Ország-Világ, 1980. január-június (24. évfolyam, 1-26. szám)

1980-01-02 / 1. szám

31 évvel ezelőtt 1948. február 18-án törté­nelmi jelentőségű államközi megállapodás született: aláírták a Szovjetunió és hazánk barátsági, együttműködési és kölcsönös se­gítségnyújtási szerződését. Az évforduló al­kalmából a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság székházában ünnepi megemlékezést tartottak, amelyen R apai Gyula, az MSZMP KB tagja, az MSZBT alelnöke, a Kossuth Könyvkiadó igazgatója beszédet mondott. Az orosz nyelv- és irodalomtanárok nem­zetközi szervezete, a MAPRJÁL jendezé- sében tanácskozást tartottak hazánkban. A négynapos program keretében a részt vevő országok küldöttei — köztük osztrák, an­gol és svájci szerkesztők — az orosz nyelv- tanítással kapcsolatos szakmai kérdések­ben cserélték ki tapasztalataikat. fordítanak a gazdasági munka hatékony­ságát, a munka termelékenységét és a népgazdaság fejlődését tartósan segítő fo­lyamatok támogatására és kölcsönös is­mertetésére ...” A megváltozott hazai és nemzetközi kö­rülmények között e célok és feladatok megközelítése és megoldása, az ennek ér­dekében folytatott munka különleges sú­lyú és jelentőségű. Kétségtelen az is, hogy Írta: Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az MSZBT elnöke megfelelő alapunk van tevékenységünk el­mélyítésére; a tagcsoportok munkájának tapasztalatai már eddig is nagy segítséget nyújtottak a szovjet tudomány és technika fejlődésének a magyar—szovjet műszaki­tudományos együttműködés eredményei­nek népszerűsítésében. Ezen az úton kell az eddiginél is következetesebben tovább haladnunk 1980-ban. Nem kevésbé fontos, hogy elmélyítsük munkánkat ideológiai téren is. De ezen a területen sem kell új utakat járni. Hiszen a csoportok többsége jó ötletekkel, hasz­nos helyi kezdeményezésekkel segítette a most búcsúzó esztendőben is a Szovjetunió világpolitikai lépéseinek, internacionalista szellemű nemzetközi tevékenységének is­mertetését. Idén erre még nagyobb szükség van — elsősorban a sokak számára hozzá­férhető szóbeli propaganda, az előadások lehetőségeinek intenzívebb kihasználásával nulságok levonása miatt —, hogy néhány helyen és néhány feladat megoldásában te­vékenységük módszerei nem voltak elég változatosak, nem mindig feleltek meg a politikai igények növekedésének; vannak akik a formális, megszokott eszközök, módszerek körét nem tudták túllépni. No­ha mindnyájan — még az elmarasztaltak is — érezzük: ez ma már kevés. Annál is inkább, mert a tagcsoportok munkája a pártmunka, a helyi tömegpolitikai tevé­kenység elválaszthatatlan, szerves részévé vált. Ezért is szükséges a pártszervezetek­kel való még szorosabb együttműködés, a konkrét feladatok elvégzése során. Külö­nösen 1980-ban, a párt XII. kongresszu­sának, hazánk felszabadulása 35. évfordu­lójának és társaságunk megalakulása 35. évfordulójának évében. Ügy érzem, hogy munkánkban — mint — miután a nemzetközi helyzet bonyolul­tabbá, nehezen áttekinthetővé vált, s a nyu­gati propaganda nagy rutinnal halászik a zavarosban. A szovjet testvérszervezetünk­kel aláírt együttműködési egyezmény is éppen ezért mondja ki bevezetőjében, hogy a két társaság „továbbra is fontos felada­tának tekinti a Magyar Népköztársaság, a Szovjetunió és a többi szocialista ország egyeztetett külpolitikájának propagandá­ját, amely a nemzetközi feszültség enyhí­tésére, a haladó- mozgalmak támogatására, a leszerelésre, a békés egymás mellett élés­re, a népek békéjének és biztonságának megőrzésére irányul”. "Az MSZBT 1980-ban javítani kívánja az ifjúság körében végzett munkáját is, azok­nak a tapasztalatoknak alapján, amelyeket az 1979-ben elvégzett széles körű felméré­sek nyújtottak. Ugyancsak ez évben különös, kiemelt figyelmet fordítunk a szovjet kultúra nép­szerűsítésére. Egész sor rendezvényünk lesz, amelyek mindegyike ezt a célt szol­gálja. Természetesen: feladataink elvégzésében munkánk sikerre vitelében elsőrendű sze­repük van tagcsoportjainknak. Az a tény, hogy 1979. évi terveinket valóra válthattuk, nem csekély mértékben tagcsoportjaink javuló munkájának, aktivistáink lelkese­désének köszönhető. Az országban műkö­dő 1559 csoport legnagyobb része okosan, hasznosan dolgozott, bár azt sem kívá­nom elhallgatni — éppen a szükséges ta­Vlagyimir Jakovlevics Pavlov, a Szovjet­unió budapesti nagykövete átveszi az MSZBT Aranykoszorús jelvény kitünte­tést. az elmúlt években is — bátran támasz­kodhatunk társaságunk lapjára, az „Or- szág-Világ”-ra, amely sokoldalú külpoli­tikai elemzéseivel, a Szovjetunió nemzet­közi lépéseinek magyarázatával, a szovjet élet, a szovjet műszaki-tudományos tapasz­talatok mind színvonalasabb bemutatásá­val, a szovjet kultúra értékeinek propagá­lásával hasznos segítőtársunk. Öröm szá­momra, hogy társaságunk lapja egyre nép­szerűbb a lakosság körében — hiszen csak e népszerűségre támaszkodva szolgálhat­ja egyre eredményesebben a magyar— szovjet barátság nagy ügyét. Végül: köszönetét szeretnék mondani az MSZBT Országos Elnöksége és a magam nevében társaságunk tagcsoportjainak, minden aktivistájának helytállásukért, múlt évi munkájukért, amellyel hozzája- f>| rultak terveink megvalósításához. |H Az új esztendőben ennél is több mun- El kára, tudatos áldozatvállalásra, még eltö- u kéltebb és még következetesebb tevékeny- rf ségre lesz szükség. Ehhez kérem aktivis- 3 táink segítségét, s ehhez kívánok minden- Ja kinek erőt, jó egészséget és jó munkát. J

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents