványok. Tekintet nélkül a megjelent tagok lét­számára, a tisztújító közgyűlést meg­tartjuk. — Tűzifa, gyertyán hasáb ős román bfikkhasáb száraz elsőrendű minőség ap­rítva is kapható Pollák bútoráruház ud­varán. Minden mennyiség hazaszállitó- dik. Telefonszám 37. — A kis gróf cselekménye vidám, kacagtató, káprázatos ki­állítású, amelyben a főszereplő Anny Ondra mellett Hans Junkermann, Jacob Tiedtke, Paul Heidemann gondoskodnak a közönség mulattatásáról. — Gazdát cserélt a Havas-tejüzem. A messze földön jó hírnévnek örvendő Havas-féle tejüzemet megvásárolta az szagos Magyar Tejszövetkezeti Központ és a mai naptól már az uj tulajdonos vezetésével működik, mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ Délin a- gyaro.szági Tejüzeme. Hava; János, az üzem eddigi tulajdonosa a szövetkeze i üzem tisztviselője lesz és a délmagyar, országi képviseletet veszi át. — A Fészdkbál volt az idei farsangi szezon legszínesebb, legvidámabb ese­ménye. Erről közöl a Színházi Élet uj száma renge.eg képpel te etüz jelt, nagy riportot. Az uj szám kiemelkedő szen­zációi: Hatvány I-ili színházi levele, Petschauer Attila érdekes képes beszá­molója, jekelfalussy Pillér György olim­piai bajnokunk esküvőjéről. Bajor Gizi cikke a festőkről, Guthy Böske párisii levele, Beöthy Baba cikke az uj szpí­ker-kollégájáról, Fedák Ágotáról, Ka­rinthy Frigyes humoreszkje, versek.no vellák, stb. Darabmelléklet: Márkus László nagysikerű drámája, az »Ágis tra­gédiája«. Kottamelléklet a »Virágom« cí­mű sláger. Előfizetési ár egynegyed év­re P 6.50. Egyes szám ára :Í0 fillér. — Köszön ét február hó 15-én á postaaltisztek vacsoraestélye íe'ülfizetöi- nek: Hercz Mátyás 5, Szekeres Gábor pffl. 4, Baranyai János, Dénes nővérek, Jánosi Rezső, Bertók Béla 2—2, Benkó István, Hajdú Pál, Daubner Béla, Ko­vács Sándorné 1—1 pengőt. Elnökség. — A Katolikus Otthonban a jövő ked­den este fél nyolc órakor az ismeretter­jesztőn dr. Pápai Antal gimnáziumii la nár »Széchenyi reformkorszaka — fel­lépése, alkotásai és munkájának kihatásai« címen ad elő. A rendkívül érdekes elő­adást ^pompás müsorszámok kiséril^f. a- meiye,< közt szava at, ének, színi jele­net vannak. A kezdet pontos. itía pénz ha tud i! Vilígmatkas petróleumiőzö eladásához helyi Képviselőket keresünk. Ha gyakorlott eladó, megkapja anyagi támo­gatásunkat, melynek segítségével elérheti eddigi keresetének többszörösét. Ajánlkoz­zék eddigi működése részletes leírásával „Biztos alap" jeligére Blockner J. hirdetőjébe, Budapest, IV., Városház-u. 10. — Névjegyeit rendelje az Orosházi friss Fisig könyvnyomdájában — Talált viharlámpa van a községháza III. ügyosztály 2. irodáján. — Az Apollo mozgó ma va- ! sárnap mutatja be az idény első í Anny Ondra filmet. A kis gróf ! melyben Anny Ondra fiuruhás ! gróf, kislány, bohóc és artista. TELEFON 18. I<QRZÓ ffioZGÓ GRÓF SZÉCHENYI MIKLÓS TÉR 6 SZÁM TELEFON 18. Március 1-én, -vasárnap 3—6—9 órakor Világhírű bécsi filmoperett E. W. Emo rendezésében, Carl Zeller zenéje Főszereplők: Wolf Albach Retty, Lil Dagover, Mária Andergast, Georg Alexander és közkívánatra egy műsoron a legmagyarabb magyar film fl királyné huszárja Főszereplők: Berky Lili, Gázon Gyula, Pethes Sándor, Dajbukát Ilona, Komlós Vilmos, Eöry Kató, Perényi László, Balogh Klári Rendes helyérak A Végállomás jegyszelvényei zóna helyárakra jogosítanak Rendes helyárak: Páholyok 1 pengő, Fenntartott hely 90 fillér, Zsöllye 80 fillér Támlásszék 70 fillér, Zártszék 50 fillér, Körszék 30 fillér Március 5-én, csütörtökön fél 7 éS 9 órakor Két nagy Ilim egy műsorban EGY ORVOSRŐ üflPLŐ3fl Érdekes történet a női szivek titkairól. Főszereplők: Ann Harding, Nils Aster, Robert Joung, Sari Maritza. Magyar vígjáték reprízben EZ fl VILLA ELÁSÓ Főszereplők: Turay Ida, Gózon Gyula, Kabos Gyula, Csikós Rózsi, Verebes Ernő, Pethes Sándor, Berky Lili. 7Ána halvára!# I Ezen előadás jegyszelvényei a vasárnapi műsorra zóna LUIIu llvljdlafl ■ helyárakra jogosítanak. Zóna helyárak: Erkély és földszinti páholy 70 f, Fentartotthely 60 f, Zsöllye 50 f. Támlásszék 40 f, Zártszék 30 f, Körszék 20 f. — A kis gróf Anny Ondra első idei filmjében is páratlan és utolérhetetlen. Vidám mesé- j jü, rendkívül mulattató film. líin | Dosztojevszki örökbecsű regényének világhírű filmváltozata Harry Baur <4UII ■ mesteri alakításában. Bűn és bünhödés — Meghűlésnél, náthaláznál, torok- gyuliadásná, mandolalobnái, íülkatarrus- nál, va'amint idegfájda'maknál és szagga tásnál naponta fél pohár természetes »»Feríenc József« keserüviz nagyon jót tesz, mert a gyomorbélcsatornát alapo­san kitisztítja és desinficiálja, azonkívül pedig megfejelő emésztést biztosit. E"ye:emi orvo;tanárok véleménye szerint a Ferenc József víz hatása gyors, kelle­mes és megbízható, s ezért használata járványok idején is igen célszerűnek bi­zonyul. — A kis gróf hangulatos, jókedvre derítő, but és gondot elűző vígjáték, amely másfél óráig tökéletes élvezetben ré­szesíti minden nézőjét a serdü­lőktől az aggkorig. — A Magyar Rokkantsegélyző és Nyugdijegylit orosházi 200. számú fiók­ja a tagdíj befizetésinapot az 1936. évi március hó 8-án délután 2—5 óráig a köz ségházánál a köz.gyámi iroda helyiségé­ben tartja meg. Vezetőség.. — A csendőrség lóvásárló bizottsága 1936. március hó 4-én Orosházán meg­kezdi a lovak vásárlását. Ezúton ké­retnek azok a lótartó gazdák, akik lo­vaikat a csendőrségnek óhajtják eladni, lovaikat március 4-én 9 órakor a csend­őrlaktanya elé vezessék, ahol a bizottság az alka’masnak talált lovakat meg fogja venni. Orosháza, 1936. II. 20-án. P. csend­őrség. — Építőiparosok figyelmébe. A m. kir. Honvéd Központi Építési Osztály ver- senytárgya'ást hirdet Orosházán a hely­őrségi laktanyánál építendő »pótraktár­ház« épi é i munkálataira. A versenytár­gyalási hirdetmény és a költségvetési minták az Ipartestület hivatalában meg- tekinthe ők. Az Ipartesttel Elnöksége. — Virágot, kosarat, koszorút, legszeb­bet, legolcsóbban Dénes Máriától. Er­I zsébet királyné u. Telefon 15/4. — Unitárius istentiszteletet tartunk va­sárnap, március 1-én délelőtt 11 óra­kor az áll. e.emi iskola szokott helyi­ségében, melyre mindenkit szeretettel hív és elvár a Leányegyházközség Elöljá­rósága. — Törzsi táborozás. A Túrán B. E. Zrínyi Ilona női törzse folyó hó 3-án délután 4 órakor tartja törzsi táboro­zását az Ev. Nöegylet Kossuth-téri szék- házában levő helyiségében. Tárgysorozat: 1. Irodalmi soroz.at VII. Honfy Oizel a; Kölcsey HFerenc. 2. Szavalat. 3. Dr. Szemenyei Bálint: külföldi költők soro­zat 111. 4. Krizsányi Mária énekel he- gedükisérettel. 5. Péterfia Zoltánná, ta­nárnő: Családvédelmi sorozat 1. — Anyakönyvi hírek. Születtek: Ba­logh Lajos fm. napsz. leánya Mária, He­gedűs István füszerkereskedő fia Sán­dor Mihály, Szabó Mihály 5. honv. gy. ezr. tüzér leánya Emilia Gizella. Meg­haltak: Özv. Éliás Józsefné Madarász Zsuzsánna 79 éves agyvérzés, Csizmadia György menházi ápolt 88 éves végel­gyengülés, Dauda Márton cipész 39 éves Itüdőgümőkór. Házasságot kötöttek; Gun. tzer Géza motorszerelő és Tóth Juli­ánná Zsófia. Kihirdetésre jelentkeztek: Pataki József ny. államrendőr főtörzsőr­mester és Für Juliánná, Sárközi András asztalos s. és Karasz Rozália. — Kedvezményes helyá­ron nézheti meg, kacaghat és vidulhat, csodás látványban gyönyörködhet az Apollo mai előadásán, mert Anny Ondra olyan temperamentummal ját- sza A kis gróf főszerepét, hogy csak úgy porzik körülötte.

Next

/
Thumbnails
Contents