Orvosi Hetilap, 1883. november (27. évfolyam, 44-47. szám)

1883-11-04 / 44. szám

44. sz. Budapest, 1883. j^OVEMBER 4, ELŐFIZETÉSI ÁR : helyben és vidéken egész évre 10 írt., félévre 5 frt. A közlemények és rizetések bérmentesí- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 0. é. kr. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-utcza 13. szám és Kilián György könyvkereskedésében váczi-utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP j'ioNI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Baltó S. tr. A hasfali varratokról. — Karaffiáth M. tr. Tauffer V. tnr. nőgyógyászati koródájáról. Pótlás egy megszületett kocsányos rostos-daganat esetéhez. — Herczel M. Közlemények Charcot tnr. koródájából. Az aphasia nehány ritkább alakja. (Vége.) — Barlanghi F. tr. Adatok az elmebajok aetiologiájához. (Folyt.) — A budapesti kir. orvosegylet rendes ülése 1883. October 27-dikén. — Könyvis­mertetés. Untersuchungen über Verbrecher-Gehirne. Von Dr. Max Flesch. — Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der epidemi­schen Krankheiten. Von Dr. H. Haeser. (Folyt.) — Lapszemle. Hamamelis használata. — Gümőkór a húgyszervekben. Tárcza : Réczey /. tr. A mai sebészet fejlődése. (Vége.) — Heti szemle. Az orvosi műszótár. Volkmann Robert fejének méretei Török Aurel tanártól. Du Bois-Reymond Emil heszonöt-éves tanári jubilaeuma. Depaul halála. Bromaethylen a szülészetben. — Vegyesek. — Szer­kesztői levelezés. — Pályázatok. A hasfali varratokról. Közli Bakó Sándor tr. műtőorvostól. A hasmetszések száma az utóbbi években nagy mértékben megszaporodott, különösen a petefészki tömlők kiirtása után a most már oly kedvező gyógyulási arány újabb és újabb oly betegeket von a műtét körébe, kik azelőtt alig bírtak tudomás­sal ily műtét létezéséről. Azonkívül a méh-daganatok kiirtása, a gyomor, belek, vesék némely körfolyamatainál ma már számos esetben végeztetik a hasmetszés, sőt a tisztán kórisméi czélból végzett hasmetszések száma is már nagyon növekedik. Minthogy mindezen beavatkozásoknál a hasfal több centimeternyi hosszú­ságban metszetik át, sőt néha több mint fele a mellső hasfalnak lesz folytonosságában megszakitva, felmerül a kérdés : milyen el­járások vannak használatban ezen sebek egyesítésére, mi sorsa van e varratoknak később, s a létrejött heg miként viseli magát a mellső hasfal működésében ? Az egyesítés első időszakában beállható némely szövőd­ményről alább szólva, itten a heg mentén fellépni szokott sérv­képződést említem meg. A hasmetszések kezdeti szakában e bán- talomra kevesebb gond lett fordítva, főleg Spencer Wells azon nyilatkozata után, hogy az általa használt varrat oly biztosan zárja a hasfalat, hogy ottan sérvképződés alig jöhet létre. Később azonban mindinkább kezdtek szaporodni az oly sérv-esetek, melyek hasmetszés után a hegvonalában jöttek létre. így Hadlich1) 1876-ban írja a heidelbergi koródáról, hogy ők csak a legutóbbi években jöttek azon tapasztalatra, hogy a varrat alkalmazását illetőleg a Spencer Wells által adott utasításoknak a legszorgo­sabb követése mellett is hassérvek jönnek elő ; ugyanakkor em­líti, hogy, a mint látszik, más műtök szintén ilyen helyzetben van­nak. Tauffer* 2) 1877-ben írja : Általános tapasztalat, hogy a has­sérv ovariotomia után, különösen a munkás osztályban nagyon gyakori. Hegar és Kaltenbach3) e tárgyról következőleg szólnak: *) Hadlich. Ueber operative Behandlung der Bauchbrüche. Langen- beck Archiv. XX. köt. 568. lap. 2) Tauffer V. Köberlé műtéti módszere a petefészki tömlők kiirtá­sánál. Orvosi Hetilap. 1877. 30. szám. 3) Hegar und Kaltenbach. Die operative Gynäkologie. I. Hälfte. 297. lap. Stuttgart 1881. Hassérvek gyakrabban jönnek elő (petefészek-tömlő után műtet­teknél), mint a műtők erre vonatkozó szórványos adataiból fel­vehető. Ök még szilárd, rövid hegnél is látták azokat fellépni, noha j minden beteget pelottával és czombszíjjal ellátott, jól illesskedő haskötővel bocsátanak el. Különösen a munkás osztálybeli nők- j nél és később bekövetkező terhességnél az egyenes hasizmok széttágulása és a bőr kiváló megvékonyodása mellett a sérv gyermekfejnél is nagyobb térfogatot érhet el. Az elszórva levő esetek közül még Schrammét1) említem fel. Az ő betegénél martius 10-kén végzett hasmetszés után ugyanazon év junius közepe táján már kifejlődve találtatott a sérv. Itten a gyors fej­lődésre a vízkóros vese folyadékának meggyülése, s az ezáltal okozott nyomás szolgált. Hogy mily arányban fordúl elő a sérv a hasmetszési esetek számához képest, azt megállapítani most még nem lehetséges, de a mint látszik, épen nem ritka szövőd­mény. Nézzük most az egyesítésre használni szokott varratokat. A hasfali varratoknak általában három főnemét különböz­tethetjük meg. Az egyiknél a hasfal egész vastagságát körülfogó csomós varratokba a hashártya is felöltetik; a másik a has­hártyát nem érinti, csak a hasfalnak ezenkívül fekvő rétegeit veszi fel az egyesítő fonal keretébe; a harmadik a hashártyát a seb egész hosszában külön egyesíti és külön a hasfal többi réte­geit. Vizsgáljuk meg külön-külön ezen varrati nemeket. I. A hashártyát áthatoló csomós varrat az, mely Spencer Wells2) után általános használatban van. A kivitelnél mintegy 18 hüvelyk hosszú selyemfonal mindkét végébe egyenes tű huzatik, s mindenik tű belülről kifelé vezettetik a hashártyán és a has­fal egész vastagságán keresztül. A hashártyából i’O—1'5 cm. vé­tetik fel, s az egyes varratoknak egymástóli távola oly nagy, mint nyúlajk műtéténél szokott lenni. A hashártya befogását Spencer Wells a legnagyobb fontosságúnak tartja a műtét sikerére. A hashártya két lemeze gyorsan tapad össze, s oly egyéneknél, kik a műtét után 24 óra múlva haltak el a hashártya per primam-1) Schramm. Zwei Laparotomien, innerhalb eines Jahres an dersel­ben Patientin ausgeführt. Berl. klin. Wochenschrift. Nr. 37. 1883. 2) Spencer Wells. Die Krankheiten der Ovarieu. 299 lap. (Németre fordítva Grensertől). 44

Next

/
Thumbnails
Contents