Orosházi Friss Ujság, 1936. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-01 / 51. szám

Vasárnap, 193b március 1 OROSHÁZI FRISS UjSAO 5 Egykéz-rendszer a lókivitelben ? Patikus és borbéig, mint lóexportőr Ezíen ß héten lesz az orosházi vá­sár. A tavaszi országos vásárt ezen a héten szerdán, csütörtökön és pénteken tartják. Szombaton három közeli helyen tartanak vásárt: Eleken, Kisújszálláson és Szegváron. — Az Orosházi Dalegylet választmá­nya 1936. március 3 napján este 8 óra­kor az állami elemi iskola földszinti próbatermében választmányi ülést tart, melyre a választmány tagjait ezúton meghívja az Elnökség. — Mindenféle nyomtatványt, könyv­kötést és ruganyos gumibélyegzót leg­olcsóbban az Orosházi Friss Újság könyvnyomdájában szerezhet be. — Magyar-német magánóvodámban március hónapban a tánctanitás is meg­kezdődik. Nagyon kérem a szülőket, akik még gyermeküket beíratni óhajtják, mi­nél előbb elvezetni szíveskedjenek, hogy úgy a magyar.német, mint a tánctanitás- nál egyöntetű ha adást érhessünk el. Hor Váth Rózsi magánovónő, Töhötöm-ut- ea 12. — Elveszett egy srőfos gyöngy fülbe­való, Könd-utca 33-tól az Alföldig. Meg találója jula ómban részesül Könd-utca 33 — Műsoros est a Munkásotthonban vasárnap este 8 ójakor. Belépődíj nincs. Műsor 20 fillér. Közreműködik a Pe­tőfi Dalárda férfi és vegyeskara. — Mindenféle nyom látványt legszebb ^kivitelben legolcsóbban készit az Oros­házi Friss Újság könyvnyomdája. Megölt a gáz egy butfurómuuliást Budapestről jelentik: Érden, az (lka- major 69. számú tömb 68-as számú tele­pén Kovács Gyula kutfurómester meg- bízásából Hirschler Gyula 39 éves réz­műves leszállt egy 30 méter mély kut- aknába, hogy kitisztítsa. A kút kávájánál egyideig ott állott Kovács Ovula, majd néhány percre elment. Amikor visszatért hasztalanul' kiáltozott le a kútba, nem kapott választ. Értesítették a budafoki mentőket és a budapesti tűzoltókat is. Utóbbiak kihúzták a kutból Hirschler Gyulát, aki azon'/in ekkor már halott volt. A gyanú szerint földgáz ölte meg. A vizsgálat megindult. WVMMMVMMVMWVWMMMMW SZIRHflZ A színtársulat — némi halasztás után, a legújabb terminus szerint — március 10-én vonul be községünkbe és kezdi meg előadásait az Alföld színháztermé­ben. Az első hét műsorát itt közöljük: Március hó 10-én, kedden negyed 9- kor; Aki mer, az njer, operett 3 fel­vonásban. 11- én , szerdán negyed 9-kor: Én és a kisöcsém., operett 3 felvonásban. 12- én, csütörtökön negyed 9-kor: ' Vadvirág, operett 3 felvonásban. 13- án, pénteken negyed 9-kor: Érettségi színjáték 3 felvonásban. 14- én, szombaton negyed 9-kor: Mont- martei ibolya, operett 3 felvonásban. 15- én, vasárnap délután 3 órakor: Csó- kos asszony, operett 3 felvonásban. 15-én vasárnap délután 6 órakor: Ná­polyi kaland, operett 3 felvonásban. 15- én, vasárnap este fél kilenckor: Aki mer, az nyer, operett 3 felvonás­ban. 16- án, hétfőn negyed 9-kor; A vallo­más, színmű 6 képben. 17- én, kedden negyed 9-kor: Szépség- királynő, operett 3 felvonásbajn. A kereskedelem összezsugoritása, úgy 1 látszik, zavarta anul folyik tovább. Arról j értesülünk, hogy ismét megalakul egy szövetkezet, a Dunántúli Gazdák Ter­melő és Értékesítő Szövetkezete, amejv a lókivitelt szeretné monopolizálni, arra hivatkozva, hogy külföldi vásárlói csak az egykézrendszer alapján akarnak tár­gyalni. A szövetkezet élén dr. gróf Károlyi Ferenc áll, ve e együtt dolgozik egy ügy­véd, dr. Nyárády István, egy lókereske­dő, Kreíka Ferenc, továbbá egy dombó­vári borbély és egy odavaló ^gyógysze­Az elmúlt hét egyik éjszakán a határ­ban cirkáló csendőrjárőr egy lassan botor­káló középkorú emberrel találkozott a falu közelében. A csendőrök érdeklődni kezdtek, hol járt, mire az ember azt fe­lelte, hogy a testvérénél volt, hazafelé megy. Az egyik csendőr éles szeme va­lami rendellenességet fedezett fel az em­ber kopottas ruházatán: egy zsák széle látszott ki a szétnyílt kabátja alól. Kér­deznék, miféle zsák az, hol vette? Azt felelte, hogy találta. Hol ta álta? — hang­zott a következő kérdés és a nehezen lépkedő ember megindult a csendőrök­kel visszafelé. Kis idő múlva megszólalt: Csendőr urak, ne menjünk sehova, nem találtam én ezt a zsákot, hanem az enyém. Lopni indultam, tyúkot lqpni. Majd bent mindent elmondok. A községházán azután elmondotta Brackna János — igy hivják a zsákos éj- . I szakai vándort —, hogy ősz óta 15—20 j esetben lopott baromfit az orosházi ta­nyák között. Tyúkot, pulykát, libát# kettöt-hármat, de négynél többet soha. Sötét éjszakákon egyedül, gyalog járt lopni. Járni nehezen tud, a háborúban kihűlt és megrokkant. Egyébként nap­számos, szarvasi születésű, 44 éves, a Vezér.utca 22. számú házban lakik ma­gányosan. A háború óta többnyire lo­pásból élt, sokszor elfogták, 1920. óta kilenc és fél évet töltött fogházban, bör­tönben. Legutóbb a múlt év januárjában szabadult. Ha valakit meglátott, mikor tyuk volt a zsákban, lefeküdt a földre) mert szaladni nem tud. A kutyák sohase ugatták, pedig borjunyi tanyaőrző ku­tyák futottak elő, mikor a a nyomozás során sorravették azokat a tanyákat ahol vizitelt. Tizenhét ilyen tanyát ta­láltak, 17 rendbe'i lopást ismert be Brachna. Az egyik helyen, amelyet megjelölt, hogy ott járt legutóbb, a gazda kijelén­rész. ők vállalkoztak arra_, hogy megvá­sárolják és külföldön értékesítik a felesleges lóállományt. Hir szerint a Dunántúlon a vásárlás már megkezdődött az első szállítmányt mihamarabb kí akarják külföldre szállítani. A lókereskedők ,akik évtizedes mun­kával szerezték külföldi piacainkat^ most fühöz-fához futnak, hogy az ejrykéz to­vaterjedését megakadályozzák és védel. met akarnak kérni — a kereskedelmi mi niüztertől, mint akire a kereskedelmi ér­dekek istápolása elsősorban tartozik. —»X«— tette, hogy nem hiányzik egy tyúkja j se, még sohase veszett el tyúkja. Hu- ; szonnyolcnak kell lenni. Magot szórtak i a tyúkoknak, összefutottak és megöl- I vasták: 23 volt. Négyet vittem el — mondta Brachna. Hát az ötödik’ Azt is megfogtam, de elsza'ajtottam ás mási­kat fogtam helyette, hogy négy legyen. Ugylátszik, a tyuk ijedtében elbujdosott mert Brachna igazat mond, nincs miért hazudjon. Elmondta, hogy a tyúkokat mindig a faluszéli kisszedőknek adta el és a pén- | zen élelmet vásárolt. Többkilométéres körzetben járta a határt minden irány­ban, Szentetornya, CsorváSj Földvár felé sőt a vásárhelyi határba is áttévedt. Szerdán .szombaton este indult el bot­tal és zsákkal és réggé* lett, mire a lopott jószággal a piacra ért. Brachna Jánost a háború rokkantát, a furcsa tolvajt, miután alaposan utána­néztek, hogy másfajta lopása nincs-e a rováson, vagy nincs.e esetleg cinkos­társa, tegnap délután bekísérték Gyulára, az ügyészség fogházába. 9 Dunába zuhant egy budapesti autó Kél utasa kiugrott és megmenekült Budapestről jelentik: Tegnap este Ru- dolf-rakparton, a parlament köze ében Lengyel István mérnök autója a Du­nába zuhant. A kormánykeréknél ülő mérnököt egy vele szembejövő gépkocsi reflektora elvakitotta és elvesztette az irányt. Lengyel és a mellette ülő hölgy szerencsésen kiugrott a zuhanó autóból a vízbe és a közelben tartózkodó halá­szok kimentették őket. Az elmerült autót még nem találták meg. Rokkant tyuktolvaj került kézre H derekára csavart zsák árulta el Tizenhét lopást ismert be a'magok, magva. agyonlőtte magát egy 9111. gimnazista Budapestről jelentik: Pénteken este hét óra körül a Csokonay-utcai Hollandia- szállóban egy jól öltözött fiatalember jelent meg és szobát kért. Az első eme­let 25. számú szobát kapta, kifizette a szoba diját és kitöltötte bejelentőlap­ját, amelyre azt irta: Lukács György 18 éves,, a szarvasi reálgimnázium növendé­ke. Fölment a szobába s bezárkózott. Tizenegy óra után revolverdörrenést hal­lottak. A szálló személyzete felnyitotta a szoba ajtaját és bement s a szobában átlőtt ha ántékka’, holtan találták az ál­lítólagos Lukács Györgyöt. Rendőri bi zottság jelent meg és megállapították, hogy a HolIandia.száUó öngyilkosa ál nevet használt, egy hevesmegyei községi jegyző fia, aki az elmúlt évben Hat­vanban végezte a 7. reálgimnáziumot és az idén Egerben folytatta tanulmányait, átalakított vadászpuskával követte el. Le. Öngyilkosságát Manlicher-fegyverből velet, amelyből öngyilkosságának okára lehetne következtetni, nem hagyott hát­ra. A rendőrség értesítette a szüleit és az öngyilkos diák holttestét beszállítot­ták a törvénvszéki orvostani intézetbe. IÍYIJLTTÉR* Az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ mint szövetkezet Budapest XI. Horthy Miklós ut 113—121 közhirré teszi, hogy Havas János Orosháza Gyopárhalma 144 szám alatti tejüzemét és üzletét meg­vásárolta. Felhívja Havas János ur esetleges hite­lezőit, hogy követeléseiket a jelen hirde­tés közzétételétől számított 8 nap alatt cím­re Budapestre annál is inkább jelentsék be, mert ha nem jelentik be, követeléseik nem vétetnek figyelembe. Orosháza, 1936 február 29. Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ Igazgatósága *Ebben a rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség. Mindenféle iskolai füzetek, iró és rajzszerek olcsó árban kaphatók Nagy L. József üzletében

Next

/
Thumbnails
Contents