Orvosi Hetilap, 1889. április (33. évfolyam, 14-17. szám)

1889-04-07 / 14. szám

Harminc zharmadik évfolyam. 14. szám. Budapest, 1889. április 7. ORVOSI HETILAP. Szerkesztőség: HögyesEndre IV. kér., Calvin-tér 4. szám. A lap megjelenik minden hé­ten vasárnap 1'/2—2 íven. Mel­lékletei a „Szemészet“ s a „K ö z e g é s z s é g ü gy és T ö r- vényszéki orvostan“ minden 2 hónapban 1—2 íven. Kéziratok, közlemények a szerkesztőséghez bérmentve küldendők. A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÚRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. Alapította Markusovszky Lajos tr. 1857-ben. Szerkesztik: HŐGYES ENDRE és ANTAL GÉZA egyetemi tanárok. Kiadótulajdonos: ANTAL GÉZA. Kiadóhivatal: Antal Géza IV. kér., Sebestyén-tér 8. sz. Alap előfizetési ára: helyben és vidéken egész évre 10 frt, fél évre 5 frt. Orvos- és gyógyszerészhallgatók felét fizetik. Hirdetésekért soronkint 15 kr. Fizetések, reklamátiók a kiadóhivatalba bérmentve küldendők. Tartalom. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Ónodi A. tr. Az orr melléküregei kiöblítésének kérdéséhez. — Róna Sámuel tr. Urticaria kanyaró után. — Velits Dezső ,tr. Tauffer Vilmos tr. ny. r. tanár II. szülészeti és nőgyógyászati koródájából. Az ugyanazon egyénen ismételt hasmetszési műtétekről. — TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. Budapesti kir. orvosegyesület: 1. Scheiber S. H. tr. Mindkét oldali radialis-hüdés. 2. Prochnov J. tr. Idegen test férfi-liúgycsőben. 3. Bartha Gábor tr. Mellkasba hatolt lőttseb ; pyopneumothorax; thoracotomia. 4. Dollinger Gyula tr. Csigolyaficzam egy esete. 4. Dollinger Gyula tr. Adatok a gümőkór örökléséhez, kórisméjéhez és gyógykezeléséhez, különös tekintettel a sebészet körébe tartozó gümős bántalmakra, — IRODALOM-SZEMLÉ. I. Könyvismertetés. Oesterreichisch-Ungarische Vierteljahrschrift für Zahnheilkunde. Szerkeszti Dr. Heinrich Schmied. — Die Schimmelmycosen des menschlichen Ohres von Dr. F. Liebenmann. — Zeitschrift für Hygiene, herausgegeben von Dr. R. Koch und Dr. C. Flügge. — Molekularphysik mit besonderer Berücksichtigung mikroskopischen Untersuchungen stb. von Lehman, Prof, der Elektrotechnik am kgl. Polytechnicum. — II. Lapszemle. Kórtan. A rák bacillusáról. — Gyógyszertan. Az orthomethylacetanilidről. — Ephedrin. — Higanyjodid-belehelések tüdőgiimö-kórnál. — Belgyógyászat. A Meniére-féle bántalomról. — A tengeri betegség gyógykezeléséről. — Félbenhagyó arczorbáncz. — Sebészet. Nőgyógyászat. A farkastorok kezelése. — Hypertrophia prostatae gyógyulása jodoform-aether befecskendezés után. — A hashártya-gümőkór. — A craniotomia a berlini nő-kórodán. — Elmekórtan. Echinococcus az agyban. — Múló elmezavar. — Poliencephalomyelitis chronica progressiva egy esete. — Törvényszéki orvostan. Vízbefúltak hulláin észlelt tünetekről. — Fülgyógyászat. A hallóideg eredéséről. — Hyperaesthesia nervi acustici. — A hallószerv lobja következtében fellépő intracranialis megbetegedésekről. — Apróbb jegyzetek az orvosgyakorlatra. — TÁRCZA. Elnöki megnyitó (A magyar orvosi könyvkiadó-társulat 1889. márczius 29-diki közgyűlésén) Markusovszky Lajos tr.-tól. — Lendvay Benő tr. Észrevételek az orvosi kamarák tervezetére. — A „Debreczeni orvos-gyógyszerész egyletnek“ az orvosi kamarák tárgyában hozott határozata. — A magyar orvosi könyvkiadó-társulat évi választó közgyűlése 1889. márczius 29-dikén. — Heti szemle. Egyetemi oktatásügyek a képviselőház közoktatásügyi bizottságában. — Orvos-oktatásügyi mozgalmak Austriában. — Új sebészi operáló terem Lyonban. — Orvoskinevezések a közös hadseregben. — Az orvosi kamarák tervezete. — Vegyesek. — Boríték: Előfizetési felhívás az „Orvosi Hetilap“ 1889. ápril-juniusi folyamára. — Pályázatok. — Hirdetések. Melléklet. Gleichenberg gyógyhely áttekintése. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Az orr melléküregei kiöblítésének kérdéséh ez. Ónodi A. tr. egyetemi m.-tanár, műtő. A melléküregek bántalmainak gyógykezelése újabb idő­ben több irányt vett. A sebészi beavatkozás, a mesterséges nyílás készítése és a kóros üreg sebészi kezelése manapság határozottan dominál és tagadhatlau, hogy az esetek jó részé­ben egyedül czélhoz vezető. Daczára ennek többen tettek kísérletet a melléküregek bántalmainál a természetes nyíláso­kat igénybe venni és a gyógykezelést azokon át eszközölni. A gyógykezelés ezen iránya a természetes nyílások kutaszolásá- ban, drainirozásában, az üregek forcirozott kiöblítésében áll. Legutóbb minálunk Jélenffy tr. az orröblítést ajánlotta a mellék­üregek megbetegedéseinél, eljárását, a megfelelő helyzetválto­zás részleteit bővebben közzétette. Az általa leírt helyzet- változással véli a folyadéknak a melléküregekbe való be­jutását eszközölni. Álláspontja, „hogy a természetes nyílással kell beérnünk mindenütt, a hol csak lehet“. Eljárását nem akarja általánosítani, csak azt hiszi, „hogy az minden eset­ben megkisérlendő lenne, mielőtt a mesterséges nyílás létre­hozására határoznék magunkat“. Neumann tr. előzetes fel­tevését igazolandó, hogy t. i. a melléküregekben levő levegő a szájadéknak szűk volta miatt nem engedi be a vizet, hulla- kisérleteket végzett. 15 esetben a folyadék nem ment be a melléküregekbe, 3 esetben pedig a Highmor-öbölbe bement. Az ezen kérdés körül folyt vita miatt, bár én a sebészi be­avatkozás híve vagyok, elhatároztam, hogy egyik-másik engem érdeklő dologról meggyőződést szerzek magamnak. Tizenegy fél fejen tettem erre vonatkozólag kísérleteket, továbbá egy kísérleti sorozatot végeztem arra nézve, hogy a különböző folyadékok és orvosságok milyen körülmények között juthatnak be a melléküregbe. A kísérletekre használt fejek nagyobb részén a középső orrjáratba öntött folyadék a llighmor-barlangot megtöltötte. Minden kísérletnél a felső állkapocs arczi felszínén egy ellen- nyilást fúrtam és azt parafadugóval jól elzártam, ezután fuchsin szemcséket alkoholban feloldottam és vele egy-két liter közön­séges vizet megfestettem. A színes folyadék az esetek nagyobi) részében megtöltötte a Highmor-öblöt és a parafadugó eltávo­lítása után az ellennyiláson kifolyt. Azon fejeken pedig, melye­ken a boncztani viszonyok kedvezőtlenek voltak, ott gummi ballonnal alkalmazott nyomással a folyadék a melléküregekbe hatolt. Ezen módon megtelt az iköböl és a homloköböl is. A használatba vett fejeken az eltérő méretek a Highmor-öböl nyílására vonatkozólag a következők: A nyílás hosszúsága és szélessége 5 mm. 27, mm. 4 p 2 P 8 4 V) 5 p 4 V) 7 p 3 P 3 V) 2 P I f

Next

/
Thumbnails
Contents