Orvosi Hetilap, 1857. szeptember (1. évfolyam, 14-17. szám)

1857-09-03 / 14. szám

211 212 tnényei bizony lanak. Ilyen kísérletek továbbá, ha kissé huzamosabban tartanak, nem ritkán veszéllyel járnak; mi elégséges ok kizárásukra. Mindamellett olyan idült mérge­zések, minők fájdalom némely gyárakban előfordulni szok­tak, még e tekintetben is nem ritkán eléggé tanulságosak; habár nem nyújtanak is oly tiszta belátást az idegszerha- tásokra, mint a kisebb adagok és szakértéssel eszközlött gyógyszerkisérletek. Ezen különféle gyárak munkásai kö­zött előforduló megbetegedéseket tehát minél szorgalma­sabban kellene tanulmányozni. így tanulmányozta p. o. Gourbeyre tanár a keserű narancsolaj élettani hatását a clermonti chinoisgyárakban. Mi már azon kis adagokat illeti, melyekkel élettani gyógyszerkisérleteket kellene tennünk; azok ama legki­sebb gyógyszeradagok fognának lenni, melyekkel a gyó­gyászati kísérleteket megkezdeni szoktuk; erőszakosabb gyógyszereknél még ezeknél is csekélyebbek, minden esetre azonban az érzékek s vegybontások által kimutat­hatók. Növekedő adagok, mint már érintettük, annál ke­vésbé alkalmazandók, mivel könnyen, ha nem is mérge­zést, legalább csorvás jelenségeket idéznek elő, s az által az ideg-jelenetek föllépését s tisztább fölismerését gátol­ják. Valamint a korábbi, úgy az utóbbi időben eszközlött gyógyszerkisérletek legnagyobb része e tekintetben igen gyarló. így például Jörg az ignácbab festvényét minden másod nap 9 cseppel szaporította a kisérlöknél, minek kö­vetkeztében rendesen a 16.napon midőn már 72 csöppnyúj- tatott egyszerre, a beállott émelygések és hasmenések miatt fölkellett hagyni a gyógyszerrel.—Történhetik inindazáltal, hogy valami szerfölött kicsiny gyógyszeradag épen semmi kórságos jeleneteket nem idézne elő; ez esetben, némi idő múlva, melynek tartamát alább fogjuk meghatározni, valamivel növeszthető volna az adag. — Nagyobb ösz- hangzás eszközlésére továbbá kívánatos, hogy mindenik kisérlö mindenkor ugyanazon adagot venné, melyet a többi kisérlök, mely adagot pontosan kellene súlymérték útján meghatározni. 2-or. Az idő, melyben egyik adag a másik után nyújtatik; vagy melyben, egészben véve, azon egy gyógy­szer kísérlete többszörös adagokban történik meg. Ha egyik adag szerfölött hamar kiséri a másikat, könnyen azon már többször megrovott állapotot idézhetjük elő, hogy bélhuzam-jelenségek, vagy épen mérgezési jelek mutat­koznának. Ez okból már egynél több gyógyszerkisérlö ál­tal fölállitaltott a szabály, hogy a második adagot csak akor kell nyújtani, midőn az első adag gyógyszerhatásai már tökéletesen elenyésznek. Ha az első gyógyszeradag 48 órai időközben semmiféle kóros tüneményeket nem idé­zett elő, akor ugyanezen adag minden harmad nap kóros tünetek elöfordulatáig nyittathatnék. — Mi már a gyógy- szerkisérletnek összes idejét egy azon gyógyszerrel illeti, kénytelenek vagyunk megvallani, hogy az eddigi kísérle­tek jóval nagyobb része szerfölött rövid ideig történt meg, és szerfölött hamar rekesztetett be. E nézetünket támo­gatja abeli tapasztalásunk, hogy a lappangás időszaka (sta­dium latescentiae) a kórkitöréseig még erőszakos mér­geknél is nem ritkán huzamosabb ideig szokott tartani. így p. o. tudjuk, hogy veszett kutya marása után a vész rend­szerint csak harmadik hétben szokott kitörni, mely időköz­ben a marottak csak csekély, vagy épen semmiféle kóros jelenségeket sem láttatnak. Más példát körülményesebben akarok e helyütt említeni, mert ennek eredményeit még más alkalommal is akarjuk használni. Kopp főorvosi ta­nácsos orvosi emlékirataiban elbeszéli, hogy 1834.tavasz- szal a hanaui tartományban számos ember romlott kolbá­szok által megmérgeztetett. Ugyanis, menyegző alkalmá­val, Niedermittlau nevű faluban kolbásszal 47 ember ven- dégeltetett meg; közölük 9 távolabb fekvő helységekből. Mindnyájan ettek, de csak keveset, mert a kolbászok avas és émelygős ézüek voltak. E vendégek legnagyobb része, de csak 14 nap lefolyása után, megbetegedett; egyetlen egy sem előbb mint a második hétben, nehányan csak 4 héttel a mérges kolbászrészek evése után. E példa talán alkalmas arra, hogy nekünk fölvilágositást nyújtson, mit kellessék tartanunk oly kísérletekről, melyek már néhány nap múlva bevégzetteknek nyilatkoztattak. 3- or. A gyógyszer oly alakban legyen, mely an­nak erőit leginkább egyesíti, s mely a betegágynál legin­kább vétetik alkalmazásba. Olyankor mindazáltal ugyan­azon gyógyszer több alakait is megkell kisérleni. így pél­dául a bécsi választmánynak fönebb említett gyógyszerki- sérleleinél az arcbőr pirulása kiválólag az szépnönye Ian- gosviz vondéka (extractum belladonnae alcoh. aquosum) használatától állott be, holott az osztrák gyógyszertár sze­rinti vondék alkalmazásánál a kisérlöknél igen gyakori vi- zellési ösztön mutatkozott. 4- szer. Szükséges, hogy a kísérlet idejekor hasonla­tos életrendhez alkalmazkodjanak, melynek egyébiránt a szokástól tetemesen eltérni nem szabad. V ege. köv. •!H1--­h alandóság számában, a két testvér városra nézve csak meg­közelítőleg lehet meghatározni. Átalán százalékban 42 - 0 ,3s öngyilkolás 61 „ 0,36 szerencsétlenség 5) v n,. (gyilkolás 1) „ ’ J (agyonverés 2 „ 0,oo2 víziszony 35 „ 0,32 ismeretlen okok miatt. Megholtakat a megholtak összegéhez viszonyítva, nem mindnyáját találjuk föl, kik erőszakos halállal mint öngyilkosság által vagy törté­netesen szerencsétlenül múltak ki, miután sok öngyilkos a Du­na hullámaiban keresi halálát, kiknek tetemei távol eső he­lyekre hordatván, itt nem jegyeztethetnek föl. Több évet véve tekintetbe 1000 megholtra esik átalán 8 öngyilkos, vagy 10,000 élőre 4. A születéseknéli közép életvárandóság. A sziiletésnéli közép életvárandóságot eddigi észleletek szerint 22.52 évre lehet tenni, a 183%7 közti 18 év alatt legna­gyobb volt Tirol és Vorarlbergben 33,75 legalacsonyabb Triest és környékén 21,13 a birodalomban középszámmal . 27,7* Ezen időköz alatt a birodalom nagyobb városaiban: Insbruckban . . . 33,69 Milanóban .... 23,69 Velencében . . . 26,31 Bécsben .... 21,6* Grátzban .... 24,26 Lembergben . . . 19,o* Magyarhonra nézve még hiányoznak az illető kimutatások. A külföldre nézve következő szám mutatkozott: Schleswig-Holsteinb. 39,so Nápolyban .... 31,es Franciahonban . . 36,*5 Szászörszágban . . 29,05 Angolhonban . . . 33,00 Poroszhonban . . . 28,u A születésnéli közép életvárandóság férfi nemre kisebb és a nő nemhez úgy viszonylik, mint 23:30-hoz.

Next

/
Thumbnails
Contents