Orvosi Hetilap, 1888. augusztus (32. évfolyam, 32-35. szám)

1888-08-05 / 32. szám

BUDAPEST, 1888. 32. sz AUGUSZTUS 5. ELŐFIZETÉSI ÁR: helyben és vidéken egész évre io frt, fél. évre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesi- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 o. é. kr. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-utcza 13. szám, Kilián Frigyes és Grill Richárd könyv- kereskedésében. ORVOSI HETILAP. HONI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZÁT ES KÓRBUvArLAT KÖZLÖNYE. HARMIHCZKETTEDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Tartalom : Mann Jakab tr. A szegedi m. kir. szülészeti és nőgyógyászati koródából. Nyolcz hasmetszés műtété. — Róna Sámuel tr. Lichen (ruber) planus. (Vége.) — Dubay Miklós tr. Újabb megfigyelések a metalloscopia és metallotherapia terén. (Folytatás.) — Könyvis?nertete's. »Handbuch der Geburtshilfe«, bearbeitet von Fachgelehrten, herausgegeben von Dr. P. Müller Professor in Bern. — Lapszemle. Catha edulis új izgató szer. — Adat a Hydrastis canadensis hatástanához. — Új folyadék a vér alak elemeinek megszámlálására. — A halló­képesség mellett fennálló némaság és ennek gyógykezelése. — A külső hangvezető és a dobüreg másodlagos tágulásairól. — Otitis media következtében támadt meningitis. Tárcza : Udránszky László tr. A VII. belgyógyászati congressus Wiesbadenben. VIII. — Heti sze?nle. Balogh Kálmán tnr. elhunyta alkalmából. — j- Azary Ákos tr. — Vegyesek. — Pályázatok. A szegedi m. kir. szülészeti és nőgyógyászati kórodából. Nyolcz hasmetszés műtété. Mann Jakab tr. igazgató-tanártól. A szegedi m. kir. bábaképző-intézettel kapcsolatos kórodán nőbetegek felvételére eredetileg nyolcz ágy szereltetett fel két szobában. A kóroda forgalmának azonban állandó és oly mérvű emelkedése folytán, hogy a járóbetegek száma 1887-ben már elérte a 300-at, főleg pedig a műtéti esetek felszaporodása követ­keztében, csakhamar szűknek bizonyult a nőgyógyászati osztály, mely oknál fogva a 15 ágyra berendezett és kevésbbé látogatott szülészeti osztály használtatik fel szükség szerint nőbetegek el­helyezésére. Ez intézkedés czélszerűsége abból tűnik ki, hogy a jelentékeny nőgyógyászati anyag az aránylag csekély számú szülések mellett kiváló támogatására szolgál a gyakorlati oktatásnak. A jelentékeny és változatos adatokban korántsem szegény kórodai anyagnak, mely az intézetben négy évi fennállása óta észlelés alá jutott és melyről kimerítő kimutatás van készülőben, nem érdektelen csoportját képezi az a nyolcz nőgyógyászati kár­eset, melyekben hasmetszés hajtatott végre és melyeknek részletes tárgyalásával óhajtok foglalkozni. A kórjelzés, műtéti eljárás és és kórlefolyás tekintetében egyaránt figyelemre méltó mozzanatokat tartalmazó esetek ismertetése előtt szükségesnek tartom az esetek kellő megvilágítása szempontjából az azoknál követett eljárást vázolni. A kóroda szervezetében rejlő viszonyok különböző tekin­tetben a műtéti eljárás lehető egyszerűsítésére utalnak, mely körül­mény azonban, tekintettel arra, hogy általa csökken a műtét ered- : ményét koczkáztató tényező: ha megnehezíti is a műtét kivitelét, főhatásában a műtéti eredményre vonatkozólag csak előnyösnek tűnik fel. Miként a szülészeti műtéteket csak nagyon kivételesen végzem narcosis mellett és a gátképlés (perineoplastica) eseteiben, nem­különben az oly sűrű méhelőesési műtéteknél (colpoperineorrhaphia) is cocáin befecskendésével igyekszem sikerrel az egy munkaerőt igénylő narcosist és ennek esélyeit kikerülni: úgy hasmetszési műtételeimet is a segédkezésre és műszerekre vonatkozólag az egy­szerűség jellemzi. Alig szükséges megemlítenem, hogy az egyszerűség mellett vagy helyesebben mindenek felett a tisztaság kérlelhetlen érvényesítése képezi azt a sarkalatos rendszabályt, melyre nézve, mint az antisepticus eljárás feltétlen híve, semminemű körülmények között concessiót nem ismerek. A tisztaság és egyszerűség elve jut kiváló mértékben érvényre műtéteim végrehajtásánál. A hasmetszési műtétet megelőzőleg diagnosticai czélból szúr- csapolást nem végzek, minthogy egyfelől annak gyakorlati haszna vajmi csekély, másfelől nem tekinthető az közönyös beavatkozásnak. A szúrcsapolást csak időnyerés vagy előkészítés czéljából oly ese­tekben hajtom végre, midőn a daganat okozta nyomási tünetek lépnek előtérbe, de a beteg állapota a műtét kivitelének elhalasz­tását követeli, vagy midőn a daganat nagy terjedelme miatt a szervezetet, nevezetesen a vérkeringési viszonyokat, a daganat teljes eltávolítására előkészíteni czélszerűnek mutatkozik. Ily javalat alapján végeztem a szúrcsapolást az alábbi 4. számú esetben hét hónapos terhesség mellett, melyben azután érett szülés következett be és a szülés utáni ötödik hónapban az ovariotomiát hajtottam végre; továbbá a 3. és 6. számú esetekben, melyeknél a tömlőnek 39 3, illetve 51‘5 liternyi tartalma mellett a narcosis is alig volt volna kivihető és a nagymennyiségű folyadéknak a műtét alatti gyors kiürítése a hasüreg szerveinek hirtelen beálló vérbősége követ­keztében veszélyt hozhatott volna. A hasmetszési műtétre való előkészület a műtétet megelőző nap délutánján személyes felügyeletem alatt veszi kezdetét, a midőn a műtét kiviteléhez szükséges tárgyak és eszközök közül a műtő­asztal i°/oo sublimat-oldattal lemosatik, az állandóan carbololdatban S tartott szivacsok, valamint a kiválasztott műszerek kiforr áztatnak és előbbiek 2 °/0 -os carbololdatba helyeztetnek. Varrási anyagul a has belsejében és a hasseb egyesítésénél carbolselyem szolgál, melyet ugyanekkor s°/0-os forró carbololdatba helyezek 8—10 perczig, honnan az használatig 2°/0-os carbololdatba jut. A varrási anyag ily módú kezelésének tulajdonítom azt a kedvező eredményt, hogy egy eset kivételével, melyben pár varrat nagyfokú feszülése miatt pangási izgatás támadt a hasvarrat felső végén, sem hasfali 32

Next

/
Thumbnails
Contents