Orvosi Hetilap, 1857. augusztus (1. évfolyam, 10-13. szám)

1857-08-06 / 10. szám

149 150 fülzúgás, fénylátás együtt gyötrik a beteget. Mellkasa sza­bályos alakú, a kontatási hang rendes, a sejtlégzés erösb, hátul mindkét oldalon szortyogásokat (stertores) hallhatni. A hason a fancsontok fölött a köldökig terjed üres és tompa kontatási hang, a méh ütérverését igen, — de a magzat szivlüktetését nem hallhattuk; a kereszttájon s a hátgerinc mentében folytonos fájdalmat érzett, mely nyomásra, ki­vált rázásra nagyobbodott. Este szülfájdalmak közben a beteg idétlen de élő magzatot szült, mely kifejlődésére nézve hatodik hónapnak felelt meg, inéhvérzés nincs, a hétszám megeredt; a láz emelkedik, a beteg félre beszél. Négy napos székrekedés miatt kapott h i mb oj olajt (ol. ricini) harmad óránkint egy kanálnyit bevenni. Hatszori vétel után széke lett. Dec. 12-kén a láz nagy fokú, az érverés nagy, erős, igen szapora, percenkint tlO —120-szor lüktet, a test hévmérséklete-{-320 R., tehát több mint három fokkal ma- gasb a rendesnél. A heteg légzése nehéz, köhög, konta- tásra a mellkas hátsó része mindkét oldalon a negyedik bordától le, részint kevésbé teljes és dobos, részint üres és tompa hangot ad, itt terjedt szercsegést (crepitatio), amott kórhatározó hörglégzést (str. resp. bronchialis) s hörghangot (brouchophonia) hallhatni; nevezett tájakon a hangrezgést (vibralio vocis) a rendesnél erősben lehetett tapintani. Tej a duzzadt és fáj­dalmas emlőkből nem foly, a hétszám megszűnt, az éretlen magzat meghalt. A tegnapi fejbánlalom folyvást tart,a be­teg esténkint félrebeszél. A mondottak nyomán a kórhatározat lön: mind­kétoldali karélyos tűd öl ob és agykér-csűz gyermek ágyas ban. A jóslat fölötte kétes a) a ter­jedelmes s csaknem fele tüdőre szétáradott lob miatt, b) a lobláz hatalmas belterje - c) az agykér huzamos izga­tottsága miatt, mely ekora lobláz s vér- rostanyböség mellett csakhamar agykérlobbá magasodhatik, fökép gyer­mekágyasnál, mint jelen esetben, bol az átrakodások gya­koriak; d) a netalán lappangó gümökór miatt, mint­hogy állítólag a beteg atyja ebben hunyt el. A loblázzal föllépő túlrostanyos vérvegy ellen rendeltetett: Rp. Aquae dest. simpl. unc. sex, adde cupri sulfurici cryst. gr. sex; laudani puri gr. unius quartam ptem. S. Órán­kint egy étkanálnyit bevenni. Dec. 13-kán ismételtetett a kénsavas réz-éleg; a heteg állapota a tegnapi. Dec. 14-kén a láz foka ugyanaz, az ér verés percen­kint 110, de az kisebb és gyöngébb, a külhör petyhüdt kezd lenni. A mellkas a negyedik borda alatt elül dobos hátul hörg légzésen kívül egyebet nem hallhatni. Töb­30—40 év közt, mig Nagy-Szebenben 24 évig és Nagy-Vára­don 50 éven fölül legtöbben kötöttek házasságot. Budapesten tehát 185%-ben volt a) rendes időbeli házasság középszáma 70,oo% b) elkésett.........................................22,oo% c) kölcsönös gyámolitás végett . . 8,oo% azonban, mig a róm. katolikusoknál az I. osztályban csak 60%, addig a zsidóknál kedvezőbb és pedig 90% százalék mutat­kozott. A nem szerinti korviszonyt tekintve, 185%-ben Budapes­ten 100 vőlegény közt következő számmal köttetett házasság, és nedier az I. osztályb. II. III. IV. V. VI. Korán aluli menyasszl. 45 52 61 73 84 89 Hasonkoru menyasszl. 37 32 32 21 16 8 Korán fölüli menyassz. IS 16 7 6 0,03 3 tre nézve a dec. 11—ki kórjelek tartanak; a kéns. réz- éleg folytaltatott. Dec. 15-én tizennyolc szemer kéns. rézéleg vétele után a betegen rendkívüli kórjelek tűntek elő: a láz mely még két nap előtt a lobláz bélyegeit viselé, ma szenve­dő jellegű lázzá sülyedt, az érverés kicsiny, gyönge, lágy, de percenkint 110-ig szapora, az egész testhévmér- séke rendesnél alábbszállott, hideg veríték boritá el a kül— bőrt mindenütt, hasmenés állott be, s a beteg 6 — 8 izbeni hig székiiriilésre nagyon elbágyadt, arca összelohadt, el- halaványodott, szemgolyói beestek, tekintete, mámoros, néhány szót csak mokogva ejt ki, a tett kérdésre délelölt helyesen válaszol, de alkonyodáskor kezd félre beszélni. A mellbeni kórjelek a tegnapiak. A kéns. rézéleg helyett ezután következő gyógyszer nyujtatott a betegnek: Rp. Inf. r. ipecacuanhae e gr. octo col. unc. quatuor, adde camphora tritae gr. duó, mucii, gummi arab. sacch. albi aa. dr. duas. M. S. Félóránkint egy étkanálnyit bevenni. A hasmenés megszüntetésére pedig köv. csőre lön rendelve. Rp. Dcti r. salep e dr. una col: unc. sex, adde mucii, gum­mi tragacanthae unc. semis, vitellum ovi unius, frae ano- dyn. s. dr. semis. S. Három csőrére. Dr. 16. A fejbánlalom s hasmenés alábbhagyott. Lég­zése igen nehéz. Egyéb kórjelek a tegnapiak. A hánygyö- keret folytattuk kámforral. Dec. 17. A hasmenés megszűnt. A mellkasban elül szortvogás — hátul szercsegés hallatszik, jelül, hogy a májosodolt tüdő genyedési szakba indul; az érverés kissé szabadabb, percenkint 100 lüktetéssel, de a beteg bá- gyadtsága nöttön-nő. Hánygyökérforrázat helyett bete­günknek köv. gyógyszer lön javalva: Rp. Dcti cort. chi— nae fuscae ex uncia semis colaturam unc. quatuor, adde acidi phosphorici dil. drach. unam, Camphorae tritae gr. unum, syr. cort. aurant. unc. semis. MS. Óránkint fölrázva egy étkanálnyit bevenni. Dec. 18-án a kinahéj-fözetel folytattuk tegnapi vény szerint. Dec. 19. A szenvedő jellegű láz enged, az érverés kicsiny ugyan, de erősebb, keményebb, percenkint alig 90-szer lüktet; a beteg újra éledez, a fejfájás, érzékza­var, félrebeszélés megszűntek, a mellkasban az üres és tompa kontatási hang fogytán van, a hörglégzést mindenütt szercsegés váltja föl, a hideg veríték langy börpárolgássá javult; emlőkben, méhben csak nyomásra támad tompa fájdalom, hétszámnak semmi nyoma. Folytattuk a kinahéj- fözetet vilsavval és kámforral. Dec. 20 —24-ig a beteg naponkint folytatván a ki- nahéj-fözetet Dec. 17-ki vény szerint, a láz megszűnt, a Minél magasabb korban álltak tehát a férfiak összekelé- sükkor, annál fiatalabb menyasszonnyal léptek házasságra. A házasulok osztályaránya valláskülönbséget illetőleg legkedvezőbb volt a zsidóknál a rendes időbeli házasságokra nézve, és következő százalékkal állítható elő: I. osztályb. II. III. IV. V. VI. Római katholikus 9 52 41 14 3 0,73 Protestáns . . . . . 5 59 43 10 4 0,00 Zsidóknál . . . , 4 61 29 3 2 0,00 Az összekeltek korát illetőleg átalán véve a férfiak fele 32 éven alul, a nőké pedig ezen életkorig két harmada volt. Elsődnősz és másodnősz házasságok. Az I854/a évben a házasulok állapotát illetőleg következő arány tűnt ki: 10*

Next

/
Thumbnails
Contents