Orvosi Hetilap, 1889. június (33. évfolyam, 22-26. szám)

1889-06-02 / 22. szám

Harminczharmadik évfolyam. 22. szám. Budapest, 1889. junius 2. ORVOSI HETILAP. Szerkesztőség: HögyesEndre IV. kér., Calvin-tér 4. szám. A lap megjelenik minden hé­ten vasárnap ll/2—2 íven. Mel­lékletei a „Szemészet“ s a „K ö zegészségiigy és Tör­vény.széki orvosta n“ minden 2 hónapban 1—2 íven. Kéziratok, közlemények a szerkesztőséghez bérmentve küldendők. A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZÁT ÉS KÚRBUVARLAT KÖZLÖNYE. Alapította Markusovszky Lajos tr. 1857-ben. Szerkesztik: HŐGYES ENDRE és ANTAL GÉZA egyetemi tanárok. Kiadótulajdonos: ANTAL GÉZA. * 3 Kiadóhivatal: Antal Géza IV. kér., Sebestyén-tér 8. az. A lap előfizetési ára: helyben és vidéken egész évre 10 írt, fél évre 5 frt. Orvos- és gyógyszer észhallgatók felét fizetik. Hirdetésekért soronkint 15 kr. Fizetések, reklamátiók a kiadóhivatalba bérmentve küldendők. Tartalom. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Puky Ákos tnr. Golyvák kezeléséről hat műtétéi kapcsán. — Schultz Henrik tr. Tanffer Vilmos tr. ny. r. tanár II-clik szülészeti s nőgyógyászati koródájáról. A sodronyvarratok s cocain alkalmazásáról hüvely- s gátszakadásnál. — Kövér Kálmán tr. 1888-dik évi kimutatása nyilvános gyermek-gyógyintézetében járólagosan gyógykezelt betegekről. — TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. Budapesti hir. orvosegyesület: 1. Antal Géza tnr. Gyógyult magas kőmetszés. 2. DálUnger Gyula tr. Térdkalács-törés. 3. Jendrássik Ernő tr. Vizsgálatok a kéneső okozta diuresisre vonatkozólag. — A biharmegyei orvos-gyógyszerészi és természettudományi egyesület: 1889. május 15-diki közgyűlés. — A nyitramegyei orvos-gyógyszerész és természettudományi egyesület : Alakuló ülés 1889. május 6-dikán. — Gesellschaft der Aerzte in Wien: 1. Weinlechner tr. Ruptura ligám, patellae propr. transversalis. 2. Inffinger tr. bemutatása. 3. Kovaisi-i ezredorvos bemutatása. — IRODALOM-SZEMLE. I. Könyvismertetés. Scandinavisches Archiv für Physiologie. Kiadja Frithof Holmgren, tr. — Klinisches Jahrbuch, herausgegeben von Prof. Dr, A. Guttstadt. — II. Lapszemle. Belgyógyászat. Tiidőlégdag lefolyásában fellépő idillt hörghurut gyógykezeléséről. — A női nemi szervek bántalmainál előforduló gyomorzavarokról. — A methacetin lázellenes hatásáról. — Fülgyógyászat. A sziklacsont szuvasodása következtében fellépő koponyaürbeli megbetegedésekről. — Az elektrolysis alkalmazásáról a dobüreg idült genyedése alkalmával. — Orr-, garat- és gégebajok. Hypnosis és suggestio. — Dermoidcysta a nyelven. — Apróbb jegyzetek az orvgsgyakorlatra. — TÁRCZA. Országos közegészségi tanács. — Berczeller Imre tr. Az orvosok és bábák kiképzése Svédországban, — Heti szemle. A német birodalmi caneellár és a német orvosi rend egyöntetű szervezete. — A szünidei orvosi cursus ügyében. — Hivatalos rendelet a bábák számára a gyermekágyi láz meggátlása czéljából követendő eljárás tárgyában. — Vegyesek. — Boríték: Pályázatok. — Hirdetések. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Golyvák kezeléséről hat műtétel kapcsán.' Puky Ákos magántanár és főorvostól. Tisztelt orvosegyesület! A golyvaműtétek körül az utóbbi évtizedben tett tapasztalatok oly tanuságosak, miként azokat valóban érdemes közelebbről méltányolni. A golyvák jelentőségét behatóbban bírálva, határozottan ama meggyőződésre kell jutnunk, miként nem mindig a golyva nagysága az, mely veszélyt okozhat, de főleg annak a légcsőhöz való viszonya, a légcsőre gyakorolt nyomása; a miért is néha az óriás, nagy, lecsüngő golyvák kevésbbé veszélyesek, mint a mélyen helyezkedő, alig látható subster- nális golyvácskák. 1lose (2)2 mint igen fontos körülményt emeli ki, miként a légcső kihelyezése és összenyomása az, mi a légzési működésnek akadályul szolgál. A golyva nyomása folytán a nyak visszerciben torlódás fejlődik s ennek követ­keztében a jobb szívnek fokozatos dilatatiója következményes atropinéval és zsíros elfajulással; a tüdőkben bronchiectasia és emphysema. Nem ritkán képződik tracheal-stenosis, melynek folytán légzési nehély és fuladási veszély következhetik be és Bőse az ú. n. „golyva-halál11-eseteket az asphyxia és paralysis cordis következtében észlelte, a midőn már a momentan alkal mázott tracheotomia sem segített. Bőse a légcső megtörési hajlamát abból magyarázza ki, miként a golyva nyomása alatt ’ Előadatott a budapesti kir. orvosegyesület 1889. márczius 23-diki ülésén. 2 A számok a czikk végén közlendő irodalomra vonatkoznak. a légcső porczai megpuhulnak és kötőszöveti sorvadást szenved­nek. Bruns (6) számos golyvabetegnek laryngoskopicus vizs­gálata után a porezoknak ilyen kötőszöveti sorvadását sohasem találta és ő a légcső megtörési hajlamát egyedül a porcz- gyűrüknek folytonos összenyomásából magyarázza ki. A gyógyeljárások részben eltérők a szerint, a mint struma cystica vagy str. parenchymatosa van jelen. A struma cystica kezelését illetőleg némelyek a punctiót jodinjectióval ajánlják, mások az incisio mellett, ismét mások az exstirpatio mellett szólanak. A punctio és jodinjectio csakis az együregű, vékony és sima falú, híg tartalommal biró tömlők­nél ajánlható, habár ezen eljárás sem egészen biztos és nem is veszélytelen. Billroth 35 tömlős golyva közül, ezen eljárás segélyével, 29-et gyógyított; Bruns 74 közül 45-öt, ez utóbbiak közül egyből több mint 800 grm. ürült; sikertelen esetei közül csak egynél következett elgenyedés és kettőnél asphyxia. Ez utóbbiak egyike halálosan végződött, miután a befecsken­dezett jodtinctura Bruns véleménye szerint a nervus recurrens működését zavarta meg; a másik esetnél, 4-dik napon, fuldoklási roham miatt tracheotomia és utána azonnal az egész golyvának kiirtása történt; beteg meggyógyult. A punctio és jodinjectio tehát az esetek kellő meg­választása mellett végezhető ugyan, de csak úgy, ha az elő- legesen constatált beidegzési zavaroknál teljesen mellőzzük és továbbá ha az injectióhoz nem jodtincturát veszünk, mely a tömlőben benhagyatott, hanem a Lugol-féle oldatot, mely nehány perez múlva ismét kibocsáttatik. Nagyon természetes, miként jodinjectiót nem végezhetünk azon tömlőknél, melyeknek bél­fala egyenetlen és vastag, tehát a megpuhult tömlőknél, továbbá a haemorrhagikus és többrekeszfi tömlőknél, úgyszintén

Next

/
Thumbnails
Contents