Ország-Világ, 1901 (22. évfolyam, 1-26. szám)

Tartalom, 1901/1

KÉPEK. Arczképek 0Uai A Ferenczvárosi Torna-Klub I. football­csapata ... ... .................. 513 A lexandra angol királyné .............. 101 A ltschul Rezső............................. .......... 173 A uguszta főherczegnő _.............. ... ... 391 B öcklin Arnold_ _ _ _ __ _ 76 B ródy Sándor .......................................... 75 C hamberlain................................................ 62 C harpentier Gusztáv ............................. 262 C sernátony Lajos .................................... 181 De Wet búr tábornok _ _ _ _ _ 167 De Wet András .............._ ..........399, 466 D iósyné Handel Berta... ... ......... 254 D ragina szerb királyné............................. 132 V II. Edward angol király_ _ _ 6 ', 101 V II. Edward király 1887-ben................ 71 V II. Edward király és családja 1880-ban 71 Eibenschütz Riza ....................... ... ... 95 F aludi Antal... ............... ... .... .......... 398 B áró Fejérváry Géza ... ....................... 191 Feld Zsigmond .................... ... ... 436 F elekyné Munkácsi Flóra _ _ ... 313 F elekyné Munkácsi Flóra különféle szere­peiben ................................... 267, 284 F erenczy Ferencz ................................... 96 F rigyes császár özvegye ....................... 193 Garba Gyula............................................. 41 G árdonyi Géza... ... ........................... 263 G undel János ......... 437 H erczeg Ferencz ............... 134 H euffel Olga............................... 115 Dr. Herzl Manó.......................................... 191 Dr. Hirtenstein Leó................ 191 H onti Nándor ... .................................... 277 J ózsef főherczeg ... ............... 391 K acziány Viola_ _ _ __ __ ...__ 456 I d. Kammer Ernő ....................... 437 K áldy Gyula... .................................. 192 D r. Kalivoda Kálmán .................. ... 191 K ápolnay Irén különféle szerepeiben (négy kép) .................................... 517 Gróf Karátsonyi Jenő .. ....................... 423 K ern Aurél ... .......................................... 337 K lotild főherczegnő... ... .... ................ 391 Dr. Korányi Frigyes ......................... 323 Dr . Kovács Aladár................ 191,461 Dr . Kresz Géza.......................................... 283 Kress Vilmos .......................................... 135 Dr . Kuncze Erik ............................. ... 191 L amond Frederic .................................... 31 Laufenauer Károly..................... .... ... 313 L évay Margit ................... 234 Lévay Sári ... .............. ... .... ... ... 234 L uitpold, Bajorország herczegkormány­zója ... ......................................... 201 L ukács Béla................................................. 35 P. Lukács Juliska (három arczkép) _ 337 L ukácsy Sándor .:. ............................. 233 D r. Mariska Vilmos................................... 443 M ilán király_ _____ _ __ _ __ ... 11 D r. Müller Kálmán ... 191 Münchhoff Mary_ ____ _ __ ... 173 N yíri Sándor......... ... ......... 392 P auli Rikárd .................. 15 P ékár Gyula............... .... ... .... ... ... 337 P erotti Gyula ............... 175 D r. Pikier Gyula _ ____ _ _ __ 443 P orzsolt Gyula.......................................... 76 R hodes Cecil _ _____ __ ________ 62 V an Rooy Antal....................................... 114 V an Rooy Antal mint Wotan a Wal­kürökben.................. 114 S alisbury lord .................................. ... 62 S ándor szerb király................................... 132 S árkány József............................. 241 Dr. Schermann Adolf ............................. 393 S chulz Erna .. ................... 255 S meraldi Czézár balletmester ............... 326 S onnenburg tanár ... .............. 191 S zabados Károly ... ... .... ................ 213 S zohner Antal _ _ _ _ __ ____ 336 G róf Tolsztoj Leó _ _ __ __ _ _ 276 G róf Tolsztoj Leó családja körében_ 276 V ághó Ignácz .......................................... 382 Vajda János utolsó éveiben ... _ _ 169 Dr . Valentin Vilmos.............. 466 Dr. Vargha Gyula ... .................... 313 V erdi Giuseppe.................... 81 V értessy Sándor .................... 141 V ilma hollandi királyné férjével .......... 