Orvosi Hetilap, 1884. május (28. évfolyam, 18-21. szám)

1884-05-04 / 18. szám

jSuDAPÉST, 1884, 18. sz. Május 4.-ELŐFIZETÉSI ÁR : he 1 y b e n és vidéken egész évre 10 írt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesí- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 o. é. kr. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP­Megrendelhető minden kir. potsahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-utcza 33. szám és Kilián György könyvkereskedésében váczi-utcza Dräsche-féle házban. ORVOSI HETILAP. j'ÍONl S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HUSZOHNYOLCZÄDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Tauffer V. tnr. A rákos méh teljes kiirtásának újabb eredményei öt eset kapcsán. (Vége.) — Takács E. tr. Közlemény Korányi Fr. tnr. koródájából. Agybeli vérömleny, agy- és agyhártyalob egy esete. —Purjesz Zs. tnr. A tüdőlob kóroktana. (Vége.) — Árkövy J. tr. A fogbél­és gyökhártya-bántalmak diagnosticája. Iclűlt üszkös fogbél-lob. (Folyt.) — Könyvismertetés. Mittheilung aus dem kaiserlichen Gesundheits­amte von Dr. Struck. Zweiter Band. — Lapszemle. Taplós csont- és izületbántalmaknál található gümő-bacillusokról. — Légbehatolás viszerekbe műtét közben. — A tibia pseudarthrosisa. TÁR ez A : Heti Szemle. A fővárosban a nagy-körút kiépítése. Az ázsiai cholera újra fellépése. Egészségügyi nyomorúságok angol hajókon. Cincinnati­ben a boneztani intézet számára a hullaszerzés bűnös módja. Si-yuen-lu. — Vegyesek. — Pályázatok. Melléklet : i) Szliács természetes meleg vas-fürdő. 2) A vihnyei fürdő 1883-ik évre vonatkozó kimutatása. A rákos méh teljes kiirtásának újabb eredményei öt eset kapcsán. Taufeer Vit.mos tanártól. (Vége.) Előkészítés a műtéthez. Az eddigi közlésekből úgy látszik, hogy a műtét alatti contact- infectióra igen kevés figyelem volt fordítva. A jelenlegi, többé- kevésbé mindenki által használt műtéti eljárásnál elkerülhetetlen, hogy a hüvelyboltozati sebfelület s utóbb a méh kifordítása alkal­mával, maga a hashártya közvetlen érintkezésbe ne jusson a kóros részlettel. A méh kifordításánál, a széles méhszalag varratainak alkalma­zásánál stb. kézfogások alkalmával, számtalanszor nyúlunk be a peri­tonealis űrbe és érintjük közvetlenül az előtt a kóros részletet; a méh lehúzása, műszereink és újjaink nyomása által kiszorítunk a méh­nyakból és űrből oly detritust, mely előbb a legszorgosabb kifecsken- dezéssel sem volt eltávolítható ; egy szóval, már közvetlenül a műtét­nél e módon tárt kapu nyílik az infectióra, melynek elhárítására még az állandó irrigatio sem látszik alkalmasnak. Ez indított arra, hogy a végzendő gyökeres műtét előtt, az épen czélszerűnek látszó palliativ műtéteknek egyikét foganatosítsam. Méhnyakcsonkítás, éles kanál, izzó vas és a maró anyagok közül a chromsav, meg a chlor-zink azok, melyeket minden esetben szükségesnek tartok, hogy a lehetőleg legtökéletesebben legyen eltávolítva minden kóros, mielőtt a peritonealis űrnek megnyitásához látnék. Azon io—12 és eset­leg több nap, mely ezen előkészítésre fordíttatik, nagy előnyére lesz az egész szervezetnek is, mely a folytonos vér és nedv veszte­séget ezen idő alatt némileg pótolni lesz képes, miáltal egyszers- mint a radicalis műtét után a gyógyulás kilátásai is lényegesen javítva lesznek. Természetes, hogy ezen előkészítő eljárásnak is csak ott van és csak ott lehet foganatja, hol a megbetegedés még azon határok között van, melyeket, mint a teljes méh-kiirtásnak feltételeit, a fenntebbiekben jeleztem. Ismételve megvizsgálom a beteget, s ha még eltávolítandőt, eves széteső felületet találok, úgy még nem érkezett el az idő a műtételre, folytatom az éles kanál és maró szerek alkalmazását. Nem vonom kétségbe, hogy van eset, midőn a totalis exstirpatiónak mint egy bevezető részét képezheti a kóros­nak eltávolítása s a radicalis műtét közvetlenül egy ülésben folytatható; az ilyen azonban a kivétel, s legtöbbnyire szükségünk lesz az említett előkészítésre, ha tiszta sebfelületet és biztosságot akarunk nyerni az érintkezési infectio ellen. Naponta kétszer kifecskendezés; a műtét kezdetén szorgos tisztogatás után a seb­felület és a méhürnek hozzáférhető része io°/0-os carbol-oldattal érintetik. Az előkészítéshez tartozik, mint minden laparotomiánál, 2 nappal a műtét előtt erélyes hashajtás, a megelőző napon csak folyékony táplálék és több adag bismutum subnitricum ópiummal. A bélcsatorna ezáltal lehetőleg üres, összeesik, gázmentes, a belek nem nyomóinak a műtéti térbe, a műtét utáni időben a bél­csatorna jól átjárható, a belek peristaltikus mozgása nem okoz fáj­dalmat és huzamos időig (6—8 napig) nem kell hashajtót adni Egy-két fürdő az utolsó napokban mindig szokásos. A műtéti viód. Három esetben a Simon-féle hátfekvést felemelt medenezé- vel (Steiss-Ríickenlage) használtam ; utóbb azonban kényelmesebb­nek találtam, különösen a segédlet érdekében, a Veit-Schroeder- féle műtőszéket, mely felmenti a segédeket a lábak tartásától. Az előbbi elhelyeztetésnek még azon hátránya is volt, hogy a beteg a ezomboknak huzamos túlhajlítása és távolítása miatt, az első napokban fájdalmakról panaszkodik a csípőhajlásban. A Veit-féle műtő-szék alkalmazása mellett két közvetlenül segítő, ú. m. egy a műszereket és szivacsokat kezelő és egy altató segédre van szük­ségünk. A közönséges Sims-tlikör hosszúságánál fogva akadályozza a méh kellő lehúzatását, s ezért egy hasonló, de rövidebb, laposabb és szélesebb kanalú tükröt készíttettem, melyet minden olyan hüvelyi-műtétnél használok, hol a méhnek lefelé mozgatása kívánatos1). A tükör csak addig van behelyezve, míg a hüvely­boltozati körmetszés megtörtént. A hüvely hátulsó falának letartására b Hasonló tükröket kaptam nem régiben Haliéból, Olshausen tnr. műszerészétől; ezek közül az egyik a hátulsó, a másik a mellső hüvelyfal visszatartására szolgál. Utóbbi az állandó víz-csurgatás érdekében czélszerű szerkezettel van ellátva. Kívánatos volna, ha a műszer elmés feltalálója oly módon tökélesítené találmányát, hogy a víz-sugár a magassabban fekvő részleteket is lemossa ,mert jelenleg a viz a szeméremrés közelében ömlik a sebfelületre és nem szolgál a magasabb résznek állandó leöblitésére. 18

Next

/
Thumbnails
Contents