Orvosi Hetilap, 1889. július (33. évfolyam, 27-30. szám)

1889-07-07 / 27. szám

Harminczharmadik évfolyam. 27. szám. Budapest, 1889. július 7. ORVOSI HETILAP. Szerkesztőség: II ö g y e s Endre IV. kér., Calvin-tér 4. szám. A lap megjelenik minden hé­ten vasárnap l*/a—2 íven. Mel­lékletei a „Szemészet“ s a „Közegészségügy és Tör­vényszéki orvostan“ minden 2 hónapban 1 — 2 íven. Kéziratok, közlemények a szerkesztőséghez bérmentve küldendők. A HÁZAI ÉS KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. Alapította Markusovszky Lajos tr. 1857-ben. Szerkesztik: HŐGYES ENDRE és ANTAL GÉZA egyetemi tanárok. Kiadótulajdonos: ANTAL GÉZA. Kiadóhivatal: Antal Géza IV. kér., Sebestyén-tér 8. sz. A lap előfizetési ára : helyben és vidéken egész évre 10 frt, f é 1 évre 5 frt. Orvo s- és gyógyszerész hallgatók felét fizetik. Hirdetésekért soronkint lő kr. Fizetések, reklamátiók a kiadóhivatalba bérmentve küldendők. Tartalom. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Baumann Jenő e. tnr. és Udránszky László e. docens. Diaminoknak, ú. n. ptomainoknak a cystinuriánál való előfordulása. — Konrád Jenő tr. Suggestio-hypnosis és tébolyodottság. — Ónodi A. tr. A hátulsó orrnyilas (choana) világraliozott sajátszerű elzáródásáról. — TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. A M. Tud. Akadémia ITT. osztályának ülése: 1. Schaffer Károly tr. Az idegrendszer szöveti elváltozásai a veszettségnél. 2. Preisz Hugó tr. Adatok a világraliozott szívbajok tanához. — A biharmegyei orvos- gyógyszerészi és természettudományi egyesület: Berkovits Miklós tr. titkári jelentése 1888/89-dik (XXI.) évi működéséről. — IRODALOM- SZEMLE. I. Könyvismertetés. Die Krankheiten des Ohres und deren Behandlung von Dr. Arthur Hartmann in Berlin. — II. Lapszemle. Belgyógyászat. Elmekórtan. ldegkörtan. Antipyrin a diabetes ellen. — A tabes suspensiós gyógykezelésének veszélyeiről. — A glandula pinealis elkülönült daganatának egy esete. — A mozgató mező daganata. — A tyúknak új látóközpontjáról. — Adat az általános és helyi traumás neurosisokhoz. — A nyúltagy ívelt magvairól. —• Nőgyógyászat. (50 laparotomia. — Fülgyógyászat. A hallóképesség megvizsgálásáról. — Apróbb jegyzetek az orrosgyakorlatra. — TÁRCZA. Ujfalussy József tr. Wágner János emlékezete. 1811—1889. — Szenes tr. Észak-Németország fiilorvosainak I. ülése Berlinben. — Heti szemle. Kérelem az országos kisdednevelési kiállítás érdekében. — Hivatalos rendelet közkórházi betegek hazaszállítása tárgyában. — Hivatalos rendelet a törvénykezési eljárás czéljából szállítandó hullarészek szállításának szabályozása tárgyában. — Vegyesek. — Boríték: Előfizetési felhívás az „Orvosi Hetilap“ julius-szeptemberi folyamára. — Pályázatok. — Hirdetések. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Közlemény a freiburgi egyetemi orvoskar vegytani doIgozdájaból. Diaminoknak, úgynevezett ptomainoknak a cystinuriánál való előfordulásáról. írták: Baumann Jenő' egyetemi tanár és Udránszky László egyetemi docens Freiburgban. (Folytatás.) 3. Tetramethylendiamin (putrescin) C4H12N2. A 175—176" C.-nál olvadó bénzoylvegyület, melynek előállítása fentebb le lett írva, sokkal nehezebben oldható fel borszeszben, mint a dibenzoylpentamethylendiamin, ehhez azon­ban egyébként igen hasonlít. Az elemzés oly értékekhez veze­tett, melyek egy 4 szénenyatommal biró diamin benzoylvegyti- letének eléggé jól1 megfelelnek: I. 0'2150 gm. vegyidet 0'5,722 gm. szénsavat és (71350 gm. vizet nyújtott. II. 0'2033 gm. vegyidet 17'2 cm3 nitrogengázt fejlesztett 737 mm. légnyomásnál és 12" C. hőmérséknél. III. 0'2692 gm. vegyidet 22'5 cm3 nitrogengázt fejlesz­tett 737 mm. légnyomásnál és 2.5° fí. hőmérséknél. 1 A dibenzoyltetramethyiendiamin, képlete [C4IIa (NHC’0C6H6)2] szerint elméletileg a következő százalékos összetétellel bir: C,H ........ ......... 216 _____ 20 N ,------­_____ 28 0 ______ _____ 32 296 72'97°/o 6'75°/0 9'46°/0 10-81 % 99-99 I. 11. III. fí. . . . . 72'58 —- °/( II . . . . (795 — — 7, N . . . . — 9'73 9'5r7l A benzoylvegytdet 2'5 gm.-ját alkohollal és tömény só­savval 12 órán keresztül folytatott főzés útján felbontottuk. A benzoesav eltávolítása s a folyadék bepárlása után, alkoholban nehezen oldható sósavas só maradt vissza, melyből alkaliák segélyével a szabad alj könnyen le volt ^választható. Ez a pentainethylendiaminéhoz igen hasonló szaggal birt. A sósavas só töményoldatából platinchlorid és alkohol segélyével a platin- kettőssót állítottuk elő, mely vízből való átjegeczítés után tinóm, legtöbbnyire gömbszerű csoportokba tömörült prismákat képe­zett és az elemzésnél a következő értékeket adta: 1. 0 1907 gm. vegyidet 0'0783 gm. = 39'21 % platint nyújtott. 2. 0 0710 gm. vegyidet 0'0280 gm. — 39'43°l0 platint nyújtott.1 Ezen második alj szerkezetének • megismerése végett, a f '47/12A72 összetételű és ismert szerkezettel biró testekkel való összehasonlításhoz folyamodtunk. Közel feküdt ez összehason­lításnál a tetramethylendiaminból kiindulni. Ezt aethylencyanid- ból állítottuk elő, melyet Ladenburg2 előírása szerint forró I absolut alkoholban nátriummal redukáltunk. Az így nyert tetra- methylendiamint túlhevített vízgőz segélyével átpárolván, natron lúggal és benzoylchloriddal azonnal összeráztuk. A forró bor­szeszből átjegeczített s lehetőleg megtisztított benzoylvegyiilet 1 A kettőssó, képlete 101H9(NHiHCí).2PtCl4J szerint elméletileg 39-25% platint tartalmaz. 2 Berichte d. deutsch, ehern. Gesellseh. XVI. köt. 360. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents