Orvosi Hetilap, 1889. december (33. évfolyam, 48-52. szám)

1889-12-01 / 48. szám

Harminczharmadik évfolyam. 48. szám. Budapest, 1889. deczember 1. ORVOSI HETILAP. Szerkesztőség: HogyesEndre IV. kér., Calvin-tér 4. szám. A lap megjelenik minden hé­ten vasárnap l'/a—2 íven. Mel­lékletei a „Szemészet“ s a „Közegészségügy és Tör­ve n y s z é k i orvostan“ minden 2 hónapban l—2 íven. Kéziratok, közlemények a szerkesztőséghez bérmentve küldendők. A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZÁT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. Alapította Markusovszky Lajos tr. 1857-ben. Szerkesztik: HŐGYES ENDRE és ANTAL GÉZA egyetemi tanárok. Kiadótulajdonos: ANTAL GÉZA. Kiadóhivatal: Antal Géza IV. kér., Sebestyén-tér 8. sz. A lap előfizetési ára: helyben és vidéken egész évre 10 frt, fél évre 5 frt. Orvos- és gyógyszer ész hallgatók felét fizetik. Hirdetésekért soronkint 15 kr. Fizetések, reklamátiók a kiadóhivatalba bérmentve küldendők. Tartalom. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Csatáry Ágost tr. Közlemény a magy. kir. tud. egyetem 11-dik belklinikájából. A globulinuriáról. — Thuróczy Károly tr. A nyitrai közkórházban végzett néhány húgykő-mütét. — Szabó Dénes tr. Közlemény Kézmárszky Tivadar tr. egyetemi ny. r. tanár I. szülészeti és nőgyógyászati kórodájából. A szülészeti autoinfectio kérdése. — Vécsei Jenő tr. Közlemények a Weisz Ignácz tr. kórházi igazgató főorvos vezetése alatt álló szabadkai városi kórházból. II. A gyermekek vékonybélhurutjáról. — TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. Budapesti hir. orvoseyyesalet: 1. Verebélyi László tr. Idegen test a hólyagban. 2. Anted Géza tnr. Idegen test a hólyagban. 3. Antal Géza tnr. Ruptura urethrae. 4. Preisz Hugó tr. Fungus umbilicalis. 5. Korányi Sándor tr. Kísérleti adatok a Jackson-féle epilepsia tanához. — Gesellschaft der Aerzte in Wien: Gärtner tr. A gyógyszereknek, különösen a hyganysublimatnak kataphorikus beviteléről az emberi testbe. — IRODALOM- SZEMLE. I. Könyvismertetés. Das Mikroskop und die Methoden der mikroskopischen Untersuchung von W. Behrens, A. Kössél és P. Schiefferdecker. — Alcalo'ides par B. Dupuy. — II. Lapszemle. Belgyógyászat. A jodkaliuni hatása a szívre. — Az angina phlegmanosa helybelisítése. — Veleszületett, látszólagos absolut aspermatismus helyi kezelés által relativ aspermatismusba átvezetve és termékenyítés az utóbbi állapot tartama alatt. — Sebészet. Erőmüvi behatások után keletkezett helyi giimősödésröl. — Bőrbajok. Egy sajátságos kiitegröl. — Apróbb jegyzetek az orvosgyakorlatra. — TÁRCZA. Szenes Zsigmond tr. Fiilészi útitárczák. III. — Figyelmeztetés a m. orvosi könyvkiadó társulat tagjaihoz. — Heti szemle. Az új anatómiai intézet ünnepélyes megnyitása Innsbruckban. — A budapesti kir. orvosegyesület napirendje az 1889. november 30-diki ülésén. — Vegyesek. — Boríték: Pályázatok. — Hirdetések. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Közlemény a magy. kir. tud. egyetem II-dih (Kétli Károly ny. r. tanár) belklinikájából. A globulinuriáról. Közli Csatáry Ágost tr. tanársegéd. I. Nagyon csekély azon pontos és megbízható quantitativ analysisek száma az orvosi literaturábau, melyek nephritisben szenvedő egyének vizeletében feltalálható két albuminfajra, t. i. a serumalbuminra és a globulinra vonatkoznak; ezenkívül ismeretlenek voltak az okok is, melyektől a vizeletben foglalt két albuminfaj egymásközti viszonya függ. Ezen két körülmény azon reményt költé bennem, hogy számos egyénnél s különösen egy és ugyanazon egyénnél a betegség különböző szakában s a hozzá csatlakozó complicatiók, mint pl. uraemia, a savós hártyák gyuladása stb., idejében végzett analysisek révén oly adatok birtokába juthatok, melyeket egyrészt a nephritis különböző alakjainál, a diagnosis vagy prognosis megállapítására, vagy azok therapiájánál fogok értékesíthetni. Egyúttal alapos reményem volt, hogy ezen észlelésekből ki fogom deríthetni azon okokat, melyek a nephritikusok vizeleté­ben foglalt albuminok egymásközti viszonyára befolynak. Más­részt tanulmányozni akartam a kiürített vizelet mennyiségének befolyását az albuminuriára, valamint azon összefüggést, mely egy és ugyanazon Bright-kóros egyénnél a vérserumban, vize­letben s esetleges transudatumokban foglalt serum-albumin és globulin mennyisége között van. E két utóbbi kérdés fejtege­tését ezt követő dolgozatomban fogom adni. Mielőtt azonban az első pontra vonatkozó adataimat közölném, szükségesnek tartom röviden azon dolgozatokkal foglalkozni, melyek a globulinuriát tárgyalják s ez ideig tudo­másomra jutottak. A globulint a vizeletben legelőször ■/. C. Lehmann' mutatta ki oly hozzávetéssel, hogy minden fehémyetartalmú vizeletben globulin is található Utána 0. Gerhardt3 vizsgált ez irányban Bright-kóros vizeleteket, de nem jutott minden esetben positiv eredményre, majd G. Erließen/' 31 esetet közöl, melyek mindegyikében talált globulint, még pedig annál többet, mentül több serumalbumint tartalmazott a vizelet s aránylag legtöbbet a vesék amyloid elváltozásánál. Senator1 Edlefsen nézetét osztja azon megjegyzéssel, hogy a globulin mennyisége nemcsak a vizelet összes albumin-tartalmátől függ, hanem változik a különböző fajú vesebajok szerint, s az amyloid el­fajulásnál a legnagyobb. Petri'-’ albuminuria 41 esetéből csak 13-ban és a vesék amyloid-elváltozásának 15 esetéből csak kettőben talált globulint. Führy-Snethlage'' és Heynsius7 is közöl­tek e tárgyról dolgozatokat. Bartels8 tankönyvében említi, hogy meghatározásai Edlefsen méréseivel egyértelműek. Bizonyos azonban, hogy ezen szerzők meghatározásai hiányosak, a mennyiben az általuk használt módszerek segé­lyével, a mint ezt az újabb vizsgálatok kiderítették, legfeljebb az albuminok qualitását, quantitását azonban egyáltalán nem lehet pontosan meghatározni. 1 Virchow’s Archiv 36. p. 125. J D. Arch. f. kiin. Meil. V'. p. 212. 3 D. Arch. f. kiin. Med. VII. p. 67. * Vircli. Archív. 60. p. 476. 5 Diss. Béri. 1876, citálva Maixner. Prag. Vjselir. 143. p. 76. " Archiv f. kiin. Medici». 17. p. 418. 7 Archív f. ldin. Medicin. 22. p. 435. s Ziemss. Hdbcli. IX. 2. Anti. p. 465.

Next

/
Thumbnails
Contents