Ország-Világ, 1968. január-június (12. évfolyam, 1-26. szám)

1968-01-03 / 1. szám

KÉPEI SZOVJ ET-UKRAJ NA MIT KÉRDÉSE Mit nevezőnk a NATO »tőzoltófloitájának*«? A NATO legutóbbi brüsszeli ülésén a tagállamok minisz­terei elhatározták, hogy létre­hoznak *egy állandó atlanti ha­ditengerészeti erőt*. Ez annyit jelent, hogy a NATO tagálla­mok földközi-tengeri hadiflot­tájához tartozó egységekből kü­lön operativ hajórajt szervez­nek. Erről az elképzelésről a vi­lágsajtó ma már úgy emlékezik meg, mint egy földközi-tengeri »*tűzoltó flott a« létrehozásának tervéröl. S nem minden ok nél­kül. A »tűzoltó flotta« elnevezés persze átvitt értelemben érten­dő. Arról van szó, hogy az Egyesült Államok ma már nem tartja elegendőnek a maga C. flottáját a Földközi-tengeren, s a térségben erőre kapó sza­badságküzdelmekkel szemben fokozott mértékben akarja fel­sorakoztatni N ATO-szövetsége- seit. Washington, miként a viet­nami agressziónak, aként a Földközi-tenger partján élő ne­vek függetlenségi törekvéseivel mbeni fellépésének is igyek- amzetközi jelleget adni. «I: megosztani szövet- és csatlósaival a vi- 're háruló szerep . der hét. ióraj feladata te- ogy megfélem­lít.. zrrKTSS 'térség népeinek nemzeti felszabadító mozgal­mát, ahol pedig ennek ellenére is kirobban az imperialista elle­nes harc, ott elfojtsa a nemzeti megmozdulások tüzét. Innen a sajtóban olvasható találó el­nevezés. S ha már a Földközi-tenger térségének problémáinál tar­tunk, érdemes megemlíteni, hogy a NATO miJiiszieri taná­csa Brüsszelben a térséget il­letően egy nuisik határozatot is hozott. Ez a NATO szárnyainak megerősítésére szólít fel. Mind­ez pedig szoros összefüggésben van a jelenlegi görögországi eseményekkel. A NATO egyik legfontosabb szárnya a déli szárny, amelynek lényeges ele­mét pedig épven a görög had­sereg alkotja. Az Egyesült Ál­lamok és a NATO minden ér­deke ahhoz fűződik. tehát, hogy Görögországban olyan kormány maradjon hatalmon, amely megfelel az atlanti pak­tum agresszív céljainak. Pon­tosabban: az USAL és szövetsé­gesei számára elfogadhatatlan egy olyan demokratikus görög kormány, amely a görög hadosz­tályokat talán nem rendelné alá teljes mértékben a NATO déli szá rn ya pa rancs nokságána k. Amikor tehát a NATO tanács­ülése a szárnyak erősítéséről határozott, akkor ebben köz­vetve benne volt az események mutatta nyílt száyidék: Görög­országban megőrizni az ameri- ka- és NATO-barát kormányza­tot. Mindez egyébként fényt vn* Kmííoc-o/í +/1 M/í/'olfnya®/' Ki je v ben az Ukrán Kommunista Párt KB és a Legfelső Tanács együttes, ünnepélyes ülésén Leonyid Bre nyev, az »Októberi Forradalom« érdemrenddel tüntette ki Ukrajnát, a köztársaság megalakulásának 50. fordulója alkalmából. Képünkön: balról jobbra — L. Brezsnyev, V. Scserbitszkij és P. Seleszt Tüntetések Johnson ellen Johnson amerikai elnök római villámlátogatását he­ves tüntetések kísérték. Az amerikai elnök helikopteren közlekedett az olasz fővá­rosban, hogy elkerülje a vietnami politikája ellen tüntetőkkel való találkozást Árvíz Nyugat-Németországban özönvíz-szerű esőzés volt Nyugat-Németországban, Hollandiában és az NDK- ban. Az NSZK-ban a Raj- na-vidék, Bajorország Hessen több városát é vát elöntötte az. ár. * kön: vízzel körül ver Kronacla közelében

Next

/
Thumbnails
Contents