Orvosi Hetilap, 1962. június (103. évfolyam, 22-25. szám)

1962-06-03 / 22. szám - Weiszfeiler Gyula: A tuberkulózis elleni védőoltások kérdései

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR * DARABOS PÁL DR. * FISCHER ANTAL DR. * HIRSCHLER IMRE D R. LENART GYÖRGY D R. * SÓS JÓZSEF DR * SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉN1 TIBOR D R. • Szerkesztő: BRAUN PÁL D R. 103. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM, 1962. JÚNIUS 3. Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet, Mikrobiológiai Osztály A tuberkulózis elleni védőoltások kérdései* Weisefeiler Gyula dr. A Calmette és Guerin által kidolgozott tuber­kulózis elleni BCG vakcina 40 éves gyakorlati alkal­mazása és tanulmányozása folyamán az utolsó év­tizedek egyik legjelentősebb felfedezésének bizo­nyult. A tuberkulózis (tbc) elleni védőoltások kö­zéppontjában a BCG hatékonyságát növelő ténye­zők tanulmányozása áll. A cél: standard vakcina előállítása és alkalmazása, ezenkívül új oltási mód­szerek felkutatása, melyek kedvezőbb eredménye­ket biztosítanak, mint a BCG vakcina. A BCG vakcina az élő oltóanyagok közé tarto­zik. Eddig nem sikerült elölt tbc. bacillussal vagy annak immunizáló hatású anyagával embert tbc- vel szemben védetté tenni, noha Youmans, Dubos és Raffelnek ilyen irányú kutatásai kétségen kívül közelebb visznek a célhoz. A BCG vakcinával összefüggő elméleti kérdé­sek. A BCG tanulmányozása elméleti vonatkozás­ban három fő probléma köré csoportosul: 1. A BCG hatásmechanizmusa, 2. a BCG változékony­sága, 3. az allergia és immunitás közötti viszony. 1. Mint minden élő vakcinának, a BCG-nek is immunizáló hatása annak a folyamatnak az eredménye, amelyet a szervezetben egy bizonyos ideig szaporodó mikroorganizmus vált ki* és amely a virulens kórokozó baktérium által okozott fo­lyamatnak gyöngített, „jóakaratú” formája. E fo­lyamatot vakcináoiós folyamatnak nevezzük és lényege, hogy az élő, attenuált vakcina szaporo­dása addig tart, míg a szevezetben kifejlődő im­munitás elég magas szintet ér el ahhoz, hogy ezek­kel a mikroorganizmusokkal szemben is védettnek bizonyuljon és szaporodásukat ne csak gátolja, * A III. Magyar Mikrobiológiai Kongresszuson el­hangzott előadás. 61 hanem elősegítse a bekövetkezett elváltozások visszafejlődését. Az immunizálási folyamat attól függ, milyen a szaporodási képessége ezeknek az attenuált bak­tériumoknak és mennyi ideig folyik ez a szaporo­dás. Kiderült, hogy a BCG szaporodási intenzitása és tartama, valamint a bevitt baktérium-mennyi­ség között nincs egyszerű parallelizmus, egy bizo­nyos optimális adag felemelése után ugyanis a sza­porodás görbéje nem tolódik el, sőt rövidebb időre csökken. Eddigi megfigyelések alapján a kb. 4—8 hetes szaporodási idő az, amely legkevezőbb az im­munitás kifejlődéséhez. A vakcinának a hatékony­sága tehát, számos fontos egyéb tényezőn kívül a mikroorganizmusok életképességétől és dózisától függ. 2. A második elméleti kérdés ennek a törzsnek a biológiai tulajdonságaira vonatkozik. A BCG törzs attenuált virulenciája olyan öröklődő tulaj­donságnak mutatkozott, amely nem ad reverziót az eredeti virulens törzsbe. Azonban nem lehet a BCG-t minden vonatkozásban rögzített tulajdon­ságú törzsnek tekinteni és erre mutatnak az utolsó 15 év folyamán előtérbe került megfigyelések ar­ról, hogy a különböző laboratóriumokban fenntar­tott BCG altörzsek biológiai, pathogén és immuno­lógiai tulajdonságai egymástól jelentősen külön­bözhetnek. így a koppenhágai BCG altörzs immunogén tulaj­donságai kétségen kívül kiválóak, de az oltottaknál okozott szövődmények gyakrabban lépnek fel azonos körülmények között, mint más altörzsek alkalmazásá­nál. Másrészt a csikágói Tice laboratórium BCG tör­zse, mint ezt Dubos kimutatta, tökéletesen elvesztette immunogén tulajdonságát. Magyarországon 1958-ig egy 1933-ban a párizsi Pasteur Intézettől kapott törzs to- vábbtenyésztése folytán keletkezett altörzseket alkal­mazták és ezenkívül a brazíliai Moro törzset is. Ezek a budapesti törzsek biológiai aktivitásukban csők-

Next

/
Thumbnails
Contents