Orvosi Hetilap, 1886. május (30. évfolyam, 18-22. szám)

1886-05-02 / 18. szám

^ 1 Budapest, 1886, ELŐFIZETÉSI ÁR .'helyben és vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesi- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 o. é. kr. 18. sz. yvíájus 2. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-utcza 13. szám és Kilián György könyvkereskedésében váczi-utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP. ^ÍOHI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HABMIICZÄDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Fráter Imre tr. Közlemény Korányi Frigyes tnr., kir. tanácsos egyetemi II-dik belgyógyászati kórodájából. Kisérletek a Fleisch-féle haemometerrel. — Goldzieher Vilmos tr. A galvanocaustikus kezelési módszer a szemészetben. (Vége.) — Hasenfeld Manó tr. A közön- bös hévvizek hatásáról. — Az erdélyi museumegylet orvos-természettudományi szakosztálya. 1886. január havi orvosi szak ülés. Bókái Á. tnr., amylnitris-mérgezés. Genersich Gusztáv tr., pancreas-emésztés. Engel Gábor tr. gátrepedésekről. Szilágyi Ete tnr., micrometeres szemtükör. — Könyvismertetés. Die Trophoneurosen der Haut. Von Dr. Karl Kopp. — Lapszemle. Vérsavó-higany hatása bujakórnál. Tárcza: Lenhossék József tnr. Davis József Bernát tr. (Folyt.) — Heti szemle. Az országos közegészségi egylet megalakulása. A microsporon fur­fur, mint a gümőkór pathogen gombája. Melyek azon ingerek, melyek a légzési mozgásokat szabályozzák? — Vegyesek. — Pályázatok. Melléklet : Szliács természetes meleg vas-fürdő. Közlemény Korányi Frigyes tnr., kir. tanácsos egyetemi II-dik belgyógyászati kórodájából. Kisérletek a Fleischl-féle haemometerrel, Közli Fráter Imre tr., kórodai gyakornok. Régen érezték a clinikusok hiányát egy oly eszköznek, mely egyrészt könyen kezelhetősége, másrészt pedig megbízhatósága foly­tán is alkalmas lett volna a vér haemoglobinjánának mennyileges kimutatására. Tudták a clinikusok ugyanis azt, hogy a vérsejt- számlálás, mely napjainkig csaknem az egyedüli használatos eljárás volt a vér minőségének meghatározásánál, koránt sem nyújt min­den esetben pontos felvilágosítást a sejtek számán kívül, egyszers­mind azok haemoglobin-tartalmáról is ; s fordúltak elő esetek, így anaemiáknál, chlorosisnál stb., hol a vérsejtek száma csökkenést nem mutatott: a haemoglobin fogyását a vér színtelenebb voltá­ból határozottan fel kellett venni. Ily esetekben azután csak empirikus volt a diagnosis, mert csekély számuk miatt nem vehet­jük tekintetbe azon clinikusokat, kik diagnosisuknak exact alapra való fektetése czéljából azon eljárásokhoz folyamodtak, melyek a physiologiában a haemoglobin mennyiségének kimutatására alkal­maztatnak. Ezen eljárások — mint a minők a haemoglobinban foglalt vas mennyileges kiszámításából való kimutatás, a különösen Vierordt által tökéletesített spectroscopikus eljárás, a különböző photo- metrikus eljárások stb. — mind megbízhatók kisebb-nagyobb mér­tékben, a körülményes velük való bánás, s azonkívül még egyéb körülmények is azonban akadályozzák, hogy gyakorlati czélokra alkalmazhatók legyenek. Ily körülmények között örömmel lett fogadva a clinikusok részéről a Fleischl által szerkesztett haemometer, mely gyakorlati czélokra minden tekintetben alkalmasnak Ígérkezett. Fleischl ismertetése után csakhamar többen tettek vele kísér­leteket, így: Ludwig, ki úgy az elvet, melyen a készülék szerkesztése alapszik, valamint a vele nyerhető eredményeket is meglepően tökéleteseknek és pontosaknak nyilvánította. Nothnagel egy »anaemia perniciosa« esetében a haemometer adatait a vérsejt megszámlálás eredményével hasonlította össze, s azt tapasztalta, hogy amiként csökkent a haemoglobin mennyisége, azon mértékben fogyott a vörös vérsejtek száma is, úgy hogy midőn az utolsó vizsgálatnál a normalis haemoglobinnak csak 12 százalé­kát találta, ugyanakkor a vörös vérsejtek száma már 600.000-re fogyott le, tehát mindkét adat majdnem pontosan az eredeti mennyiség egy nyolczad részére. Ugyanő alkalmasnak tartja a haemometert arra is, hogy vele p. o. typhus abdominalisnál, a prognosist illetőleg felvilágosítást nyerhessünk. A jó prognosist ő a szív kellő működésétől tartja függőnek, ez viszont egyenes arányban áll a jó tápláltsággal, amelyet megint kellő mennyiségű élenynek a szervezetbe jutása tesz lehetségessé, s ezt pedig végre a haemoglobin eszközli, minél­fogva tehát ennek csökkenése rosszabb táplálkozását a szívnek, s így rosszabb prognosist is jelentene. Lackner tr. Billroth kórodáján többféle kísérleteket tett a haemometerrel, észleletei azonban még nincsenek teljesen közölve. Ő a haemometert igen jó segédeszköznek véli műtételek jóslatának megállapításánál, s azt gondolja, hogy a vérsejt-számlálást nemsokára egészen feleslegessé fogja tenni. Schwarz Józzef tr. ez év február 13-dikán bemutatta ez eszközt a kir. orvosegyletben, s midőn egyrészt a vele való bánás­módot demonstrálta, igen elismerőleg nyilatkozott az általa nyerhető eredményekről is. Észleleteit későbben a »Pester Medicinisch- chirurgische Presse «-ben közzé is tette. E közleményben ő a haemometer pontosságát azzal bizonyltja, hogy mintegy 50-re menő vizsgálatai közül, ha egy egyénnél ismételve tett vizsgálato­kat, a nyert adatok mindig ugyanazok voltak. Ezenkívül eseteket is hoz fel, melyekben a haemometer mint diagnostikai segéd­eszköz jó szolgálatokat tett. Ami az eszközt magát illeti, annak leírásába most nem bocsátkozom, úgy is bizonynyal ismerős lesz az már e lapok olvasói előtt részint Fleischl-nek a »Medicinische Jahrbücher der k. k. Gesellschaft der Aerzte» czímű folyóiratban, s azután különlenyo- matban is megjelent ismertetéséből, részint pedig Schwarz tr. úr közléséből. Szándékom e sorokban csakis a vele tett kísérleteket T

Next

/
Thumbnails
Contents