Orosházi Friss Ujság, 1938. április (27. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám

XiCVlI. évfolyam 73 szám­Előfizetési dijak Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pen^ ára 8 fillér Péntek, 1933 április 1 OROSHÁZI Megjelenik min* den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre va natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — —. —. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAKflJLAJDONOS D r. M ICL A S ö V SZK *1 3 A N O £ vn Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. I Politikai ggiiléstiialom Csehországban Prágából jelentik: A kormány rendeletet adott ki, amely szerint mától, április 1-től kezdve egész Csehszlovákia területén általános politikai gyüléstilalmat rendelnek el. Szombaton terjeszti be Biom pénzügyi javaslatait Parisból jelentik: A francia kor­mány pénzügyi javaslatainak benyúj­tása 24 órás késedelmet szenvedett, mert Blum miniszterelnök csak a szombati minisztertanácson fogja ismertetni pénzügyi terveit. Elter­jedt hírek szerint a kormány sorsa a radikálispárti miniszterek magatar­tásától függ. A tőzsdén erősen e- melkedtek az árfolyamok, nyilván a nemzeti egység kormányának meg­alakulásáról elterjedt hirekkel kap­csolatban. Cáfoljáh oz ausztriai Habsburg vagyon Elhobzását Bécsből jelentik: Becsben olyan hirek terjedtek el, hogy Schusch­nigg kancellárt arra kériyszeritették volna, hogy rádiókészülékén, ame­lyet meghagytak birtokában, meg­hallgassa a német szónokoknak el­lene irányuló kijelentéseit. Illetékes helyről ezt a hirt erélyesen cáfol­ják, egyben pedig rámutatnak arra, hogy Schuschnigg, aki a Belvedere kastélyban tartózkodik, a legtelje­sebb mozgási szabadságot élvezi. Hasonló az eset Miklas elnöknél is, aki szintén szabadon járhat-kel- het és csak rajta múlt, hogy eddig nem ment ki a városba. Hasonló- képen erélyesen cáfolják illetékes helyen azt a híresztelést is, mintha Ausztriában elkobozták volna a H absburg-vagyont. Mint ismeretes, a tüzharcosi mi­nőséget a Károly-csapatkereszt iga- golt birtoka állapítja meg. A hon­védelmi miniszter most még utolsó határidőül az április 1-től december 31-ig terjedő időt tűzte ki a kérel­mek előterjesztésére. Női és bakfis TTIa nyilatkozik Darányi a képviseloházban A NÉP bizottságot küldött ki a zsidókér­dés tanulmányozására Budapestről jelentik: A NÉP teg­nap este Tasnády Nagy András el­nöklésével pártértekezletet tartott, amelyen Darányi miniszterelnökön kívül megjelentek Kánya, Röder, Imrédv, Hóman, Széli, Marschall és Mikecz miniszterek is, azonkívül a párt tagjai igen nagy számban. Tasnády Nagy András elnök be­jelentette, hogy a párt szervezőbi­zottsági ülése elhatározta, hogy minden vármegyében a párt nagv- választmányi üléseket fog tartani.. Utána Darányi Kálmán minisz­terelnök szólalt fel: — Bár a budapesti tömeghiszté­ria nem érdekel — mondotta — (viharos taps és éljenzés), mégis ma a képviselőházban fel fogok szó­lalni, nem annyira a választójogi javaslattal kapcsolatban, hanem az utóbbi időkben elterjedt hirekkel összefüggésben. A párt tagjai a miniszterelnök, bejelentését nagy tetszéssel fogad­ták. Utána Tasnády Nagy András el­nök indítványára a párt egy 14 ta­gú bizottságot küldött ki a zsidókér­dés tanulmányozására. A pártértekezlet az elnök indít­ványát egyhangúlag elfogadta, majd utána a pártértekezlet véget ért. —«o»— it A kormány kétlaki álláspontot foglal el a szélsőséges mozgalmakkal szemben" Széchenyi György gróf nagy beszéde a Házban Budapestről jelentik: A képvise­lőház tegnapi ülésén folytatta a vá­lasztójogi vitát. Meizler Károly (kér. párt) határo­zati javaslatában kérte, hogy a vá­lasztási költségek és a politikai pár­tok pénzeinek ellenőrzésére a kor­mány terjesszen be javaslatot. Széchenyi György gróf beszéde Széchenyi György gróf (kér. párt) beszédében kijelentette, hogy ez a javaslat gátat vet a forradalmi ese­mények bekövetkezésének. Helyte­lenítette a munkásság kizárását a választójogból. Elismeréssel emléke­zett meg Ausztria függetlenségi tö­rekvéseiről, majd kijelentette, hogy a külpolitikát el kel! választani a belpolitikától. Szóvátette a lovasberényi pánger- mán propagandát, állást foglalt a hadsereg politikamentessége mellett, majd élesen bírálta a diktatúrákat. A diktatórikus irányzat erősiti Ma­gyarországon az antiszemita agitá­ció! A gazdasági kérdést nem lehet külön zsidókérdésnek minősíteni, hátra csak a faji kérdés marad. Helytelenítette a zsidóellenes irány­zatot, majd állást foglalt a nemzet testében a faji kérdés kiélezése el­len. A szélsőséges propagandával szemben a kormány kétlaki állás­pontot foglal el. Nem szabad a nem­zetiségi kérdést kiélezni és faji ál­láspontokra térni, mert ez a nemzet végét jelentené. Isten óvja Magyar- országot, Isten vezesse a kormányt! — fejezte be beszédét. Vázsonyi János (polgári szabad­ságpárt) nem fogadta el a javasla­tot. Követelt? az összeférhetetlen­ség szabályozását és az uj sajtótör­vényt. Kertész Miklós (szocialista) szin­tén nem fogadta el a javaslatot. Ezután az ülést öt percre felfüg­gesztették, majd utána Kornis elnök napirendi indítványt tett, amely sze­rint a Ház legközelebbi ülését ma délelőtt tiz órakor tartja, amikor folytatja a választójogi vitát. Ezután Matolcsy Mátyás félreér­tett szavainak helyreigazítása címén szólalt fel, majd az ülés két óra előtt néhány perccel véget ért. A képviselőház mától kezdve 8 órás üléseken fogja tárgyalni a vá­lasztójogi javaslatot. Az általános vita ma, vagy holnap befejeződik és hir szerint a törvényjavaslatot és a közrendet illető felszólalások­ra Széli belügyminiszter, az egyéb politikai természetű kérdésekre Da­rányi fog válaszolni. Erre a jövő hét közepén kerül a sor. Darányi egyébként tegnap hosszasan tanács­kozott Kánya külügyminiszterrel. lléres sztríjhzavargásol; ümeiiÉban Detroitból jelentik {Egyesült Ál­lamok): Detroit városában véres csatát vívtak egy csavargyár sztráj­koló munkásai a rer „őrséggel. A sztrájkolok megakadályozták a dol­gozni akaró munkások bejutását. Tűzharc tört ki a két tábor között, mire a rendőrség is közbelépett és súlyos közelharc után rendet terem­tett. 14-en súlyosan megsebesültek. • in í'nrijwgiiiwTi'iTiiriiiiuTigi^np^jiir^ijiiiTxirn^jtiT^i^i iMai flottahöltségoetés Washingtonból jelentik: A szená­tus szerdán este egyhangúlag jó­váhagyta az uj költségvetést, amely 550 millió dollárt irányoz elő flot­tafegyverkezésre és amely a világ­háború óta az Egyesült Államok legnagyobb flottaköltségvetése. U- gyanakkor a képviselőház megsza­vazta a közel 500 millió dolláros hadügyi költségvetést. Mint már megírtuk, az Egyesült Államok és Anglia uj óriáscsatahajók építése által fejleszti flottáját. Mexikó a német menekaitehÉrt Mexijkó-Cityből jelentik: A me­xikói külügyminiszter jegyzéket nyújtott át az Egyesült Államok me­xikói nagykövetének. A jegyzék vá­laszt ad Roosevelt elnöknek arra a javaslatára, hogy biztosítsanak me­nedéket a német és osztrák politi­kai menekültek számára. A mexi­kói kormány — mondja a jegyzék — egyetért ebben a kérdésben az amerikai kormánnyal és hajlandó közreműködni a mozgalomban, egy­ben pedig megbízottat nevez ki a fogadóbizottságba. nagy választékban Fáik a Júliánál

Next

/
Thumbnails
Contents