Orvosi Hetilap, 1889. november (33. évfolyam, 44-47. szám)

1889-11-03 / 44. szám

Harminczharmadih évfolyam. 44. szám. Budapest, 1889. november 3­ORVOSI HETILAP. Szerkesztőség : II ügyes Endre IV. kér., Calvin-tér 4. szám. A lap megjelenik minden hé­ten vasárnap l'/a—2 íven. Mel­lékletei a „Szemészet“ s a „ K ö z e g é s z s é g ü gyes T ö r- vényszéki orvostan“ minden 2 hónapban 1 — 2 íven. Kéziratok, közlemények a szerkesztőséghez bérmentve küldendők. A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI GYÚGYÁSZAT ÉS KÚRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. Alapította Markusovszky Lajos tr. 1857-ben. Szerkesztik: HŐGYES ENDRE és ANTAL GÉZA egyetemi tanárok. Kiadótulajdonos : ANTAL GÉZA. Kiadóhivatal: Antal Géza IV. kér., Sebestyén-tér 8. sz. A lap előfizetési ára : helyben és vidéken egész évrelO frt, fél évre 5 frt. Orvos- és gyógyszerészhallgatók felét fizetik. Hirdetésekért soronkint 15 kr. Fizetések, reklamátiók a kiadóhivatalba bérmentve küldendők. Tartalom. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Schaííer Károly tr. Közlemény a budapesti egyetem elmekór- és gyógytani intézetéből. A chloralamid álomhozó hatásáról. — Buday Kálmán tr. Közlemény a budapesti kir. magy. tudomány-egyetem kórboncztani intézetéből. Aktinomycosis abdominalis egy esete. — Szabó Dénes tr. Közlemény Kézmárszky Tivadar tr. egyetemi ny. r. tanár I. szülészeti és nőgyógyászati kórodájából. A szülészeti autoinfeetio kérdése. — TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. Budapesti' hír. orvosegyesület: 1. Navrati'I Imre tnr. Agysértés egy esete. 2. Benczúr Dénes tr. A thcrmopalpatorius vizsgálati módszer. 3. Feleki Hugó tr. Adat a hólyagkőképzödősnek módjaihoz. 4. Dollinger Gyula tr. Psoitis acuta infectiosa. 5. Csapolt István tr. Sarcophaga-nyü az emberi fülben. G. Szontdgh Felix tr. Kritikai megjegyzések a gyermekkori gyomor- és bélbántalmak gyógykezelésének mai állásához. — IRODALOM-SZEMLE. I. Könyvismertetés. Les plantes medicinales indigénes et exotiques, leurs usages thérapcutiques, pharmaceutiques et industriels par Dujai'din-Beaumetz et E. Egasse. — Huszonöt év Markusfalva életéből. Elbeszélés a magyar nép számára. Irta Lendvay Benő tr. — A beteg baba, gondos anyák számára írta Faragó Gyula tr. — Berichte der k. k. Krankenanstalt Rudolph-Stiftung in Wien vom Jahre 1888. — IT. Lapszemle. Kórtan. Szarvasok közt fellépett veszettség-járvány. — Belgyógyászat. Idegkórtan. Automatikus-ambulatorius epilepsia. —A házinyúl mellékveséinek kiirtása által előállott elváltozásokról.—■ Szülészet és nőgyógyászat. Elektromosság a nőgyógyászaiban. — Apróbb jegyzetek az or oosgy akartaira — TÁRCZA. A két magyar tudomány-egyetem és a leczkepénz-rendszer változtatás. — Szenes Zsigmoml tr. Fülészi útitárczák. II. - Wertner Mór tr. Árpádkori orvosi adatok. — Heti szemle. Figyelmeztetés a nápolyi zoológiái állomásra. — Az országos közegészségi egyesület. — Beliigymiuisteri rendelet az orvostörvényszéki és orvosrendőri bonczolatok tárgyában. — — Vegyesek. — Boríték: Pályázatok. — Hirdetések. Melléklet. A „Szemészet“ 5. száma. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Közlemény a budapesti egyetem elmekór- és gyógytani intézetéből. A chloralamid álomhozó hatásáról. Irta Schaffer Károly tr. tanársegéd. Hypnotikus szereink e legfiatalabbjáról a közlemények­nek már is egész sorozata jelent meg, a melyek vagy e szer­nek bizonyos somatikus bajok kíséretében fellépett álmatlanság vagy az elmebetegségek folyamán jelentkező agrypnia, illetve nyugtalanság elleni hatásáról értekeznek. Jelen sorok ama kísérletekről szólnak, melyeket a megfigyelő osztály beteg­anyagán volt alkalmam végrehajthatni; észleleteim csaknem kizárólag elmebetegekre vonatkoznak, míg az agy functionalis betegségei mint hysteria és hysteroepilepsia e kísérletek sorá­ban csak mellékesen vétettek figyelembe. A chloralamid színtelen, apró kristályokat képez, melyek­nek kissé keserű ízük van, de utóíz nélküliek. Oldódnak víz­ben 1:9 arányban, mások szerint 1:15 arányban; továbbá másfél rész 96°/0-os alkoholban, borban, arakban. Chemiai összetételére nézve a chloralanhydrid és formamidnak össze­tételi terméke, melynek képlete: CC13CH<C^jjqjjq A jege­czek meleg vízben könnyebben oldódnak, mint hidegben, ha azonban 60 fokon túl történik a melegítés, úgy a szer alkotóira szétbomlik; 115°-nál megolvadnak. A chloralamid oldatai híg savak által nem bántatnak, míg lúgos és szénsavas alkaliák által szétbontatnak. A különböző szerzők által eddig tett kísérletek és az azokból levont tapasztalatok röviden a következők: megegye- zőleg constatáltatott, hogy a chloralamidnak az érlökés szapora- ságára, a hőmérsékre, diuresisre és légzésre modificaló be­folyása nincs. Megoszlók a vélemények a chloralamidnak az emésztésre gyakorolt behatására nézve, mert míg Alt1 azt állítja, hogy a gyomor működése e szer által nem lassíttatik, addig Halász2 kísérletei alapján kimondotta: „dass die Verdauung nach Einnahme von Chloralamid nicht unwesentlich verzögert i wird“. Ralow“’ sohasem tapasztalta e szernek az emésztésre való káros befolyását. Az edényrendszerre gyakorolt behatást illetőleg e szerző végleges eredményre nem jutott. Szerinte a chloralamidnak eddigi kísérletei alapján zavaró mellékhatásai nincsenek, míg Alt és Halász megegyezŐleg azt tapasztalták, ! hogy szédülés, fejfájás, bágyadtság, itt-ott hányási inger, émely­gés a kellemetlen, körülbelül 1 órával a bevétel után jelent- I kező mellékhatások. Alt szerint e hatások 3 óra múlva tető­pontjukat érték el, mi mellett az érlökés szaporaságának csekély növekedése is jelentkezett. Mi az cdmebetegségek folyamán mutatkozó álmatlanság, illetve nyugtalanság elleni hatását illeti, úgy Rabow tapasz- i talatai szerint dühöngőknél, avagy nagyon izgatott betegeknél j 3—4 gin.-os adagokban teljesen hatástalan, míg alkohollal való visszaélés miatti, hysteriás, neurastheuiás álmatlanság ese­teiben bevált. Alt kedvező megnyugtató hatást ért el gyakrab- I ban kiszolgáltatott kisebb napi adagok által (1—2 gm.); így a delirium tremens, izgatott hypochondriás elmezavar és heveny zavarodottság egy-egy esetében, sőt epilepsiás dühöngés egy 1 Béri. kiin. Wochensehr. 1889. 3G. sz. 2 Wiener med. Wochensehr. 1889. 30. sz. 3 Erlenmayer-féle Centralblatt. 1889. 15. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents