Orvosi Hetilap, 1885. szeptember (29. évfolyam, 36-39. szám)

1885-09-06 / 36. szám

Budapest, 1885 36. sz. ßEPTEMBER 6. ELŐFIZETÉSI ÁR : h elyben és vidéken egész évre 10 írt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesí- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 o. é. kr. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-utcza 13. szám és Kilián György könyvkereskedésében váczi-utcza Drasche-íéle házban. ORVOSI HETILAP MoNI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HUS20MKILEHCZEDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Lenhossék J. A progen koponyákról. — Bókái. A. tnr. Közlemények a kolozsvári tud. egyetem általános kórtani és gyógyszertani intézetéből. Jegyzetek a paraldehydről. Második czikk. A paraldehyd, mint a strychnin ellenmérge. (Folyt.) — Könyvis?ntrtetés. Vorlesungen über specielle Pathologie und Therapie von Dr. C. Liebermeister. Erster Band. Infections-krankheiten. — Lapsze?nle. Az oldalgörnye orthopädikus kezelése. Tárcza : Elnöki beszéd az országos orvosi és közegészség! congressus msgnyitó közülésén 1885. sept. 3-díkán. — Az országos orvosi és közegészség- ügyi congressus Budapesten. — Heti sze?nle. A budapesti kir. m. egyetem ünnepélyes közülése. A közegészségtan tanítása a középiskolák­ban. — Vegyesek. — Pályázatok. Melléklet : Egy kőnyomatú tábla Lenhossék J. tr. czikkéhez. A progen koponyákról.1) Lenhossék József ny. r. tanártól. i. §. A rendes koponya-typusokhoz kell sorozni azon saját­ságos typust, melyet 1868-ban Meyer Lajos állított fel, s melyhez tartozó koponyák mint különös alakúak: progen koponyáknak — crania progenia és nem crania progenea vagy, progenaea, mint Meyer Lajos'* *) hibásan nevezte el, — nevezendők. Meyer Lajos figyelmét ezen sajátságos koponya-alakra a göttingai tébolydában tartózkodó 6 férfi és 5 nő elmebeteg keltette fel, kik egymáshoz hasonló sajátságosán eltorzult fejeik, valamint gyenge testalkatuk, továbbá hasonló psychikus megbete­gedésük által tűntek fel, ugyanis mind a 11 elmebeteg volt és később mindenik hülye — idiota — lett. Ezeknek fejei a következő közös főjellegeket mutatták : 1- ször. A keskeny, hegyes állcsúcscsal végződő állkapocs rendkívül előreállott, miért is roppant nagy prognathismus volt jelen, miként az 5—10 éves gyermeknél szokott előfordúlni. 2- szor. A két állcsont zárása alkalmával az állkapocs ferdén hát felé álló metsző- és szemfogai háromnegyed részben elfedték a felső állcsont ferdén előreálló metsző- és szemfogait. 3- szor. Az igen lapos, keskeny és visszataszító arczot, mely­nek pofái és felső ajka lazán lógtak le, alsó ajka pedig kifelé volt fordúlva, egy előre és oldal felé kidomborodó terjedelmes kopo­nya fedte. 4- szer. A homlokboltozat feltűnő erősen volt kidomborodva, mely megett a koponya egész a nyakszirtcsontig igen lapos és alacsony volt. 5- ször. Az embernél rendes körülmények közt ki nem tapint­ható tarkószálag (ligamentum nuchae) erős, ujjnyi vastag kidudo- j rodó köteget képezett. *) Kivonat egy nagyobb, a m. tud. akadémiában 1885. junius 15-dikén felolvasott értekezésből. "') Meyer L. Ueber Crania progenea. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten von Dr. W. Griesinger. Berlin. 1868. — I. köt. 96 lap. — Későbben ugyanaz crania progenaeáknak nevezte el. L. Meyer. Gramma­tikalische Berichtigung. Ugyanott. 336 lap. 6-szor. A fej tömör mellső részének előrebiczczenését csak a tarkóizmok erőltetett összehúzódása akadályozta meg. Habár Welcher Armin szerint a hannoveri férfiak hossz-szé­lességi indexeinek középszáma 76-7 és így e koponyák méreteik szerint a mesocephalokhoz tartoznak, mégis közülök 5-nek 7 9 egész 85 között ingadozó hossz-szélességi indexei voltak, miért is ez öt kifejezett brachycephalnak bizonyúlt, két férfi pedig, kinek hossz-szélességi indexe 86'5 volt, kiváló hyperbrachycephal volt. Még feltűnőbb volt a koponyának ezen nagy szélességi mérete a nőknél, kiknek koponyája pedig a férfiakéhoz viszonyítva általában kisebb méreteket szokott mutatni. Ezek közül ugyanis 3-nál a hossz­szélességi index 80’0-at tett ki, miért is e nők brachycephalok voltak, két nőnek pedig hossz-szélességi indexe 86’5 és 87'3 vala, miért is ezek nagyfokú hyperbrachycephaloknak bizonyúltak1). Mindezen progen idiótáknál továbbá a koponya kerülete lényegesen nagyobbnak mutatkozott a rendesnél, mely nagyobbodás a férfiaknál 19—39, a nőknél pedig 6—8 mm. volt. Ezzel azonban egészen ellentétes eredményt mutatott ezen progen idióták arczmagassága, amennyiben — ha a Welcher Annin által felvett 121 mm.-t, mint normalis értéket vesszük fel2) — egy nő kivételével, kinek arczmagassága 123 mm. volt, ez a többinél a rendesnél 4—23 mm.-rel kisebbnek találtatott. Az arcz mindazonáltal mind az ötnél feltűnően keskeny és hosszúra nyúltnak mutatkozott, mivel az arcz szélességi átmérője még nagyobb arányban kisebbedett, mint az arcz magassága. Meyer Lajos később a göttingai elmegyógyászati intézet museumában két áztatott progen koponyát talált, melyek elhalt idiota férfiaké voltak, s melyek a felsoroltakon kívül még a következő sajátságokat mutatták: 1- ször. Az állkapocs-ívnek, valamint az állcsúcsnak magas­sága rendkívül kicsiny volt. 2- szor. Az állkapocs felhágó ága igen rövid volt és annyira hátrafelé állott, hogy vele az állkapocs oly fokú tompa szöget képezett, aminő 10 éves gyermeknél szokott jelen lenni. ’) Meyer L. eml. m. 106 lap. I. számtábla. 2) Welcker A. Untersuchungen über Wachsthnm und Bau der menschlichen Schädel. Leipzig. 1862. 123 lap. 36

Next

/
Thumbnails
Contents