Ország-Világ, 1896 (17. évfolyam, 27-52. szám)

1896-07-05 / 27. szám

XVII. évíolyam Budapest, 1896. julius 5. 27-ik szám SZÉPIRODfllilWI ÉS 1S]WERETTERJESZTŐ KÉPES fíETILifiP G) Hirdetések helyben fölvétetnek a kiadóhivatalban (Hold-utcza 7.) és bármelyik hirdetési irodában. F* LELŐS SZERKESZTŐ; D*YÁRADI ANTAL w. Franczia-, Angolország-, Belgium- és Hollandiéból hirdetéseket John F. Jones & Cie. (Paris) irodájából fogadunk el. SZERKESZTŐSÉG. Budapest, VIII. kerület, kerepesi-út 1. szém hová a lapnak szánt közlemények küldendők. KIADÓHIVATAL: Budapest, V. kerület, Hold-utcza 7. szám. Egész évre Félévre ... . ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: ................... 8 frt I Negyedévre E gyes szám ára 20 kr. ....... 2 frt . .. 70 kr. , Az előfizetési pénzek csakis az ORSZÁGOS IRODALMI RÉSZVÉNY - TÁRSASÁGHOZ az ORSZÁG-VILÁG kiadóhivatalának Budapest V. kerület, Hold-utcza 7 szám küldendők. Bogisieh püspök -9^ A magyar püspöki kar fényes és hatal­mas gárdája egy előkelő és illusztris taggal gyarapodott. Bogisieh Mihály, az országszerte ismert budavári prépost-plébá­nosnak ugyanis ő Felsége a király a pristinai czímzetes püspökséget adomá­nyozta. A királyi kegy és figyelem e nyilvánu- lása általános lelkesedést keltett mindenütt. Vaszary Kolos bíboros herczegprimással az élükön a társadalom minden rétegéből siettek üdvözölni legújabb kitüntetése al­kalmából a közkedveltségű főpapot, a ki nemcsak mint egyházmegyéjének egyik dísze, hanem mint tudós és zeneszerző is kiváló érdemeket szerzett az egyház, a nemzet és a tudomány szolgálatában. Ez a hármas csillag vezérelte őt eddig, vezérelje ezután is. Bogisieh Mihály előkelő pesti patriczius- család sarjadéka. Tanulmányait Budapesten és a bécsi Pázmáneumban végezte. 1863-ban pappá szentelték s ez időtől kezdve öt éven át a komárommegyei Kürthön káplánkodott, a hol gyönyörű hangja és kiváló zenei képzettsége nevét megyeszerte ismertté tették. A kedvelt és népszerű fiatal papot Simor János, az akkori herczegprimás, 1868-ban kinevezte tabáni, a következő évben vízivárosi s 1870-ben pesti belvárosi káplánná. Ez utóbbi állásában tizenkét esztendőt töltött, mely idő alatt lelkészi foglalkozása mellett jelentékeny szerepet vitt a társadalmi mozgalmakban is. A budai egyházi énekegyesületnek és a nemzeti zenedének kilencz éven át titkára és magán­énekese volt. Mint első magánénekes gyakran énekelt a nagyobb istentiszteletek alkalmá­val s a herczegprimás engedelmével nyil­vános hangversenyeken is föllépett, a hol a kiváló hangú papot mindannyiszor való­sággal ünnepelték. Fárasztó és áldásos munkásságot fejtett ki a magyar zenetörténelem terén s itt el­évülhetetlen érdemeket szerzett nevének. Ezért a király 1874-ben elismerése jeléül apáttá nevezte ki. A zeneirodalomban elért nagyszabású sikereiért a Magyar Tudo­mányos Akadémia is tagjául választotta 1880-ban. A következő évben magán­tanár lett a budapesti tudományos egye­Bogisich Mihály püspök. temen. 1882-ben megüresedvén a buda­vári plébánosi állás: a főváros köztörvény­hatósági bizottsága őt választotta meg 1883-ban esperessé, később pedig pré­posttá nevezték ki. Előadásai, melyeket a zenetörténelemből az akadémiában és a történelmi társulat ülésein tartott, egytől-egyig mind rendkívül látogatottak voltak és nagy érdeklődést keltettek az egész fővárosban. Számos munkája közül, mely közkézen forog, A gyermek szent fohászai czímű imakönyve és az Őseink buzgósága czímű régi magyar egyházi énekeket tartalmazó rendkívül értékes műve több mint 30.000 példány­ban került a könyvpiaczra s kevés kivé­tellel egytől-egyig elfogyott. Tizennégy éven át 20.000 forinttal gya­rapította a budavári plébánia vagyonát, a templomot pazarul földíszitette, a templomi kart pedig oly művészi nívóra emelte, a milyennek messze földön sincs párja. Bogisieh Mihály érdemeit megkoronázza még az a nagy tevékenység, melyet mint a jótékony- és énekegyesületek elnöke vagy tagja minden irányban kifejt. A magyar zenét ős forrásaiban tanul­mányozta s mint szakavatott zenetudós, rendkívül éles kritikával kelt ki a czigány- muzsika ellen. Kétszáznál több ősmagyar éneket kutatott föl s ezeket át is irta ve­gyes karra. Két évvel ezelőtt 12 eredeti magyar dalt adott ki, melyeket a kritika egyhangú lelkesedéssel és tapssal fogadott. Magyar rapszódiája úgyszólván elengedhe­tetlen darabja a nagy zenekaroknak s a hol ezek előadják: mély és nagy ha­tást kelt. Legutóbbi szerzeményéről, a Király- himnuszróly melyet Jókai szövegéhez irt, az ezredévi ünnepek alkalmából az ural­kodóház tagjai a legnagyobb elismerés hang­ján szóltak s ma már alig van falu, város az országban, a hol ne ismernék. Mindez csak rideg rajza és gyönge váz­lata azoknak az érdemeknek, a miket Bo- gisich Mihály eddigi pályafutásán szerzett. Széles műveltségével, kedves modorával, rokonszenves alakjával egyik legkedveltebb papja a fővárosnak. Itt közölt arczképe a megszólalásig hű. Komoly, harczias messziről nézve, közelről sűrű szemöldei alatt szelíd a szeme, ajkai­nak lágy és jóságos a kifejezése. Bogisieh püspökről rajongással beszélnek hívei és tisztelői s örömsugárzó arczczal újságolják mindenfelé, hogy a magyar püspöki kar fényes gárdája egy előkelő és illusztris taggal gazdagodott. IC.

Next

/
Thumbnails
Contents