Ország-Világ, 1887 (7. évfolyam, 27-52. szám)

1887-07-02 / 27. szám

SZ ERK E8ZTÖ8ÉG : ZÖLDFA-UTCZA 43-IK SZÁM Felelős szerkesztő: HENKI) EK ELEK. KOKSZ ÉVIIK FÉLÉVÜK __ E LŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: — — ______10 FRT — KR I NKGYKDÉVRE -......................... . — — ... 5 * — « I KGY HÓRA — ............. E GYES SZÁM ARA 20 KR. KÉTHETI SZ^M EOK1TÉKBAN 40 KR. Kiadóhivatal : PALLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VI., Kecskeméti-utcza 6. A MAGYAR URAK OTTHON. GR. ANDRÁSSY ALADÁR HOMONNAI VÁRKASTÉLYA. Irta JUSTH ZSIGMOND. Homonna...! E név hallatára a magyar történet hány nap- sngaras s hány szomorú napja vonni el szemeink előtt. A múlt ködén aranyos, ezüstös vértek csil­logása, nehéz billikomokból, kupákból bóVen ömlő aranysárga tokaji, sisasok, bárdok, tőrök hideg fénye csillámlik át. A mai modern ideges zajt harsogó tárogatók, bömbölő ágyuk, harczimének horkolása nyomja el. A mindennapi banalitás helyére egy darab magyar középkor lép. Alert itt éltek a Druc/eth-ek, a Homonnai-ak. Itt nőttek fel hősökké a legrégibb magyar tör­ténelmi családok egyikének fegyverforgató tagjai. E történelmi nevezetességű család Róbert Károly magyar király uralkodása alatt sza­kadt át mi hozzánk Olaszországból, Palermo környékéről. 1386 - ban öt Drugeth testvér kapja királyi adományul a homonnai uradalmat, a melyet a család magva­szakadtéig és leányági utódokon (az Andrássy- akon) keresztül máig birtokol. A Drugethek közül három nádor, egy ország­bíró és két Szörényi bán került ki. Később e csa­lád ősi fészkétől, Ho- monnától nevezi el ma­gát és így lesznek a későbbi Drugethekből Homonnaiak. 1620 körül a ho­monnai vár mintájára építkezik Réray László trebosztói birtokán hogy felesége Drugeth Erzsé­bet otthon érezze ma­gát új tűzhelyén. Ez a várkastély még ma is fennáll a Révay-család birtokában s szakasztott mása a homonnainak. A gereni és homonnai Drugeth - család utolsó sarja Zsigmond 1684-ben hai meg s ma a homon­nai uradalom birtokosa leányági leszármazottja, András*y Aladár gróf, ki nejével, született Wenckheim Leontine bárónő- val az év egy részét tölti itt. Ez az Andrássy gróf csak úgy, mint család­jainak többi tagjai, műizléséről hires. Képtárá­ban bámulatos darabok vannak, csak budapesti szalonjaiban van vagy 20 darab első rangú kép, a többi között egy gyönyörű Luca Giordano, egy Krisztus Murillo iskolájából, egy Hamilton, Van Ostade, Wonnermann. A modern magyar festők közül pedig Spányi Béla és Valentini János van pár kiváló képpel képviselve. Azonkívül az egyik szalont Lots operaházi hires freskójának az or­szágos kiállításon is kiállított vázlatával ékítette a műértő gróf. A homonnai kastélyt is ő tette azzá, a mi ma. A középső tornyot ő építette fel 1879-ben, valamint az egyik szárny kis donjonját is. Érde­kes lesz talán itt felemlítenünk, hogy a homonnai kastélyban 101 szoba van, ezek közül öt nagyobb terem, egy kápolna, színház, meg a hires könyv­ANDRÁSSY ALADÁR GR. HOMONNAI KASTÉLYA. tár, a melynek gyönyörű faragott szekrényeiben 11,000 kötet van. Azonban ez óriási teremben még egyszer annyi fér, s valószínűleg meg is fognak telni a még üres szekrények, mert a gróf még mindig gyűjti a becsesebbnél becsesebb könyveket. Érdekesek még a kastély fegyvertárszerűleg berendezett folyosói, a gyönyörű istállók, a me­lyekben 52 lóra van hely, és a nagy park. Mindez a kastély mai urának regimeje alatt lett azzá, a mi, kinek műizléséről még az érdekes képtár is (pár hollandi olasz és spanyol mester képei­vel) tanúskodik. De most pár szót a grófnőről... Istenem, a grófnéról! Hogyan mondjuk el mindazt, a mit róla tudunk ? Hogy fejezzük ki composit és sikkes egyéniségét? Alert olyan composit, olyan érde­kes, mint.. . mint a párisi Faubourg St.-Germain egyes kiváló hölgyei, kik a szalonban grande dame-ok, a service-el szemben háziasszonyok, a gyermekszobában anyák és a szegényekkel szem­ben angyalok. Aíajd pe­dig a falusi életben csak úgy, mint mindenben : cherchez la femme. El­ragadó háziasszony, el­ragadó falusi sejour. Ez együtt jár. Talán ezért érezzük magunkat olyan jól a régi Drugeth vár­falai között, oly jól esik a mai modern világban ilyen chátelaine-t lát­nunk. Az oly «race», oly elegáns háziasszony intim körben a legjobb anya. érdeklődik gyer­mekeinek mindén tette, minden gondolata iránt; szerető hitves; olyan meleg, olyan érző, hogy az ember azt hiszi, egész életében csak családjá­nak élt, s kivált gyer­mekeit ismerve, hisz- sziik ezt. Alert hiszen a gyermekekről az anyára lehet, az anyára kell következtetni. Már pe­dig Széchényiné szül. Andrássy Mária grófnét ismerik bizonynyal. Olyan, mint egy pur sang parisienne, de — több ennél, mert olyan jó anyja a kicsiny Ma- riettenek, mint a mi­lyen csak az a nő lehet, ki Andrássy Leontine 56

Next

/
Thumbnails
Contents