Orvosi Hetilap, 1857. augusztus (1. évfolyam, 10-13. szám)

1857-08-06 / 10. szám

147 148 nagy hajlamot erre sejtet velünk; ezek miatt a jóslat mél­tán mondatott igen kétesnek. A vér túlrostanyossága ellen a beteg kapott: Rp. Cupri sulfur, cryst. gr. sex. solve in aquae destill. simpl. unciis sex, adde Lau- dani puri pulverati gr. semis. M. S. Óránkint egy étkanál- nyit bevenni. Mart. 6-kán a lobláznak szinte hatodik napján a mell­kas jobb részén a szercsegést hörgzörej kezdi fölváltani; ismételtük a hat szemer kénsavas réz-éleget. Este felé pe­dig a mellkasba! részén terjedelmes szúró fájdalmak gyöt­rik a beteget, a fájdalmas részeken a kontatási hang dobos, erős dörzs-zörejt hallhatni, ami mell hártyalob támadására mutat. Egyebütt a kórjelek a lázéival együtt a tegnapiak maradtak. Folytattatott a kénsavas rézéleg, a fájdalmas melltájra tiz nadály alkalmaztatván. Mart. 7-kén, tizenkét szemer kénsavas réz-éleg vétele után a jobb mellkasban a szercsegés egészen hörglégzés- nek engedett helyet, a baloldalon pedig ma a dörzs-zörej mellett élűiről lehet terjedt szercsegést hallani, a gyuladás tehát a bal tüdők mellső fölszi- nére is elterjedt, hátulról folyvást erős hörgzörej hallszik. A láz még oly heves mint tegnap előtt, a légzés szerfölött nehéz, a köhögés erőszakos, fojtó; a beteg nyug­talan, álmatlan, egyszeri székürülés jött közbe. Mart. 8-án tizennyolc szemer kénsavas rézéleg véte­lére mell hártyalob kezdődött a jobb oldalon is, a többi kórjel ugyanaz, mi tegnap volt; újra tiz na­dály tétetett a fájdalmas tájra, a kénsavas réz-éleg ugyanazon adagban folytaltatván. Este felé a láz csökkent érverése 95 percenkint, hátul a bal mellkasban a hörglég- zést ahatadik borda táján szercsegés kezdi fölváltani; a be­teg álomba szenderült. Mart. 9-kén, huszonnégy szemer kénsavas réz-éleg vétele után a lobláz tetemesen csökkent, érverése 85 egy perc alatt. A mell szúró fájdalmai engedtek, mindkét ol­dalon a folyton csekélyebbedö hörglégzést terjedt ször­csögés váltja föl; a kénsavas réz-éleget ugyanazon adag­ban nyújtottuk. Székszorulás ellen olajos csőre rendelte­tett. Mart. 10-kén harminc szemer kénsavas réz-éleg vé­tele után a láz csekély, az ütér percenkint 80-szor lüktet, a test hévmérséke rendes. Hörgzörej még csak a bal la- poc alsó szögleténél hallatszik, egyebütt szercsegés. A ki­köpés könnyebb, genyes turha ürittetik ki. A kénsavas réz-éleget ezután másodóránkint vette, azaz hat szemer helyett naponta hármat. Mart. H-kén, harminchárom szemer kénsavas réz­éleg vétele után a láz nappal megszűnt. Ilörglégzés sehol, szercsegés pedig minden helyen, hol előbb hörglégzés volt, hallatszik; a kontatási hang kevésbé üres, jelül,hogy a tüdölob harmadik azaz kimeneti szakában vagyon; a be­teg sok genyes nyákot köp ki, de köhögése erőszakos, e miatt kapta a következő port: Rp. Pulv. r. ipecacuanhae gr. unum, pulv. sacchari albi dr. semis. M. exact, f. pulv. div. in dós. aeq. sex. S.Harmadóránkint egy port bevenni. Este még enyhe láz mutatkozott, azért folytattuk a három szemer kénsavas réz éleget is. Mart. 12.13. 