Orvosi Hetilap, 1880. október (24. évfolyam, 40-44. szám)

1880-10-03 / 40. szám

ELŐFIZETÉSI ÁR : h e 1 y b e n és vidéken egész évre io írt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesí- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 új kr. 40. sz. jDcTOBER <3). MEGJELEN MINDEN VASARNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-utcza 13. szám és Kilian György könyvkereskedésében váczi-utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP. jToNI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Pávay G. tr. Közlemény Korányi Fr. tnr. kir. tan. koródájáról. A cresotinsavas nátrium gyógyhatása és alkalmazási módjáról. — H'ógyes E. tnr. Közlemények a kolozsvári általános kór- és gyógyszertani intézetből. Nehány alkaloid hatása a test-hőmérsékre. (Vége). — Bókái Árpád tr. A köpetek kórjelzéstani szempontból. II. A köpelekben található átalakult emberi szövetrészletekről. — Könyvismertetés. Specielle Pathologie u. Therapie d. Stoffwechselkrankheiten. Band I. Der Diabetes mellitus. — Lapszemle. Teljesen elvált és elhalt szövetrészeknek benövése antiseptikus kezelés alatt. — A 3-osztatú ideg 3. ágának nyújtása. — Csont-alagcső. — Chloralhydrat alkalma­zása gyermekek heveny gastro-enteritisénél. Tárcza: Török Au. tnr. Anthropologiai levelek. I. b. (Befejezés). — Vegyesek. — Előfizetési felhívás az Orvosi Hetilap 1880. october-decemberi folyamára. — Pályázatok. Melléklet: Kőmeiszetű tábla Pávay G. tr. czikkéhez. Közlemény Korányi Frigyes tnr. kir. tanácsos kórodájáról. A cresotinsavas nátrium gyógyhatása és alkalmazási módjáról. Pávay Gábor tr. tanársegédtől. A cresotinsav az illatos részek osztályába tartozik, s levezethető az egy-vegyértékü benzoylgyökből követ­kezőleg : 1) BenzoyIgyák [(C„ H5); H] itt a külső H helyet­tesíthető bármely más egy-vegyértékü gyök, vagy elem által, így p. o. ha jelenleg e H-t OH-lal, ezen egy-vegy- értekű nemleges gyökkel helyettesítjük, létrejön 2) a carbolsav vagy phenol [(C6 H6). OH], mely szesz-nemű, s nem sav, mivel nincs benne carbhydroxyl; jóllehet összeköt­tetéseiben savszerepet játszik, oldata a savi hatást nem mutatja. Ha a carbolsavban a gyök (C6H5) egy H-ét az egy-vegyértékü carbhydroxyl vegy (CO.OH) által helyet­tesítjük, létrejön 3) a salicylsav [(C6 H4). OH. COOH], mely — mint vegyalkatából kitűnik — szesz és sav sze­repet játszik. Ha e képletben az egy-vegyértekü carb- hydroxyl-csoport helyett ugyancsak az egy-vegyértékü methyl gyököt (CHS) helyettesítjük, úgy létrejön 4) a cre- sol, vagy mcthylphenol [(C6 H4). OH.CHs], mely szesz. Ha e vegyületben a hydrogen (H) a carbhydroxyl (CO.OH) csoport által helyettesíttetik, származik 5) a cresotinsav [(C6 H3). COOH. OH.CH3], mely már szesz és sav termé­szetű, s végre ha a cretosinsavban a carbhydroxyl csoport H-e helyett ugyancsak az egy-vegyértékü Na-ot tesszük, létrejön 6) a cresotinsavas natrium [(C6 Hs). COONa. OH.CHs]. Ez előállítható tehát, mint e leveze­tésből kitűnik, a methylphenol, vagy cresolból olyformán, ha ennek natrium-összeköttetésébe [natrium cresylicum, (C6H4).ONa. CHs] szénsavat (C02) vezetünk, mely vegyület- tel és vízzel azután közvetlen cresotinsavas nátriummá lesz. A cresotinsavas natrium fehéres szürke, szagtalan, finom jegeczes por, mely lepárolt vízben könyen oldatik, körülbelül mint 1 : 10-ben, továbbá alkoholban is ; úgy vizes, mint szeszes oldata fluoreskáló; oldva továbbá savas hatású : ize eleinte édeses, majd később gyenge keserű utóízt hagy hátra, s a nyákhártyákkal szemben még tömény oldata is egészen közönyösen viseli magát. 1—3—5 gm-nyi adagokban nyújtható, anélkül azonban, hogy oly vértolulási szak lenne észlelhető, mint a salicyl- savas natrium adagolása után. A cresotinsavas natrium a szervezetből a vesék által küszöböltetik ki, míg más váladékban még huzamosabb, 8 —12-szeri adagolás után sem voltam képes azt kimutatni. Igen érzékeny kémszere a vashal vág vizes oldata. E kémszerrel a cresotinsavas nátriumnak már igen csekély mennyisége is felfedezhető a vizeletben, a rögtön fellépő ibolyaszínü csapadék megjelenése által. Az ibolya­szín teltsége a kiküszöbölt cresotinsavas natrium mennyi­ségével egyenes arányban áll. Hogy a cresotinsavas natrium mint bomlik fel, s hogy továbbá mily vegyek alakjában, vagy összeköttetésben kering a szervezetben, s mily alakban hagyja el a szervezetet, még erről ada­tokat szerezni nem tudtam; e viszonyok huzamos tanul­mányozásra és kísérletekre vannak fenntartva. A cre­sotinsavas natrium beadás után már 20—25 perez múlva a vizeletben a fenntebbi kémszer által egész pontosan kimutatható; a szervezetet mintegy 72 óráig tartja uralma alatt, s ez idő letelte után a vizeletben ki nem mutatható. Mi a cresotinsavas nátriumot következő vény szerint rendeltük : Rp. Natrii cresotinici grammata quinque. Div. in doses aequales nro. tria. D. S. negyed óránkint 1 port. 15—16 éven alóli betegeknek egy gm-os adagot nyúj­tottunk, szintén negyed óránkint. Az alkalmazás idejére mindig a hőfok volt irány­adó. Mihelyt hagymázos betegnél a hőfok C 39°-on felül állt, azonnal e szer adagolásához fordultunk. A porokat mindig ostyában nyújtottuk. A cresotinsavas natrium drága szer, gm-ja 22 kr. ; azonban e szer az esetben, ha kiterjedtebb alkalmazásnak fog örvendeni, minden esetre olcsóbb lesz. Mielőtt a cresotinsavas nátriummal a véghezvitt kísérletekről és elért eredményekről tüzetesebben szóla- nék, előrebocsátom röviden Busch észleleteit e szerről, mint a ki első tett kísérleteket a cresotinsavas nátriummal, hagymáznál, sokizületü csúznál, álhártyás tüdő- és ron­csoló toroklobnál. 40 j^UDAPEST, lő^O.61

Next

/
Thumbnails
Contents