Orvosi Hetilap, 1885. augusztus (29. évfolyam, 31-35. szám)

1885-08-02 / 31. szám

Augustus 2. Budapest, 1885 ELŐFIZETÉSI ÁR llielyben és vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesí- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 o. é. kr. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-utcza 13. szám és Kilián György könyvkereskedésében váczi-utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP. j'ÍONI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HUSZOHKILEKC2EDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Bókái Árpád tnr. Közlemények a kolozsvári tud. egyetem általános kórtani és gyógyszertani intézetéből. Jegyzetek a paraldeliydről. Első czikk : A paraldehyd élettani hatásáról. (Vége.) — Mátrai Gábor tr. Közlemény az élet- és kórvegytani intézetből. A rákos betegek vérének vegyi vizsgálata. — Könyvismertetés. Die Krankheiten des Kehlkopfes mit Einschluss der Laryngoskopie und der localthera­peutischen Technik für praktische Aerzte und Studirende, von Dr. J. Gottstein. — Lapszemle. Néhány gyógyszer alkalmazásáról. — Scrofuloderma esetei. — Gyomorsértés utáu varrat, gyógyulás. Tárcza : Than Károly tnr., akadémiai rendes tagnak emlékbeszéde Sainte-Claire Deville H. felett. — Heti szemle. Hazánk fogászata az országos kiállításon. — A cholera Spanyolországban. — Vegyesek. — Pályázatok. Melléklet : Közegészségügy és törvényszéki orvostan 4. száma. Közlemények a kolozsvári tud. egyetem általános kórtani és gyógyszertani intézetéből. Jegyzetek a paraldeliydröl. Első czikk: A paraldehyd élettani hatásáról. Bókái Árpád tanártól. (Vége.) 11. Tápkor ok a tenyéren, ha ez tiszta sulfurikus aetherrel bőven bedörzsöltetetü Fájdalmasságig fokozódó hidegérzés a tenyéren, a kéz újjai zsibbad­tak, az izomérzés erősen alábbhagyott. Később égőérzés a tenyé­ren. A hidegérzés alatt a tenyér teljesen anaesthetikus; miután a hideg érzés már elmúlt (mi egy-két perez alatt megtörténik), lettek csak a tapkörök kikémlelve. F. J.-nél. W. A.-nál. Thenar-barázdában 13 mm. 14 mm. 14 mm. 14 mm. Thenaron .... 14 >> 14 » 15 » 15 » Antithenar-barázdában 14 » 15 » 14 15 » Antithenaron 20 » 21 » 20 » 20 » Hajlító-barázdában 14 » 14 » !5 » !5 » Tenyér közepén . 12 » 12 » I 2 » I 2 » Ha most a chloroform-kenőcs'csel nyert tapköröket a paral­dehydes kenőcsökre nyertekkel összehasonlítjuk, úgy azt találjuk, hogy ily hígított alakban a chloroform nem különb helybeli érzés­telenítő, mint a paraldehyd, tehát ily hígított alakban mint érzés­telenítő számba sem jöhet, mert a tapkörök a tenyér chloroformos kenőcs­csel bedörzsölése után egyáltalában nem nagyobbak, mint a tenyér egyszerű dörzsölésére, sőt legtöbbször még kisebbek is. Másként áll a dolog az aetheres kenőcsöt illetőleg. Aetheres kenőcsre erősen szélesednek a tenyér tapkörei, de az észlelet azt mutatta, hogy intensiv a hidegérzés a kenőcs alkalmazása után. Nem-e ennek, azaz nem-e az aethernek a kenőcsből elpárolgása alkalmával történő melegmegkötésnek tulajdonítsuk a hypaesthesiát ? Nem habozunk azt mondani, hogy igen. Bizonyítják ezt a tiszta paraldehyddel, chloroformmal és aetherrel tett kísérletekben nyert tapkörök is, melyek annál szélesebbek, minél erősebb a bedörzsölés után a bőrön a hidegérzet. Leghevesebben párolog el az aether, melynek a tenyérre dörzsölése után fájdalmas hidegérzés és teljes anaesthesia keletkezik ; az aethernél lassabban párolog el a chloro­form, s a tenyér bekenésére csak csípő hidegérzés jelentkezik hangyamászással egybekötve, de teljes érzéstelenség nem idéz­hető elő; a tapkörök is alig szélesebbek, mintha a kéz 120 C. vízben tartatott 5 perczen át. Legcsekélyebb a három szer között a paraldehydnek elpárolgási tényezője; alkalmazására hidegérzés támad ugyan a tenyéren, de az még csak nem is csípő és a tap­körök szélessége is rendszerint csekélyebb, mint chloroformra, s a tapkörök csupán csak akkor érik el a chloroform-tapkörök szé­lességét, ha paraldehyd nagy mennyiségben öntetett a tenyérre. Azt hiszem, nem tévedek, ha mindebből azon következtetést vonom, hogy sem a paraldehyd, sem a chloroform, sem az aether sajátos helybeli érzéstelenítő hatással az érző idegvégződésekre nem bir, s csupán az elpárolgásuknál megkötött meleg, s a bőrfelületnek ennek folytán kifejlődő lehűlése okozza a keletkező hypaesthesiát, s az aethernél a rövid ideig tartó anaesthesiát. A lehűlés utáni hypaesthesia és anaesthesia magyarázata egyszerű ; nem más az, mint vasomotdri- kus zavarból eredő hatás. A bőr lehűlésekor edénygörcs támad a megfelelő bőrrészle­ten, s így bizonyos ideig táplálati zavar lép fel a bőr érző ideg­végződéseiben, mely táplálati zavar még rövid időn át akkor is tart, ha az edénygörcsöt a vasomotorok kimerülése, időleges hüdése, a bőr kipirulása, az égőérzés követi1). V. Jelentékeny befolyása van a paraldehydnek az edény­mozgató idegkészülékre is, mit az eddigi szerzőknek egyike sem tárgyalt. Házi nyúlak füledényei 2—3 gm. paraldehyddel történt mérgezés után 4—5 perez múlva erősen kitágulnak, s a tágulás a tetőpontot akkor éri el, midőn a teljes hypnosis már beállott. 4—41/2 gm-nyi, tehát nagy adagra, oly erős az edénytágulás a nyúl fülein, mintha az állat amylnitrist légzett volna be. *) *) Wettenstein Ármin és Farkas József urak tanulságos vizsgálatai­kat számos más gyógyszerrel még folytatják ; vizsgálataiknak eredményeit annak idején szintén közzéteendem. 31 31. sz,

Next

/
Thumbnails
Contents