Ország-Világ, 1938 (59. évfolyam, 1-39. szám)

1938-01-05 / 1. szám

Cherin Ferenc és a pápaszemtokok Miért hosszabbította meg a Beszkárt a nem szakember Márkus Jenő szerződését ? Hz állam vegye vissza az Ihásznak adott milliókat Sídyas panaszok a UJUfcmiatt A belügyminiszter - a játék­klubok, a 16- és ügetöverseny láték Irodák A kipusztult játékklubok helyeit a bőnk makerek irodái foglalták el. Még Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter rendeletére nap-nap után razziázták le a különféle elő­kelő személyiségek elnöklete alatt álló já­tékklubokat és szerencsére olyan eredmény­nyel , hogy egymás után szűntek meg és csuktak be azok az egyesületek, melyekben k'is emberek, kis iparosok és kereskedők, nem is beszélve nagyobb keresettel biró pol párokról, egész heti keresetüket vesz­tették el. (Volt olyan klub is, 'melynek elnö­ke például nem engedte meg, hogy kis jöve­delmű emberek, kik keservesen keresték meg családjaik számára a megélhetést, a kártya- szobába menjenek, de ilyen csodabogár elnök talán csak egy esetben akadt.) Azt kellett; volna hinni, hogy most már más világ lesz Budapesten és a játékkaszinók megszűnvén, a hazárdjáték, a kis emberek kizsákmányo­lása meg fog szűnni. De nem ez történt. A játékra hajlamos egyének átterelődtek a különféle ló- és üge- tőverseny bookmaker-játékirodákba, sőt a vi­déken mindenütt fiókirodákat nyitottak, melyek sürgönyileg intézik az egyes foga­dásokat és a játékkaszinók szerepét .azok .fokozottabb mértékben vették át és éppen olyan eszközökkel csábítják a játékszenve­déllyel biró embereket a játékra, mint ami lyenékkcl egyes játékklubok tették és sajna, az a helyzet, mintha a klubbokat a ver­senyirodák miatt kellett vonta kiirtani. — Kérdezzük, hol van az illetékes miniszter, akinek feladata volna azt a munkát tovább folytatni, melyet a volt belügyminiszter kéz dett el? Miért tűri el pl. a rendőrség, ha nem tűrte a játékklubból üzelmeit, hogy nap-nap után, téilen-nyáron, az emberek ez­rei veszítsék el tétjeiket a bookmakernél, még akkor is, ha józan papírforma szerint biztosan elvárhatják a lovak győzelmét. Legutóbbi cikkeink egyikében azt köve­teltük, hogy a bookmekerek város iirodá’- ban létesítsenek totalizatör fülkéket, azt mondottuk első sorban hogy nem syabad a bukmékerekkel az előkelő futtató egyesülő teknek többe szerződniük, de legfőképpen összeférhetetlennek tartjuk, ha az előkelő egyesületek hivatalos vezetői hitelviszony­ban lehetnek a bookmakerekkel. A játékklubbok helyét, mint mondottuk, a bookmiakerek foglalták el, mert ma csak a ló és ügető versenyen lehet játszani. Saj­na a rendszertelen, nem megfelelően ellen­őrzött játék nagyban folyik a bookmakerek- nél, akiknél még csak tagsági igazolványt sem kell senkinek felmutatnia, hogy pénzét elveszítse, mint a múltban a játékszenve­délyt- kihasználó klubbokban. Egészen hang­súlyozottan felhívjuk az elmondottakra a miniszterelnök figyelmét, mert a földmive- lésügyi minisztériumból kell annak a tiszti­tó folyamatnak kiindulnia, mely visszaadja a lótenyésztést eredeti rendeltetésének, ki­irtja a játéknak ezt a ma diyó rendszerét és Már egy éve megírtuk, hogy Az ember tragédiáját szabadtéri színpadon és pedig a Bazilika főlépcsőjén kellene előadni. Azóta igen lényeges körülmény tette gondolatun­kat még aktuálisabbá. Ugyanis a Bazilika főhomlokzata előtt a Zrínyi utca felé eső részen lebontásra kerültek azok az épületek, melyek miatt a Bazilika gyönyörű homlok­zata nem tudott a néző előtt kellőképpen ki­bontakozni. Ezek a lebontott épületek he­lyén most gyönyörű térség alakult ki, mé­rendőt teremt az elburjánzott futtatási já- tékterüieten. Razziákat kérünk a fogadóiro­dákban, a razziák szigorú ellenőrzését és azok eredményeiéi a szigorú intézkedések megtételét. Ha felszólamlásunk nem fog eredmény- nyd járni, be kell következnie a magyar ló- tenyésztés csődjének. A mi gyönge ideg- rendszerű közönségünket figyelmeztetni kell, gyámkodni kell felette és igazán nem volna helyes, ha egyesek arra az álláspontra he­lyezkednének, hogy hulljon a férgese, pusz­tuljon, aki nem tud magán uralkodni. Összefoglalva: Minden versenyfogaüási irodát, óppenugy, mint a játékklubokkal tették, be kell tiltani, a Lovaregylet és Ügetőegylet játékrendszerét meg kell refor­málni, szigorú állami felügyelet alá kell he­lyezni a ló és iigetőversenyek tisztaságát, át­látszóan, mindenki által ellmörizhetőleg, feltétlenül ibiztositani kell. Jyen, ha a Bazilika lépcsője színpadnak használtatnék fel, nagyszerűen volna az né­zőtérnek esetről-esetre felhasználható. Az eucharisztikus kongresszus idején legalább angol francia és olasz nyelven kel­lene elő adatni Madách nagyszerű müvét és célszerű volna, 'ha az illetékesek különösen Márkus László és Németh Antal a Nemzeti színház igazgatója már most foglalkoznának ezzel a kérdéssel, hogy idejében elkészülhes­senek a rendezéssel. POL YÓI r T') K. A Bazilika főlépcsőién kell az eucharisztikus kongresszus tar­tama alatt Az ember tragédiáját több nyelven előadni MEGJELENIK .ifffe. JBM1 H áBM ■■■BHlflBI flH áflH SZERKESZTÖSÉG HETENKÉNT ÖPgf Vli ‘fjÉ3 gPJg ngf ~M~ Tf Tg THf ÉS KIADÓHIVATAL Előfizetési dij Ilii B Bk | If I I Bk ■ BUDAPEST, Vili., egy évre P14._ g| Q BUlli S BWL fl M OB H ■ ■ BW ■ JÓZSEF-UCCA 12 P40— Köztisztviso- BB SS BHP' BH ^^^B Postatoka lőlrnelr P 10— SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE: BOTFAI HŰVÖS IVÁN svámlaszóm 3éG0. 59. évfolyam. 1. szám. Ara 10 l*B*r Swdapost, 1*3* január 5

Next

/
Thumbnails
Contents