Ország-Világ, 1973. január-június (17. évfolyam, 1-26. szám)

1973-01-03 / 1. szám

0 az MSZBT hetilapja Főszerkesztő HAYNAL KORNÉL h. főszerkesztő GÁL ANDRÁS Szerkesztőség: Budapest VII. Lenin krt. 9—11. Tel.: 221—285*, 223—283. — Felelős kiadó: SALA SÁNDOR, a Lapkiadó Vállalat igazgató­ja. — Kiadóhivatal: Buda­pest VII. kér., Lenin körűt 9—11. Tel.: 221—285. — Ter­jeszti a Magyar Posta. — Elő­fizethető a helyi (Budapes­ten a kerületi) kézbesítő hivataloknál és kézbesí­tőknél. Előfizetési díj egy hónapra 14,— forint, ne­gyedévre 42,— forint. Kéziratokat nem. őrzünh meg és nem küldünk vissza. Az „ORSZAG-VILAG” a SZOVJETUNIÓBAN. NDK- BAN. CSEHSZLOVÁKIÁ­BAN, ROMÁNIÁBAN, BULGÁRIÁBAN, LEN­GYELORSZÁGBAN meg­rendelhető a helyi posta- hivataloknál. Más orszá­gokban a Kultúra Külke­reskedelmi Vállalatnál (Budapest 62, P. O. B. 149) vagy a következő címe­ken: ANGLIA: The Danu- bia Book Company 78. Shaftesbury Avenue Lon­don Wiv 7 Dg; AUSZTRÁ­LIA : Read And Co. 694— 696 George St. Sydney Nsw 2000; AUSZTRIA: Rudolf Novák GmbH. Köllnerhofgasse 4, A— 1011 Wien I.; BELGIUM: „Du Monde Entier” S. A. Rue du Midi 162 B—1000 Bruxelles; BRAZÍLIA: Livraria Bródy Ltda. Caixa Postal 6366 Sao Paulo: CANADA: Délibáb Film And Record Studio 19. Prince Arthur Street West Montreal 130. P. Q: DÁNIA: Hunnia Books and Music, Langemosevej 37. Bags- vaerd; FINNORSZÁG: Aka- teeminen Kirjakauppa Kes- kuskatu 2. Sf 00100 Helsinki 10; FRANCIAORSZÁG: So- oiété Balaton 12, Rue de la Grange Bataliere Paris 9; HOLLANDIA: Club Quali- ton Prinsenstraat 26. Amster­dam ; IZRAEL: Hadash köl- csönkönyvtár, Nesz Ciona u 4. Tel Aviv; JUGOSZLÁVIA: Forum Vojvode Misica broj 1. Novi Sad: NORVÉGIA: A/S Narvesens Litteratur Tjeneste P. O. Box 6140 Etter- 3tad. Oslo; NÉMET SZÖVET­SÉGI KÖZTÁRSASÁG: Ujváry—Griff Painbreiten- str. 4-'0 8022 Grünwald b München: 1: OLASZOR­SZÁG : Avv. Andrei Lazar via Monte Delle Gioie, 24 0001: Roma: SVÁJC: Met­ropolitan Verlag Szerday Sándor Teichweg 16 CH— 4142 Münchenstein: SVÉD­ORSZÁG A. B. Nordiska Bokhandeln Drottnihgga- tan 7—9 101 10 Stockholm 1: USA; Hungarian Books And Records 11802 Buckeye Road Cleveland. Ohio 44120: VE­NEZUELA Luis Tárcsa y, Calle Iglesia Ed. Villoria. Apt. 21—105. C. 24. Caracas. Amennyiben a megren­delés a „KULTÚRA” Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest 62, P. O. B. 149) történik, az előfizetési díj évente (8 dollár vagy az ennek megfelelő összegű más deviza) átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (Budapest 54), a KULTÚ­RA 024/7 számú számlájára. „index” 25.673 ® 72.3796 Athenaeum Nyomda, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: SOPRONI BÉLA vezérigazgató Címoldalunkon: Fotó: MTI Hátsó borítón: Fónay Márta Bojár Sándor felvétele r a Fél évszázad tulajdonképpen nem nagy idő. Kü­lönösen nem az történelmi mértékkel mérve, egy ország életében. Mégis, a Szovjetunió megalakulása óta mássá vált még ez a történelmi mérce, mások­ká váltak a célok és mértékegységek is. Vajon a világtörténelemben valaha is eltelt-e olyan ötven év, amely ilyen változásokat és ilyen eredménye­ket tudott volna felmutatni nemcsak egy ország, hanem egész földrészek, sőt bátran mondhatjuk: a világ fejlődésében? A Szovjetunió létrejötte és fej­lődése, világhatalommá válása meggyorsította a történelem folyását. S ma, ebben az új korszakban, ötven év, vagy akár — mint a mi hazánk életében — 25—28 év olyan rohamos fejlődést hozott az élet minden területén, amelyet ezt megelőzően évszáza­dokban mértek. S olyan változásokat is, amelyek korábban egyszerűen nem voltak mérhetők. Aligha véletlen, hogy Leonyid Iljics Brezsnyev jubileumi beszédében — egy ilyen területre utalva — ezt mondotta: „összegezve az elmúlt fél évszázad va­lóban hősi eredményeit, joggal jelenthetjük ki, hogy a nemzeti kérdést abban a formájában, amelyben a múltból maradt ránk, teljesen, végle­gesen és visszavonhatatlanul megoldottuk. Egy olyan eredmény, amelyet jogosan helyezhetünk egy sorba a Szovjetunió új társadalma építésében elért olyan győzelmekkel, mint az iparosítás, a kollekti­vizálás, vagy a kulturális forradalom volt” — s ké­sőbb hozzáfűzte: „A párt elérte, hogy az internacio­nalizmus a kommunisták maroknyi csapatának eszményéből