Orvosi Hetilap, 1962. május (103. évfolyam, 18-21. szám)

1962-05-06 / 18. szám - Hámori Artúr: A nephritis és a nephrosis gyógyításának újabb lehetőségei

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR . DARABOS PAL D R. * FISCHER ANTAL DR • HIRSCHLER IMRE D R. LENART GYÖRGY DR • SÖS JÓZSEF DR * SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR D R. * Szerkesztő: BRAUN PAL D R. 103. ÉVFOLYAM 18. SZÁM, 1962. MÁJUS 6 Pécsi Orvostudományi Egyetem, II. Belklinika A nephritis és a nephrosis gyógyításának újabb lehetőségei Hámori Artúr clr. Az elmúlt évtizedben jelentős haladást értünk el a vesebetegségek aetiológiájának és pathogene- sisének kutatásában. Ennek természetszerűleg the- rapiás konzekvenciái is vannak. A therapia kriti­kája a legnehezebb orvosi feladatok közé tartozik. Nem áll még elegendő adat rendelkezésünkre, hogy az újabb ajánlatok értékét tudományos felelősség­gel megállapíthassuk, de programot adhatunk. Nephritis. Acut stadium. Mindenekelőtt hangoztatni kí­vánom, hogy a modem gyógyszerek nem tették fe­leslegessé a fekvést és a diétát. Sőt, a diétás rend­szabályok az elméleti kutatások fényében talán új értelmet nyernek. Volhard (98) az éheztetést és a szomjaztatást még az első világháború során azért vezette be, hogy ezzel elhárítsa a fenyegető agy- oedemát, amely az acut nephritis minden tizedik esetében halálos volt. Sarre (79) ma is hangsú­lyozza, hogy nem vesegyógymód a Volhard-kúra. Ezzel nem érthetünk egyet: az eredmények immu­nológiai magyarázatot kívánnak. A glomerulonephritis antigen-antitest reakció alapján keletkezik. Márpedig tudjuk, hogy anti­testképzés és fehérjebevitel között összefüggés van. Egyértelmű adatok különösen azt igazolják, hogy a fokozott fehérjebevitel előmozdítja az antitest­képzést. Farr és Smadel (20), majd Dutz (17) bebi­zonyította, hogy a fehérjében gazdag étrend sú­lyosbítja az experimentális Masugi-nephritist, amelynek immunológiai háttere vitathatatlan. Cservjakovszkij és Kovaljov (14) Leningrad ostro­ma közben gyűjtött klinikai tapasztalatokból kiin­dulva megállapította, hogy az éhezés kedvezően befolyásolja a Masu-gi-nephritis körfolyamatát. Ezért klinikánkon, abban a reményben, hogy gátol­juk a pathogen antitestképzést, addig tartjuk gyü- 52 mölcsdiétán az acut nephritises betegeket, amíg türelmüket el nem veszítik. A lázadás általában a 8—10. napon következik be. De azután is szigo­rúan fehérjeszegény, vegetáriánus étrendet nyúj­tunk lehetőleg mindaddig, amíg a körfolyamat ak­tivitásának klinikai és immunológiai jelei kimutat­hatók (haematuria, complementzuhanás). Kivétel az uraemia. Az uraemiás állapot természetesen kontraindikálja a gyümölcsdiétát a hyperkaliaemia veszélye miatt. A glomerulonephritis allergiás betegség, és így elvileg lehetséges az aetiológiai kezelés az antigen eliminatiojával. Rammelkamp és Weaver (70) 1953- ban azt állította, hogy vesegyulladást keltő, ún. „nephritogen” streptococcus törzsek léteznek. Ilye­nek a 4-es, a 12-es, a 25-ös típusú törzsek és a Red Lake (69), vagyis a Minnesota államban levő Red Lake melletti Indián Reservatióban kitört scarlat-, illetve nephritisjárvány kórokozója, amelyet nem lehetett azonosítani az ismert típusokkal. Üjabban 49-es típusnak jelzik. Rammelkamp és Weaver el­méletét földrajzilag távol eső helyekről származó modem bakteriológiai leletek megerősítették (72, 76, 85, 99). A therapia szempontjából az utánvizs- gálók közül kiemelkedik az angol kutató csoport eredménye. Wilmers és társai (100) kimutatták, hogy Anglia és Wales különböző kórházaiba felvett 31 klinikailag acut glomerulonepritises beteg tor­kából vagy orrából 28 esetben (több, mint 90%) ki­tenyésztett a 12-es típusú streptococcus. Ennek alapján az acut nephritises betegek „nephritogen” streptococcus-hordozóknak tekinthetők, és ajánla­tos késedelem nélkül penicillin kezelésben részesí­teni őket, függetlenül a bakteriológiai vizsgálat ki­menetelétől. Anyagunkban az acut esetek mintegy felében tenyészett ki béta-haemolyticus streptococ­cus a torokból, bár nem tettünk különösebb erőfe­szítést a siker érdekében.

Next

/
Thumbnails
Contents