Orvosi Hetilap, 1858. január (2. évfolyam, 1-4. szám)

azon t. uraknak, kik az „0. H. L.u 1858. évi folyamát munkálataikkal gyarapították. Szám. BALASSA J. pesti egyet, tanár: A ficamokról 15. 16. 17. 18. 24. 25, Jelvényes gőgvizdag fekélyes gőgporckőrilob következtében; tetszhalál, megmentés gó'gmetszés által 42. BARNA, Dr. pesti gy. fogorvostól: A fogkő : . . 3. 4. BARTHA J. tanársegédtől: Nagel tr. sebészeti koródája Ko­lozsvárt. Szemcsés hámsejtrák az ajkon kiirtás ajkkép- léssel , . . . . . . . 3. BATIZFALVI Samu Dr. tanársegéd: Természettudományi tár­adat: ..................................... 3. 5. 15. 24. 26. 32. 33. ü ti jegyzetek az elferdülési korokról . 50. 51. BECSI Gedeon Dr. műtő növendék Béesbén. A természet kí­vüli alfélén kitüremlett bélelőesések . 30. 31. 34. 35. BÓKÁI J. Dr.Adalék a fejérvérdag megismeréséhez, és gyógyításához. ..... 29. 30. 31. ,, ., a pesti g . uekkorház 1857. működéséről. . í7. CHYZER Kornél, Dr. Adalék a rüh orvoslásához . 10. „ Ujabbkori tapasztalatot az emberben élőd ő állatokról. 1. 2. 3. 12. Dr, Henle és Dr, G. Meisner e következőző munkájának : „Bericht über die Fortschritte der anatomie und Physi­ologie 1856. 1857.“ ismertetése .... 43. CSERNÓ Ede gy, orvos sebész és szülészmes. Kocson. Kizárt lágyék sérv műtété — herelob . . . . . 13. Méhrosdag . . . . . - . . 40. ECKSTEIN Frigyes Dr. pesti gy. orvos, Frerichs „Klinik der Leberkrankheiten“ ismertetése . ... 44. 45, FÜRST Lajos Bécsben. Közlemények Skoda tanár koródájáról. Agyvérzés . . . . . . . . 28. 29. „ ,, Váltóláz ...... 37. 39. 40. GEBHARDT Ferenc tanár a pesti orv. tanári testület dékánja: A pesti egyetemi orvoskarnál 185% évben oklevelezett tudorok és mesterek . . . . . ,17. 32. GROSS Lajos Dr. N.-Váradon Légygomba által eszközlött ön­mérgezési kisérlet . . . . . 15. GROSS Lipót Dr. Erdőbényei tim. vasgálics fürdő . 17. HAMARI Dán. Dr. Tatán : Alszárfekélyek . . . 28. HIRSCHLER J. Dr. Pesten: A takáros szemlobok fölismerése és gyógyitása . . . . 7. 8. 9, 10. 11. 14. Tárcacikkek. KAROLYI Sámuel Dr. főorvos N.-Kőrösön: adalék a légcső műtételéhez ........................................................5. 6. „ Gőgvizeny . . . . . . . 10. 11. 12. „ Porcdag ........ 27, „ Vegytani s orvostörvényszéki tanulmányok a villanyról, 36. 57. 38. „ Átalános áttekintés az ember betegségeinek földrajzi el­osztásáról ........ 40. 41. „ Gyilkosság vagy öngyilkosság orvos-törvényszéki eset, 47. 48. KATAI Gábor oldev. gyógyszerész: Gyógyszertani közle­mények ... .... 4. ,, Orvo3 és gyógyszerészi gyakorlatban szükséges és hasz­nos könyvek rövid ismertetései . . . ,34. 39. 44. KACANDER Áron Dr. Miskolcon : Bujakóros fekély a külfül. áraiban ........ 30, „ Védhimlő által átvitt átalános bujasenyv . . 31. „ Kanyaró és hökhurut ...... 41. KÁNKA Károly Dr. a pozsony-kerületi szemészeti kóroda fő­nöke: Nehány újabb szemészeti gyógymódról . 37. 38. „ Szivárvány kimetszés üveg hályognál . . 47. 48, 49. KERESZTESY orvossebész: A cretinismus tárgyában . 17. Szám. KOCIANOVICH József oki. gyógyszerész: Nyilt kérdés az iblanykérdést illetőleg . . . . 13. KOCSIS Alajos Dr. Oroszhegyi „Az ód és életdelejeseég köz- t életi értéke“ cimü munkájának birálata . . 4. ,, Az u. n. psychographphali foglalkozásból származó ra­gályos őrültség.........................................................9, K OLLER Gyula Dr. pesti gyermekkórházi segédorvos: Gümös agykérlob heveny agykér lobbal — vesekő ., . 14. „ Hártyás gége-légcső-és hörglob karélycsás tüdőlobbal 24. „ Külsérelmi derme ...... 32. „ Derme heveny gerínc-agy lágyulással . . 36. „ Tudósítás n pesti szegény gyermekkórház 7857- évi mű­ködéséről ..................................... 39. 40. 42. 44. 46. 47. KOV ÁCS S. E. pesti közkórházi főorvos: A roncsoló orrfeké- " lyek gyógyitása körüli tapasztalatok . 26 28. 50. 51 Emlékbeszéd néhai Dr Benc Ferenc pesti egyetemi gyógy- tanár felett, melléklet 40. sz. KORÁNYI Frigyes Dr. Tárcacikkek. KRAMOLINY István Dr. főapátsági főorvos Sz.-Mártonban. Adatok a nehézkor gyógykezeléséhez. . . . 32.33. KUDLIK F erencc3. k. hadi főkórházi osztályos főorvos Pesten: A rüh és ennek mindekkorig legbiztosabb és leghamarabb eszközölhető orvoslása ...... 7­KÚN Tamás Dr. Miskolcon: Borsodi levelek . 20. 25 28. „ A hurutár.....................................# ' . 44. 45. 46. L ENGYEL Endre Dr. Sárospatakon : Átható koponyarepedés vérömlenynyel a csont és kemény agykér — közt a sértés utáni második nap folytán lekezés — gyógyulás . 22. 23 „ Járványos fültő mirigy lob ..... 41. 43. „ Méh vérfolyás megszüntetése .... 44. ., Vastag bél behüvelyződés . . . . . 51. LYACHOVICS János Dr. egyet, tanárségéd. Szétszórva több rendbeli lapszemelvényt tárcacikket. „ Töredékek a budai magán őrüldéből . . 4. 6. 27. ,, Schwartzer Ferenc : A lelki betegségek átalános kór gyógytana törvényszéki lélektannal stb cimü munkájának ismertetése ...... 29. 30. LUMNICZER Sándor Dr. Pesten; Kivonatok és lapszemel­vények : 24. 25. 26. 28. 32. 34. 35. MAIZNER János Dr. egyet tanársegéd: Kimutatás a pesti szü­lészeti kóroda 185% évi működéséről . . . 43. MANGOLD Dr. gyakor. orvos Szarvason: Nyilt levél Dr. Poorhoz ........ 17 MARKUSOVSZKY Lajos Dr. Az 0. H. L. 1858. kezdetén 1. Némely észrevételek az 'uj szigorlati rend szervezete alkalmával . . . . . . 5. 6. 7. ^ Dr. Schepf-Meri Ágoston emléke . . . 14. 15. „ Az összehasonlító bonc-és épélettan-tanszékei a pesti egye­temnél ........ 39. Pesti levél 41. — Jég szükség Pesten . . 37. „ Tárcacikkek, külföldi irodalom ismertetése. Gyógy­szertani közlemények, lapszemelvények sat. MESKO Pál Dr. gyakorló orvos Nyíregyházán: Váltóláz gör­csök, eszméletlenség hűdés és más ideges tünetekkel 2. A gyógyszerészi könyvvitelről . . 27. 31. 32. MÜLLER B. pesti gyógyszerész: A gyógynövényekkel! keres­kedés Magyarországon .... 13. 14. 15. 16. NAGEL E. kolozsvári tanár lásd Bartha J. — ORO SZHEGYI Jósa Dr. Pesten: Viszhang a szervényi veg- tan bírálatára . . . . . . . 2. 3. ]M&

Next

/
Thumbnails
Contents