a különböző nemzeti és nemzetiségű szovjet emberek millióinak és millióinak mély meggyőződésévé és magatartási normájává vált.” Ezt egyetlen eddigi társadalmi forma sem tudta elérni; minden eddigi társadalomban az ember embernek farkasa volt, a nemzeti és vallási ellen­tétek szisztematikus szításával a mindenkori ural­kodó osztály a maga helyzetét, politikai és gazda­sági hatalmát erősítette. Most először született meg egy ország, egy újfajta társadalom megtestesítője, amely az internacionalizmust, a népek és nemzetek barátságát, testvériségét nemcsak zászlajára tűzte, hanem meg is valósította. Ugyanerről a tőről fakad az a tény is, amelyet Brezsnyev így fogalmazott meg: „... a Szovjetunió mindenkor hú marad a népek szabadságáért, a szocializmusért, a világ tartós békéjéért harcolók internacionalista egysé­gének nagy ügyéhez”. Ez az a talaj, amelyből egy ma még csak ötvenéves, de valójában egész történelmi korszakokat magába foglaló új világ fakasztja virágait. Egy új világ, amely az emberiség jövőjét, békéjét és boldogsá­gát jelenti. Egyes-egyedül. Amint ezt — e történel­mi tapasztalatokat összegezve — Kádár János hang­súlyozta: „Fél évszázada vízválasztó a Szovjetunió­hoz való viszony a haladás és a reakció, a szoci­alizmus és a kapitalizmus, a béke és a háború erői kö­zött. Korunk alapigazsága: nem lehet egyidejűleg igent mondani a szocializmusra, és nemet mondani a Szovjetunióra.. Mindezt jelenti ez a mostani ötven év. K - ■ v AZ ELSŐ MUNKANAP Egy esztendői öregedtünk. Ez a naptári figyelmeztető érdekes módon Vnindig az új év első nap­ján jut eszünkbe, amikor az ün­nepi pihenés, kikapcsolódás, az ajándékozás apró örömeit rend­re megtárgyaljuk az első munka­napon. Ilyenkor alig hangzik el panasz. Érthető, hiszen vidáman, ünnepelve búcsúztattuk az eőal- lagó esztendői és friss remé­nyekkel kezdjük az újat. Volta­képpen akkor, amikor már hul­lik körülöttünk a munka zaja, ami által élünk és haladunk. Elsőnek talán azokról, akik nem • ártották szünetet, amikor nap­tárt váltott az esztendő. A „csúcsforgalom” embereiről: a kereskedelem, a szállítás, az eneigiaszolgáltatás, a közleke­dés, a fegyveres testületek, a ven­déglátóipar, a rádió, televízió dolgozóiról, akik nélkül hétköz­nap maradt volna az ünnep. Ma már mindenki a munkahe­lyén van. De bárhol, bárhogy is kezdődjék a munkaév első órája, mindenki új feladat előtt áll s e tettrekészség révén új várakozá­sokkal kezdi az elkövetkezendő 3é3 napot. Az elmúlt évet ifen jelentős ha­tározat zárta, és nyitotta meg az e napokban kezdődő teendők végrehajtását. A párt X. kong­resszusa félidejében megtör­tént a végzett munka felmérése, annak a: egyetlen mondatba sűríthető össznépi feladatnak a súlyozása, mely két évvel ezelőtt így hangzott el: a szo- ciali’Tius további építése, ma­gasabb szinten A felmérések, a határozatok, a kidolgozás alatt levő intézkedések - egyszerűb­ben fogalmazva -- a hangsúly, a mondat utolsó két szavára esik: magasabb szinten! Erről tárgyalt a legutóbbi országgyű­lés a nagyobb intenzitású ter­melés a gyorsabban prosperáló gazdálkodás végett a dolgozók magasabb beiezése, a lakosság iofcb ellátása, örömtelibb élete érdekében. 1973 első munkaóráival tehát nem egy egyszerű új naptári ev kezdődött, hanem az ország vé­leményét, fogékony jelzését fi­gyelembe vevő intézkedések vég­rehajtsa. Hogy hatékonyabbon gazdálkodjunk termelőeszköze­inkkel, takarékosabban bánjunk a rezsiköltségekkel, a munkaerő­vel. S ebben nemcsak a Köz­ponti Bizottságnak, a kormány­nak, a minisztériumoknak, a KGST-integróciónak kezdődött ei nagyobb feladata. És nemcsak arról az emlegetett HO—50 ipari vállalat tevékenységé.ól van szó, amellyel a kormány külön nagy figyelemmel kíván foglalkozni, hogy e vállalatok eredményei, helyzetei és gondjai ne tűnjenek el az összevont statisztikai sorok között; vagy a KB határozatá­ban említett 8-10 olyan nagy­vállalatról, amelynél régóta még meg nem oldott termelésszerke­zeti, gazdasági és értékesítési nehézségek vannak. A szó leg­komolyabb értelmében a helyt­állás esztendeje kezdődik ezek­ben az órákban az olvasztóke­mencénél, a szerszámgépeknél, az író- és tervezöasztaloknál, mindenki szamara. t-oló: l.s/ierjzály Reve l

Next

/
Thumbnails
Contents