Orvosi Hetilap, 1882. november (26. évfolyam, 45-48. szám)

1882-11-05 / 45. szám

]3uDAPEST, 1882. 45. sz. OVEMBER ELŐFIZETÉSI ÁH : helyben és vidéken egész évre 10 írt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesi- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 xíj kr. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-uteza 13. szám és Kilián György könyvkereskedésében váczi-utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP ffoNI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HUSZOMHATODIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom: Stiller B. tr. Kísérletek gyöngyvirággal (convallaria majális) szívbajoknál. (Vége.) —- Nagy K. tr. Mellkas- és tüdő sértés ritka gyógyulási esete. — Báron J. tr. Az újabbkori sebkötelékek. (Vége.) Torday F. tr. Gyermekgyógyászati közlemények. (Folyt.) — Lechner K. tr. Schwartzer F. tr. kir. tan. magán elme- és ideggyógyintézetéből Budapesten, A téboly agytáplálkozási zavarainak localisatiója. (Folyt.) — Könyvismertetés. Die Amputationen unter dem Einflüsse der antiseptischen Behandlung. Von Dr. M. Oberst. — Lapszemle. Az egyes szerveken esetleg létrehozott kóros elváltozásoknak öröklés utján át-származása a szülékről az ivadékokra. TÁRCZA : A budapesti kir. oivosegylet rendes ülése 1882-diki October 28-dikán. —; Konrád M. tnr. és Szabó D, tr. A szülészeti és nőgyógyászati szakosztály a londoni nemzetközi congressuson. (Folyt.) — Vegyesek. — Pályázatok. Melléklet: Kőnyomatú tábla a Szemészet 5. számához. Kísérletek gyöngyvirággal (convallaria majális) szívbajoknál. Stiller Bertalan tr. magántanártól. (Vége.) 14. S. I., 67 éves, alkusz, 1881. oct. 28. egész nov. 23-ig. Weakened heart (cor debilitatum), az egész szívnek, kiválólag pedig a bal csarnoknak tágulata, a csúcslökés 2 i/SÍ cm-nyire a bal bimbóvonaltól, jobbra a szív tompuláta a mellcsont jobb szélén valamivel túlterjed. Gyenge syst. zörej a szív csúcsa s alapja táján, valószínűleg viszonylagos insuff. mitralis következtében, különben a hangok tiszták, de igen gyengék. A máj kemény, s a köldökvonal alá ér, kiterjedt hörghurut, 84 gyenge ütemes érverés, mérsékelt légszomj. A kórházban már 3-szor gyógyítta- tott ki vízkórból digitalis által ; jelenleg erős bőrvizenyő, s cse­kély hasvízkór mutatkozik 12 nap óta, A vizelet mennyisége eleinte 1050 volt, azután gyakori székelés miatt 500 köbem.- nél több naponta nem gyűjthető, fajsúlya 1028, csekély fehérnyét tartalmaz. 5 napi közönyös szerelés után convallaria adatott. 4 napig a vizelet nem gyarapodik 500-on túl, vérköpés is jelent­kezik; ezentúl a húgy mennyisége 900—1400 közt ingadozik, egyszer 1700-ra emelkedik, 1016—21 fajsúiylyal. Az érvérés 90, s még a szerelés 6. napján igen kicsiny, s alig számlálható, 12. napon az alanyi tünetek javulása van feljegyezve, a borék vizenyője kisebb, az alvégtagoké változatlan, az érverés 78, erő­sebb. A convallaria a vizelet apadása mellet (1000) még 3 nap folytattatik, s azután az eddig álmatlanság miatt szükségelt chlor- állal együtt félre tétetik. Miután a húgy mindinkább 800-ról 600-ra apadt, újra megkísértem a gyögyvirágot, de siker nélkül. November 22. éjjel heves fájdalmak lépnek fel a jobb alvégtag­ban, s nehány óra múlva rögtöni halál áll be ; valószínűleg mindkét esemény embólia következtében. Bonczolat nem történ­hetett. 15. K. I., 35 éves szakácsné, 1881. nov. 11. egész dec. 17.-ig. Stenosis ostii venosi sin. 8 év óta ismételten volt a kór­házban. Azon ritka esetek egyike, hol a legnagyobb fokú álta­lános vízkórnak többszörös fellépte, s mindannyiszor! gyógyítása után, most már mintegy 4—5 év óta hydrops többé nem fejlő­dött, mint jele annak, hogy a szervezet bizonyos fokban alkal­mazta magát a gyengült szívműködéshez. De állandó maradt a nehéz légzés, csekély cyanosis, apadt húgykiválasztás, s képte­lenség minden erősebb izomműködésre. Csak két hasonló esetet láttam még, mindkettő stenosissal, s azt vagyok hajlandó hinni, hogy ily lefolyás csak a dolgozó néposztálynál fordúl elő, a hol billentyühiba fennállása mellett külső zavarok, testi erőltetések, s j ínséges életmód a hevenyen tágúló szívnek többé kevésbé rög­töni paretikus állapotát idézik elő, következményei egész lán- czolatával, szóval a compensationak gyors hatalmas zavarát, a milyenre a szerves szívbántalom foka tulajdonkép nem jogosítana, mely azonban az itt életmentő digitálisnak bámulatos készséggel enged ; inig ellenben a magokat kímélő, s orvosi felügyelet alatt álló jobb módú osztályoknál, a hol a legcsekélyebb kezdetleges zavarok leküzdetnek, a nagyfokú általános vízkór a compensátio zavará­nak minden egyéb végső tüneteivel, többnyire csak fokonkint fejlődik, s ha egyszer egész terjedelmében kifejlett, mindig vég­leges, s javulásra képtelen szívgyengeségre fog utalni. Ilyen többé kevésbé heveny kétségbe ejtő állapotokat, nyugalom ét­rend és digitalis által ismételten volt alkalmam tökéletesen meg- gyógyitani, annyiban, hogy a testüregek vizgyülemei is, sőt a I kifejezett tüdővizenyő, teljesen eltűntek; kedvezőtlen esetekben I igaz előbb utóbb kiújultak. Már most azon kevés esetekben, a hol ismételt nagyfokú vízkór után évek óta visszaesés nem for- dúlt elő, az állandó s minden izomműködés által fokozódó nehéz­légzésen kívül, mindannyiszor, minden egyéb vízkóros tünet nyoma j nélkül, csekély fokú maradandó basvízgyiilemet találtam, mely kétségtelenül nem a szívre, hanem a májra volt visszavezethető. Mert az eredetileg nagy pangási máj mindannyiszor, ha nem is absolute, de viszonylagosan előbbi nagyságához, kisebbülve volt, s a mellett keményebb, mint azelőtt; úgy hogy a csekély asci- t'est ezen esetekben, mint önállót tekintem, mely sorvadó szere- I csendiómáj következtében — tudvalevőleg egy rokon neme a cirrhosisnák — jön létre. Ezen nézet mellett szól azon körülmény I is, hogy a lép mindezen esetekben legalább kopogtatás által megállapítható nagyobbodást mutatott. Visszatérve esetünkre, itt erős cyanosis, s nagy légszomj volt jelen, 132 rendetlen szívverés, az orsóütér lüktetése jobbra alig, balra egyátalán nem tapintható, a szív felett a praesysto- líkus zörej csak legnagyobb figyelem mellett hallható. A húgy mennyisége 200 kcm.-t nem halad túl. Közönyös szerelés mellett a szívverések az 5. napig 114-re apadnak, a stenotikus zörej tisztább lesz, az érverés időnkint tapintható. Most 5 napon át convallaria adatik, a nélkül, hogy a légzési nehézség és a húgy- mennyiség javulna, a szívverések nem csak rendetlenek marad­nak, de még 144-re szaporodnak, a pulsus néha valamivel job- \ ban tapintható. Most digitálishoz fogunk, s az érverés 4—5 nap alatt jól számlálható, a szív verései 96-ra szállnak le, a cyano­sis és a nehézlégzés javúlnak, a vizelet 400-ra, s a szer folyta­45

Next

/
Thumbnails
Contents