14. szúró fájdalmak jelenkeztek a mell­kas különböző tájain, mustártapaszszal oszlattuk el azokat. A légzésnehézség fogy, a köhögés gyérebb, többire nézve a beteg állapota és gyógyítása ugyanaz, mint 11-kén. Mart. 15. A láz végképen megszűnt, s az érlüktetés meglassudott (alig 65-ször lüktet percenkint), negyvenkét szemer kénsavas réz-éleg vétele után. A szúró fájdalmak enyhébben s csupán a gyér köhögés alatt jelenkeznek; a kontatási hang szabadabb, de még nem egészen teljes, nem is szabályosan éles, a szercsegés ritkul, helyette szortyo- gás (stertor) kezdődik. A kénsavas rézéleg félre tétetett, a hánygyökér apró adagban tovább is nyujtatott. Mart. 16- Ugyanazon állapot. Mart. 17. A szortyogás (stertor) igen terjedt lön, e hörghurut ellen kapta a beteg: Rp. Dcti r. althaeae e dr. una ad colaturam unc. trium, adde salis ammon. depur. scrup. unum, syr. althaeae unc. semis. S. másodóránkint a hánygyökérrel váltogatva egy kanálnyit bevenni. Betegünk folytonos javulás mellett még nyolc napot töltött a kórodán, mely idő alatt a tüdölob, hörghurut, és mellhártyalob minden nyoma elenyészett. Jó étvágy s ál­lati étkezés által némi erőhöz jutván, mint üdülő ment haza. 3) 0. M. 23 éves, hajadon, szolgáló; atyja állítólag gümökórban halt meg; be van oltva, himlőben nem szen­vedett, havi változását 17 éves korában kapta meg; jelen­leg hatodik hónapban terhes. Hat év előtt méh- és pete­fészeklobból gyógyittatott ki koródánkon, azóta egészsé­ges maradt jelen baja támadásáig. 1857—ki Dec. 3-án szokása ellenére hideg éjjel me­zítláb künn járkált; más napra heves szaggató fejfájdal­makat érzett, ehhez leverettség, borzongás rákövetkező forrósággal társulván, a beteget harmadnapra ágyba dönté. A kórjelek súlyosbodtával a betegez orvosi koródára ké- redzett. Dec. 11-kén a láz támadása hetedik napján a beteg állapota következő volt: láza heves, érlüktetése nagy, erős 95 — 100 minden percben, forrósága szomja nagy. Fejében heves majd szúró majd szaggató fájdalmakat érez, miket minden mozdulás nagyobbít, köthártyája belövelt, szédülés, Valláskülönbségre nézve esett 1 házasság 115,60 római katholikusra. 99,20 protestánsra. 229,»7 zsidóra. Házasságkötések hónapok szerint. A hónapok szerinti házasságkötések számára nézve min­dig legnagyobb ingadozást tapasztalunk. Leggyakoribb házas­ságkötések keresztyéneknél Február és November hónapokra, a zsidóknál Május és Oktober hónapokra estek. Vegyesházasság Pesten 162 Budán 46 köttetett. Házasulok. A házasulok életkora: A vőlegény életkorát véve 6 osztály állíttatott föl, és az 185Vä-ben kötött 1516 házasság következő százalékot mu­tatott : I. oszt. II. oszt. III. ősz. IV. ősz. V.oszt. VI.ŐSZ. Budapesten 24 évig 24—30 30—40 40—50 50—60 60. föl. 8,50 35,.3 40, ,o 12, ss 3.13 0,50 Magyarhon nagyobb városaiban 1851-ben ezen vetkezőkép mutatkozott : osztályarány kö­Pozsonban . . 9,21 37,20 38,15 10,53 3,76 1,« Sopronyban . . 26,31 44,70 20,40 4,60 2)03 4,31 Kassán . . . 28,oo 40, oo 25,05 4,09 2,72 0,67 Nagy-Várad on . 23,02 27,33 25,54 8,37 9,35 6,47 Debrecenben 18,oo 42,00 24,07 10,43 3,91 1,70 Nagy-Szebenben 35,90 19,65 28,40 8 ,42 3,85 0,oo Miből kitűnik, hogy Budapesten és Pozsonban legtöbben

Next

/
Thumbnails
Contents