Orvosi Hetilap, 1881. augusztus (25. évfolyam, 32-35. szám)

1881-08-07 / 32. szám

Augustus 7, ^Budapest, 1881. SZ. RI ŐFIZETÉSI ÁR : helyben' és vidéken egész évre lü írt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesi- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint lő új kr. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-utcza 13. szám és Kilián György könyvkereskedésében váczi-utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP. S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HUSZONÖTÖDIK’ ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartatom : Székács Béla tr. Közlemény Wagner János kir. tanácsos és ny. r. tnr. koródájából. Az agykéreg daganatának egy esete. — Petz L. tr. Közlemény a sz. Rókus-kórliázi II. sebészeti osztályról. A phosphoros csonthártyalob és csontiiszökről. (Vége,) — Fischer A. tr. A húgyhólyag részletes csonkolása. (Folyt.) — Könyvismertetés. Handbuch des öffentlichen Gesundheitswesens. Von Dr. Hermann Eulen­berg-. — Lapszemle. A rákosán elfajult méh részleges és teljes kiirtásáról. — A méh rákjáról. Tárcza: Török Aurél tnr. Francziaország emberanyaga demographiai szempontból. V. Paris. 1881. — Haberern J. P. tr. A német sebészek X. congressusán tartott előadások, megvitatások, beteg- és műszer-bemutatások. (Folyt.) — Vegyesek. — Pályázatok. Közlemény Wagner János kir. tanácsos és ny. r. tnr. koródájából. Az agykéreg daganatának egy esete. Közli Székács Béla tr., kóiodai gyakornok. Igaz ugyan, hogy ma már oly kortörténeteknek rendkívül nagy számával rendelkezünk, melyek az agy­kéreg körülírt bántalmainak még nem rég homályban lévő tünettanára mind nagyobb világot vetnek, azonban talán még mindig nem felesleges szaporítani oly esetek közrebocsátását, melyek az eddig közzétetteknek követ­kezetesen megegyező tünettani és kórboncztani adataiból merített, s már elfogadott tételeket újból megerősítik; mert minél nagyobb számú összevágó eset alapján nyug­szik valamely kimondott aranyszabály, annál biztosabb az, s annál kevésbé van kitéve jövendőben a megdönt- hetés veszélyének. Ebből kiindúlva vagyok bátor a jelen esetet közzétenni, mely csupán a már elfogadott elvek megerősítéséhez járul, a nélkül, hogy valami újat tartal­mazna. Cieslik József, 36 éves, r. k. wadovicei gyári munkás védőhimlővel nincs beoltva. Szülei aggkort értek el, s rövid ideig tartó betegségben haltak el. Három testvéréről mit sem tud. Gyermekkori betegségre nem emlékezik. Katonáskodása alatt egy hétig váltólázban szenvedett. 1866-ban Königgrätz mellett fején és lábán megsérült, mely bajból csakhamar kiépült. Jelen bajának kezdetét 1879. november havára viszi vissza, midőn állítólag meghütötte magát. Azóta étvágytalan, soványodik, testi ereje mindinkább gyengül, s gyorsabb járásnál légzése nehezített. 1880. február havában bal mellkasában szúró fájdalmak léptek fel, melyek mellett időnkint a hideg borzogatta, s estén- kint forrósága volt. Később e fájdalmak átterjedtek jobb mell­kasára is, s midőn ezekhez köhögés is szegődött, fájdalmai foko­zódtak. E fájdalmak nyáron át enyhültek ugyan, de tökéletesen ma sem tűntek el. E mellett a betegnek nehéz légzése mind magasabb fokra hágott úgy, hogy ez valamint bágyadtsága állandóan ágy­hoz szegzék. 1880. October vége felé lábai dagadni kezdvén ettől megijedt és 1880. november 17-kén Wagner tnr. úr koró­dájára jött, hol ugyanakkor a következő jelenállapottal véte­tett fel: A középtermetű elég jól fejlett, gyengén táplált férfibeteg bőrszíne általában véve halavány. A lábak bőralatti kötszövete vizenyősen beszűrődött, az újjbenyomatokat megtartja. Szellemi és külérzéki működések épek. Közérzetét általános bágyadtság, köhögés és nehéz légzés, továbbá jobb mellkasában és szíve táján jelentkező, mély belégzés és köhögésnél fokozódó fájdalmak zavarják. A látható nyákhártyák halaványak. A láták középtágak, egyenlők, fényre kellően hatnák vissza. A nyelv fehéres lepe­dőkkel bevont, nedves, étvágy csökkent, szájiz kesernyés, szomj nem fokozott, a nyelés szabad. A nyak részarányos; a mellkas elég jól fejlett, dombordad. A jobb mellkasfél, különösen annak alsóbb részlete szembeötlőleg kiterültebb, tágabb, hasonlókép baloldalon a szívtáj dombordadabb. Légzésnél a jobb mellkas-félnek különösen alsóbb részlete a mozgásban kevésbé vesz részt, s a bal­oldalinak kitérései mellett elmarad. A jobb mellkasfél kerülete 3 cm-rel több, mint a baloldalié. Kopogtatási hangok: A jobb hónaljvonalban az 5-dik, a jobb bimbóvonalban a 3-dik, a jobb szegymelletti vonalban a 3-dik bordáig teljes éles, onnan a mell­kas széléig tompa üres. A középvonalban a 4-dik borda beszö- gellési magasságáig teljes éles, onnan a kardnyújtványig tompa üres. A bal szegymelletti vonalban a 2-dik bordaközben erősen tompult, onnan a 6-ig tompa üres. A bal bimbóvonalban a 3-dik bordáig teljes éles, onnan a 6-ig tompa üres. A bal hónaljvonal­ban a g-dik és hátul mindkét oldalt a 1 i-dik bordáig teljes éles. A légzés általában érdesebb; a jobboldali tompulat felett légzés nem hallható, míg a jobb kulcsalatti, s tövisfeletti tájon megnyúlt bronchialis jellegű be- és kilégzés hallható. Hátul-alul jobboldalt a gerinczoszlop mellett dörzszörejek vehetők észre. A mellrezgés a jobboldali tompulatnak megfelelőleg csökkent. A szívcsúcslökés nem tapintható. A szívtompulat hosszirányban a bal szegymelletti vonalban a 2-dik és 6-dik, a bal bimbóvonalban a 3-dik és 6-dik borda közt kopogtatható ki, harántirányban a bal bimbtívonalig, míg jobbfelé a szívtompulat a jobb mellkason talált tompulattal összefolyván, annak határa nem határozható meg. A szív és nagy edények hangjai tiszták, igen gyengén hallhatók, a diastoli- kus hangok alig ékeltebbek, mint a systolikusak, s így a sziv- hangok üteme óraketyegéshez hasonlítható. Az érverés perczenkint 120, kicsiny, könyen elnyomható, kihagyó. A has puffadt, nyo­másra általában érzékeny, a jobb hypochondriumban, hol a lejebb szállott máj jól kitapintható, s az epigastriumban nyomásra fáj­dalmas. Székletét renyhe. A vizelet napi mennyisége 400 kcm., színe narancsvörös, vegyhatása savi, fajsúlya l‘022, sok fehér- nyét tartalmaz. Górcső alatt sok finoman szemcsézett hengerek, nemkülönben elzsirosodott hámsejtek és hengerek láthatók. Hő 37.0. 32

Next

/
Thumbnails
Contents