133 I I. Vilmos német császár tengernagyi egyenruhában ............................. 67 Dr . Vízaknai Antal... ............... 333 W ohl Janka... .... ... ... ...................... 418 Ol dal Gróf Zichy Géza .......... ................ 31, 32 A bajor uralkodóház ........................... 201 A génuai herczeg ....................... 314 A király ...................................... 391 Az országos közegészségügyi tanács tagjai ................ 144, 145, 146, 1)8 A régi erdélyi lakodalom személyesitői az EMKE. bálon ... _ ... 194, 195 A vasutasok budapesti nemzetközi kon­gresszusának tagjai__ _ _ __ 496 A vidéki múzeumok és könyvtárak fel­ügyelősége ,................................... 125 Vegyes képek. Altenbuchner Henrik: Marosvásár­hely főtemplomának festményei (hét kép)... .................................... 151 — Olaszfalu templomának festmé­nyei ................ 153 A man Jean: Velenczei nők................ 174 A ndrejka : Legyen meg a te akaratod 268 Arozzi Livio : Rafael halála................ 269 R aditz Ottó: Tavasz.......... ................ 306 B arbie: IUatárban............... ... 483 B enczúr Gyula : Amorett ... .......... 208 B on-Toy Adrienn : Az orleánsi szűz 209 Borozik V.: Déli harangszó......... ... 144 B ouguercau: Mater Dolorosa .......... 275 B ruck L.: Kézmesterség................ ... 147 C hapu : Jeanne D’arc............................. 268 A lexandre Charpentier: La fuite l’heure .................... 175 J ules Desbois : Léda... ....................... 188 Oubusse: A profán zene....................... 291 Duvent Károly : Csatorna Hollandiá­ban ................................................. 174 Edgard Maxence : A forrás dala _ 173 F adrusz János: Krisztus ................ 274 F ulde B. Ede: Teázás a szalonban... 390 Gaston la Touche: Breton konyha belseje ................................. ... 188 G latz Oszkár : Fahordók ...................... 28 G reguss Imre: Kártyázó parasztok 303 — Dolnjatuzlai részlet....................... 307 — Zvornik (Drina-utcza) ................ 307 G uillon Alfréd: Az utolsó csók. ... 249 Hegedűs László: Madonna... ..^ _ 268 — Késő ősszel ... ... ... _ _ ... 314 H enry Martin : Múzsa .............. ... 188 H yppolite Lucas : Isteni szendergés 174 Ign : Szent Czeczilia ... ..................... 274 K arlovszky Bertalan : Arczkép.......... 205 Karvaly József: A szenvedők .......... 273 S zabadságon.................................... 306 Klein Miksa: Hágár és Izmáéi.. ... 430 Koroknyai Ottó : A javíthatatlan ... 487 Kubányi L. : Kedélyes utazás ... ... 409 László Fülöp : Utczai énekesek.......... 29 — XIII. Leó pápa ... ... ................ 48 — Rampolla bíboros ....................... 48 Lanthay: Psyche................................. 290 L hermitte L: Korcsmái jelenet.......... 491 M argitay Tihamér: Az apácza _ 511 M arkó András : Hegyek között......... 331 M unkácsy Mihály: Krisztus a»Krisztus Pilátus előtt«-ből _ _ _ _ 261 N ádler Róbert: A műhelyben .......... 295 — A kertben ..................... 486 N agy Kálmán : Isten éltesse... ... ... 486 — Számadó gulyás............................. 486 N yilassy S. : Falu végén...............r ... 154 P assini: A forró kása ....................... 293 Poetzelberger : Elmerengve................ 310 R eni Guidó: Magdolna ....................... 271 Róna József: Az anya ....................... 166 — Szobrászat ... ... ....................... 430 R ubovits Márk: Legelőn ................ 28 S ennyei : Szüretkor .............................. 430 Szegfy Erzsi : Női tanulmány .......... 31 — Elmerengve ... 49 Szikszay Ferencz: Petit femmes ... 221 Teniers: Kártyázó parasztok... ... ... 290 Vajda Zsigmond : Kártya-párti a zár­dában ... ............. ... 306 — Vadászat................ 311 G róf Vass Jenőné : Jótékonyság ... 512 Emile Wery : A kis horgász................ 175 W eyr: A bátorság.......... ...................... 290 Z empléni Tivadar: Zarándoknő ... 294 Ábránd.................... 512 A Ferenczvárosi Torna-Klubi, football­csapatának mérkőzése _ __ ... 518 A hunok betörése a római campagnába 44—45 A jóbarátok............................................ 411 A jó pajtások ... ... ............................. 214 A kis kukta............... 9 A kolozsvári Erzsébet királyné-szobor leleplezése (két kép) ................ 513 O ldal A lóversenytérről : Az első............... 378 — A nagy tribün ... ................ ... 378 — Lóversenytérről a kocsikorzóra 379 A Magyar Kereskedelmi Csarnok palo­tája ................ 124 A m. kir. központi statisztikai hivatal palotája.......................................... 233 A mézeshetek ......... 286 A mezőn......... ........................... 451 A Milán király elleni merénylet.......... 132 Á mor rabja... ... .................................. 287 A nagymam.........................................211, 471 A pápa elhelyezi a Szentkapu zárókövét 24 A pápa megnyitja a Szentkaput .......... 34 A pápát a Szentkapu befalazó ünnep­ségéről lakásába kisérik .......... 34 A régi erdélyi lakodalom az EMKE bálon............... ............ 194 Á rtatlanság................................ 431 A szobrászat múzsája...................... ... 111 A táncz az Urániában (hét kép) 326—327 A tél tündére ........ ... 11 A zene ............................. 316 Az első ékszer_ _____ _ ________ 109 Az eltörött játékszer _ _ ... __ ... 9 Az új angol királyné meglátogatja a délafrikai háború sebesültjeit ... 69 Az elveszett korona ............................. 149 Az új század hirdetői..............,.............. 1 B erlin hajdan és most.................... 88 B oreas, Tritonok és Nereidák................ 108 C hrysanthemum .. ........................... 488 C ronberg.......................... ... 193 D rága kis levélke .................... 431 D udits Andor festő műterméből .......... 249 É des gondolatok .................... ...___403 E gy csésze tea.............. 13 E gy csiga négy kiló súlyú kocsit húz 316 Éjfél után ................................................. 74 Farsangban ................... .... 21 F arsangoló gyermekek ................ ... 75 F eleky-nyaraló Leányfalun.....................— 284 F ürdők és nyaralóhelyek : Algyógy-fürdő (három kép) ... 435, 437 Balfi-fürdő (három kép).....................- 377 B álványos-fürdő (két kép) ...... — 494 B arlangliget (két kép) .......... 495, 497 B üdöskő-fürdő (két kép)..................... 352 F eketehegy-fürdő (három kép) 396, 397, 398 Fenyőháza-fürdő (öt kép) .............. 514 Iglóítired (3 kép)... _ ... — _ — 516 K oritnicza-fürdő. (két kép) ................ 416 K őszegi vizgyógyintézet (két kép).... 476 Parád-fürdő (kilencz kép) 473, 474, 475, 476 Rajecz-fürdő (három kép) ................ 417 S iófok (hét kép) ... ................ 353, 354 S toósz-fürdő (két kép) ............ 376 S ztojka-fürdő (két kép) ... ... _ ... 374 S zliács-fürdő (nyolcz kép) 452, 453, 454 Tátrafüred (két kép)................ . . _ 494 T hurzófüred (öt kép) ................ 396—397 G yorsirási képes levelező-lapok 457, 478,497 Herczeg Ferencz Ocskay brigadérosának I., II. és IV. felvonása _ __ 170 H ol a hal ?....................................... 289 H amburg kikötő_ __ _ ________ __ 193 K eleti szépség ... ................................... 490 K épek a királyné könyvéből............. 84—85 K épek a Nagy Képes Világtörténet VII. kötetéből 223, 226, 228, 231, 232, 243, 224, 246, 247, 248, 253 Képek Malta szigetéről (nyolczkép) 350—351 Képek a Művészettörténeti Korrajzok­ból 363, 366, 367, 369, 370, 389, 390 Képek Katániából (hét kép).......... 446—447 K épek Dr. Solymossy Sándor Boszniai útirajzok czímű művéből 468, 469, 470 Koldas leányok.......................................... 171 K orányi-emlékérem ... ... ... ................ 324 K orcsolyázás vitorlákkal ....................... 189 K ress Vilmos repülőgépe ....................... 135 Krisztus föltámasztja Jairus leányát ... 264 Lábszánkázók a tiroli hegyek közt ... 88 Lovassági vívógyakorlatok a franczia hadseregben................................... 25 M adonna . ... ... ... ................... 161 M ilán király Magyarországon... .. ... 134 Nyár ....................................................— — 371 N yuszi .......... 14 O daliszk_ _ _____ __ ... — .......... 287 O lasz leány . 14 Spanyol szépség .............. 89 S zent Sebestyén.......... ... ....................... 229 S zerelmes levél... .................................... 107 S zerelmi dal... ....................... 8 Sziczilia műtörténetéből (nyolcz kép) 330 Oldal Találkozás az erdőben... .............. 91 T annhäuser a Vénusz-barlangban.......... 185 Tavaszi dal.............— ... ........ 406— 407 T éli szórakozás.......... ............................. 88 T éli táj................................... - .......... 94 G róf Tolsztoj Leó jasznája-pojánai birtoka ... .................................... 277 T uniszi képek ... ................ 413 T ündérek a bölcső fölött ... ... ......... 4—5 T űnődés............................... 503 V erdi dolgozószobájában ...................... 105 V esztaszűzek .......................................... 204 Viktória angol királynő tanácskozóterme 129 Az év eseményei. Az angol királynő haláláról : Viktória angol királynő.. ................ 61 A windsori királyi kastély ................ 02 V iktória angol királynőnek felolvas­sák az angol-búr háború legújabb híreit ................................................. 63 Négy nemzedék .......... ... ................. 64 Viktória angol királynő és családja 64 Viktória angol királynő a háborúban elesettek özvegyei között_ __ __ 65 A nagy diszmenet Viktória angol királynő hatvanéves uralkodói jubi­leuma alkalmával ... ................ 64, 65 V iktória angol királyné ünneplése hatvanéves uralkodói jubileuma al kalmával ............................ 68 V iktória királynő a hallottas ágyon 104 Viktoria királynő ravatalánál .......... 104 V iktória királynő ravatalán................ 104 VII. Edwardot a titkos tanács király­lyá proklamálja ............................. 105 V iktória angol királyné temetése Osborneban .. .................................... 130 V iktória angol királynő koporsóját a templomba viszik ....... 131 A halottas kocsi ... ... ... ... .........- 136 A papság a koporsónál . 136 II. Vilmos és Vil. Edward a londoni temetésnél.......... 137 V II. Edward király és kísérete a teme­tésen ......... ... ... ... ... .......... 137 M atrózok hajóra viszik a koporsót... 137 VII. Edward király és neje az angol parlamentben .. 172 Az angol-búr háborúból: Roberts lord a honi földön................ 55 R oberts lordot újév napján üdvözli a hajószemélyzet ... ... —.........- 55 Roberts lord fogadtatása Angliában 55 Küzdelmes ágyúvontatás... .. ... ... 167 Angol tüzérek czélba veszik a búrokat 162 Puskaropogás között mulató búr katonák... .................................— — 168 H arczoló amazon a búrok között ... 168 A búrok guerilla harcza....................... 168 A franczia katonaság bevonulása Kínába 54 A gödöllői Erzsébet királyné-szobor főalakja ........ — 383 A gödöllői Erzsébet királyné-szobor ... 384 A király a gödöllői Erzsébet-szobor leleplezésénél ...............-.........- 415 T estületek a gödöllői Erzsébet-szobor leleplezésénél .................— — 415 A monori Kossuth-szobor......... — — 467 Az eskü-téri új hid építése (hét kép)... 410 Az Irányi-siremlék leleplezése................ 393 A z országos tornaünnepély Budapesten (hét kép)... ... ... ..................— 433 B oxer foglyok kihallgatása... ................ 212 B úrok a Petőfi-szobornál .............— — 466 VII . Edward király lájogatása Német­országban ... ....................— — 193 F estészeti, iparművészeti és kézimunka- kiállítás a városligeti iparmuzeu- mokban (nyolcz kép) 426, 427, 428 Irányi Dániel síremlék a kerepesi teme­tőben.........................................— --- 373 Képek az erdészeti kiállításból (három kép) ......... — —.......................... 455 L oubet elnök fogadtatása Toulonban a Lepanto olasz hajón .........- — 314 B áró Orbán Balázs Székely-Iveresztúron emelendő szobra ...................... 471 T engerész-katonáink boxer foglyai ... 212 Fakszimilék. D'Estournelles de Constant báró levele az Ország-Világhoz...................... 336 Dr . Valentin Vilmos emléksorai ......... 466 D e Wet András emléksorai ... — — 466 BEKÖTÉSI TÁBLR nz 0RSZÁG-VILÁGÉI0Z Előfizetőinknek ajánljuk a legmelegebben ennek az igen szép táblának a megszerzését, melybe az ORSZÁG-VILÁG félévi folyama, azaz 26 szám köthető. -— Vannak hasonló bekötési tábláink egész évfolyam, azaz 52 szám bekötésére is. — Hz ORSZÁG-VILÁG úgy kitűnő tartalmánál, mint pedig gyönyörű képeinél fogva mindenképen megérdemli a szép és tartós bekötést. És az ORSZÁG-VILÁG táblája igen szép, Ízléses, tartós. Ebbe a táblába kötve, az ORSZÁG-VILÁG minden magyar szalonasztalnak díszére válik, Fél évfolyamhoz való tábla ára 3 kor., egész évfolyamhoz 3 kor. 60 fill. Kapható lapunk kiadóhivatalában Budapest, V., liold-utcza 7.

Next

/
Thumbnails
Contents