Ország-Világ, 1986. január-június (30. évfolyam, 2-26. szám)

tH kÖSIÖltiŐ BARÁTI TÁRSASÁG FŐTITKÁRA Mnt. I, a Társaság elnöke üdvözli 1SZBT megalakulásának 40. évfordulója Imából rendezett veterántalálkozó résztvevőit ‘lamed Jelemeszov,-ősünk felszabadításában részt vett •et harcos idézte fel gyven éve történteket ovjet Kultúra és Tudomány Házában. Borisz Sztukalin, a Szovjetunió magyarországi nagykövete látogatást tett az MSZBT székházában Apró Antalnál az MSZBT elnökénél Ki tud többet a Szovjetunióról? — az egyik győztes: a budapesti 52. számú szakmunkásképző intézet csapata lis rendezvényeken, baráti talál­kozókon. Másrészről tagcsoport­jaink vendégül látták testvér- szervezetünk, a Szovjet—Magyar Baráti Társaság hazánkba ér- ! kezett aktivistáit, a felszabadító ■ harcok egvikori résztvevőit, volt városparancsnokokat, szovjet tu­ristacsoportokat. Ezek a bensősé­ges találkozók maradandó él­ményt jelentettek mindkét fél­tnek. Köszönet illeti érte mind- : azokat, akik részt vettek a ren­dezvények szervezésében és lel­kes munkájukkal hozzájárultak a találkozók sikeréhez. Kiemelkedő eseménye volt az elmúlt évnek a moszkvai Vi­lágifjúsági Találkozó, amelyre száz főnyi küldöttség utazott tagcsoportjaink képviseletében. Társaságunk közreműködött a VIT-et megelőző hazai progra­mok, rendezvények előkészíté­sében és lebonyolításában, íze­lítőt nyújtva ezzel a fesztivál- hangulatból mindazoknak, akik itthon maradtak. Egy ilyen újévi köszöntő ke­retében nincs mód arra, hogy ismertessük az MSZBT vala­mennyi programját és a tag­csoportok kiterjedt munkáját, amit — jubileumoktól függet­lenül is — egész évben folyama­tosan végeztek, szolgálva vala­mennyiünk közös ügyét, ^-szov­jet—magyar barátság gazdagí­tását, a két nép életének köl­csönös megismerését. Az elmúlt év sok tekintetben rendhagyó volt a magyar—szo^ jet baráti mozgalom életében. Az évforduló kapcsán olyan ponthoz érkeztünk, amikor ösz- szegeznünk kellett négy évti­zed eredményeit. A visszatekin­tés azonban nem jelent egyben megtorpanást is. Teendő ebben az évben is akad bőven. Fő fel­adatunknak tekintjük az MSZMP XIII. kongresszusán el­fogadott határozatok széles kö­rű propagálását és a határoza­tokban foglaltak végrehajtásá­nak elősegítését. Tömegpolitikai munkánkban külön figyelmet fordítunk az SZKP XXVII. kongresszusa irányelveinek meg­ismertetésére és annak hiteles bemutatására, hogyan vesznek részt a szovjet emberek a kong­resszusi határozatok végrehaj­tásában. Közben készülünk Tár­saságunk VIII. országos érte­kezletére, amelyen meg kell fo­galmaznunk az előttünk álló öt év feladatait. 1986 augusztusá­ban hazánkban rendezi meg a MAPRJAL VI. nemzetközi kongresszusát. A kongresszus eseményeinek széles körű be­mutatásával szeretnénk segíteni az orosz nyelv és irodalom ok­tatásában részt vevő tanárok munkáját, az orosz nyelv nép­szerűsítését. Tevékenységünk során a jö­vőben még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a különböző társadalmi rétegek igényeinek kielégítésére. Az utóbbi időben egyre inkább érezzük az ifjú­ság növekvő aktivitását, ezért a fiatalok sajátosságaihoz és élet­korához alkalmazkodó rendez­vényekkel kívánjuk még ered­ményesebbé tenni tudatformá­ló, nevelő munkánkat. Szilárd meggyőződésünk, hogy az MSZBT-nek a jövőben is minden erejével azon kell mun­kálkodnia, hogy tovább erősödd jék a magyar és a szovjet nép megbonthatatlan barátsága, szo­rosabbá váljanak testvérkapcso­lataink. E munkánk minden mozzanatában szem előtt tartjuk a Magyar Szocialista Munkás­párt XIII. kongresszusának ál­lásfoglalását, amely kimondja: „Elsőrendű nemzeti érdekünk a magyar—szovjet barátság továb­bi erősítése, a két ország és a két nép együttműködésének gaz­dagítása." Engedjék meg, hogy az Or­szág-Világ nyilvánosságát fel­használva ezúton mondjak kö­szönetét az MSZBT tagcsopor­tok és aktivisták sok tízezres tá­borának az eredményes, áldo­zatkész munkáért, és kívánjak egyúttal valamennyiünknek eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendőt. ORSZÁG-VILÁG I 3 I X s?

Next

/
Thumbnails
Contents