Orvosi Hetilap, 1857. szeptember (1. évfolyam, 14-17. szám)

1857-09-03 / 14. szám

213 214 A PESTI EGYETEMI SZÜLKÓRODÁRÓLI KIMUTATÁS 185'/;-iki TANÉV VÉGÉVEL. Közli Dr. Fleischer J. tanársegéd. 1856. Oktober 6-án megkezdődött a szülők fölvétele, s tartott egész 1857. Julius 21-éig. Ez időköz alatt 558 egyén részesült ápolásban; a szülések száma 551. Ezek közöl következő különös esetek észleltettek : 2 el­vetélés; 19 éretlen szülés, két esetben az egész pete sértetlen burkokban hajtatott ki; 56 koraszülés; — az éretlen és kora­szüléseket nagyobbára a magzat halála, és annak rothadásbai átmenete okozá; — 13 ikerszülés, 26 újszülött közöl 14 meg­holt. — Fekvésre nézve előfordult: 511 nyakszirtfekvés arccal előre; 3 fejtető-fekvés, 2 arcfekvés, 1 homlokfekvés, 12 farfek­vés, 8 lábfekvés, 10 keresztfekvés, ez utolsók közt egy héthó­napos rothadt magzat a szülés 4-ik időszakában vállfekvésből önként farra fordult. Műleges koraszülés kétszer idéztetett elő méhzuhany (ute­rus-douche) alkalmazása által. — Az egyik eset egy epés­vérben (cholaemia) sinylő rogykóros (epilepticus)nő terhessé­ge 7-ik havának végén. A rohamok naponkint kegyetlenül, s egyre hevesebben újultak; első napon kétszer, a következők­ben háromszor zuhanyoztatott; a 5-ik zuhanyozásra fájdalmak jelenkeztek; a 6-ik zuhanyozásra (harmad nap) a méhszáj megnyílt, és ugyanaz nap estve a 8-ik zuhany alkalmazása után egy holt gyermeket szült a nő;— a gyermek boneolata ne­hány nap előtt történt halált mutatott; — az anya epésvér kö­vetkeztében halt el. — A második esetben egy hátderme (opi­sthotonus) alakúban mutatkozó heves görcsökben szenvedő terhesnél, terhessége 8-ik havában idézteték elő a müleges ko­raszülés; — az egyre hevesbülö görcsök naponkint 2—3-szor támadták meg betegünket; — a 27-edszeri zuhanyozás után lázas állapotba esett, a görcsök naponkint csak egyszer, s ke­vésbé hevesen jelenkeztek; — a beállott láz a zuhanyozást folytatni tilalmazá; a nő másnap (azaz a zuhany alkalmazása 10-ik napján) egy ép s élő gyermeket szült; — szülés után a görcsös rohamok egészen kimaradtak. Szülfogó alkalmaztatott 7 esetben: a) gyönge szülfájdal- mak miatt négyszer; — a gyermek élve fejtetett ki. b) Köl- dökzsinórelőesésnél egyszer, élő gyermek; — c) utóbb-jövő fejre , holt gyermeknél egyszer; — d) egy haldokolva behoza­tott nehézkóros (eclamptica) terhesnél egyszer; — a gyer­mek meg volt halva. Koponyafurás (Perforatio) egy esetben történt meden­ceszűkület (a bemenet egyenes átmérője 3 hüv) és a méhszáj mellső ajakának repedése miatt; — a nő életben maradt. Lefejezést (Decapitatio) egyszer kelle igénybe venni: elhanyagolt keresztfekvésnél, az előesett kart kuruzslók levág­ták , — a nő tökélyes felgyógyulása előtt — férje óhajtása nyomán — hagyá el koródánkat. Keresztfekvésbőli fordítás nyolcszor vitetett véghez; ne­vezetesen a) álló magzatviznél két esetben;— az egyik esetben A népesség szaporodása, A népesség szaporodását illetőleg 185V5-röl szó nem le­het, minthogy 3000-el több halt meg, mint született; azt azon­ban rendes évben az összes népességnek körülbelől 60 százalé­kára lehet tenni. 1851-ben a szaporodás következő arányban mutatkozott: Debrecenben l,e0 j Sopronban . 1,» j Pozsonban . 0,38 N. Szebenben 1,m í Kassán . , 1,0* j N. Váradon 0,io Magyarhonban átalán véve 1,33%, ha a népesség száma helyes. A birodalom nagyobb városaiban 16 évi időköz alatt — ezen szaporodás következő százalékott mutatott : Grratzban . 2,n Bécsben 1,55 jInsbruckban 1 ,05 Velencében 1,83 Milanóban 1,21 j Prágában . . 0,.o A külföldet illetőleg volt 18*% Angolhonban . 2,»o% 18*%6 Szászországban 1,20 18*V«9 Poroszhonban 1,2* 18“/« Franciországban 0,70 sükerült célszerű fekvés és külsőleg alkalmazott kézfogások­kal a főre-forditá8t véghez vinni; másikban belső kézfogás­sal sükerült a magzatot lábra fordítani; — a gyermekek mind­kettőnél élve fejtettek ki. — b) A magzatvíz elfolyása után 6 esetben; ezek közöl egyet kivéve a többi őt mind a fennebbi állapottal vétetett fel; — csak két gyermeket sükerült élve kifejteni; öt anya életben maradt; a 6-ik a lepényválasztáson is szerencsésen keresztül esvén, a gyermekágyi folyam alatt tüdőlob következtében múlt ki. Műleges kifejtés lábnál fogva 14 volt (ide számitva a 7 lábra fordítás utáni kifejtést is); — a lábraforditás után kifejtett holt gyermekeket kivéve (mint feljebb mondatott) a többi mind élve fejteték ki, Császármetszés élőnél egy volt, nagy fokú medenceszü- kiilet miatt, hol a kezet felvezetni lehetlenség volt; — a me­dencebemenet egyenes átmérője 2" 2"' nyi volt; — a gyermek holtan szabadittatott ki; — a nő másnap meghalt (Lásd az orvosi hetilap 8 és 9-ik számát). Műleges lepényválasztás négyszer történt vérzés miatt; három esetben a lepénynek erősb odanövése, — egy esetben a szülepfájdalmak gyöngesége miatt; — két anya életben ma­radt; kettő meghalt. Az újszülöttek száma 564; ezek közöl fiú 276, leány 288; elhalt 82 többnyire életgyönge gyermek ; holtan szü­letett 47. Az intézetben ápolást nyert szülők s betegek közöl egész­ségesen elment 523; más koródákra áttétetett 3; — a tanév vége miatt a szülkóroda bezáratván, elbocsáttatott egy beteg nő, kinél méhenkivüli terhességre egy 6 hónapos elhalt mag­zattal alapos gyanúnk volt. A megbetegedett gyermekágyasok közöl elhalt 31; gyer­mekágyi lázban 16; tüdőlobban 3; nehézkor kan 3; gyakori ki­mentő gyermekágyi vérzésekben 1; combviszérlobban 1; csá­szármetszés után 1; tömlős hasvizkórban (a petefészek tömlős elfajulása (Cystovarium) 1; epés vérben í ; agykérlobban 2 ; májlob utáni tályog- és a májgyurma elfajulásában 1 ; ter­mészetes szülés utáni méhnyakrepedésben 1. Köldökzsinór-előesé8 három fordult elő ; 2 esetben kereszt­fekvésnél; egy esetben főfekvésnél, melynél fogó alkal­maztatott. Lepény-visszamaradással (Retentio placentae) egy nő vé­tetett fel koródánkba, 14 nappal a szülés után; — nagyfokú folytonos láz- és rothadt bűzös lepény-cafatok kitakarításával; —naponkint minden 3. órában nyálkás langy ziliz-főzet fecs- kendetett a méhbe; 25 nap múlva gyógyultan ment el. Nehézkor (Eclampsia) három észleltetett; kettő szülőnél; az egyik esetben a szülés a természeterők által ment végbe; az anya a gyermekágyi folyam tartama alatt halt el; — másik esetben a szülő nő haldokolva hozatott be ikerszüléssel; az első gyermek műlegesen fejtetett ki faránál fogva, és életben ma­radt ; — a másik fogó segélyével vétetett el; a gyermek meg­halt ; valamint az anya is a műtét ideje alatt; — a harmadik A népesség szaporodása átalán véve hely és idő szerint változik; mindazáltal a népesség szaporodása törvényét, neve­zetesen, hogy az mikép történik bizonyos mértani haladás sze­rint, mathematicai pontossággal meghatározni nem lehet. —hu— ÚTI VÁZLATOK. II. Berlin Aug. 18. 1857. Igen tanulságos előadások sorát élvezzük, Dr. B e r e n d egészségügyi tanácsos kitűnő orthopaediai intézetében. A figyelmes hallgatóság, nehány bel-, de több külföldi gyógytudorból alakult. A jeles előadásokhoz anyagot, az intézet száznál több, részint benlakó, részint járólagos betege szolgáltat. Az előa­dás érthetőségét támogatja, a hoszu évek során gondosan ösz- szeállitott és jól rendezett kórbonctani gyűjtemény. Nagy 14*

Next

/
Thumbnails
Contents