Orvosi Hetilap, 1962. november (103. évfolyam, 44-47. szám)

1962-11-04 / 44. szám - Magyar Imre: November 7.

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA ? Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR . DARABOS PAL D R. ♦ FISCHER ANTAL DR. . HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR • SÖS JÓZSEF DR * SZANTÖ GYÖRGY DR Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR d'R. • Szerkesztő: BRAUN PAL D R. 103. ÉVFOLYAM 44. SZÁM, 1962. NOVEMBER 4 November 7. Negyvenöt év telt el azóta, amióta az Auróra cirkáló Téli Palotára irányított ágyúinak dörgése megjelölte egy új korszaknak, az Októberi Szo­cialista Forradalom korszakának kezdetét. A petio- grádi munkás-, katona- és matrózcsapatok teljes­jogú gazdaként vették birtokukba azt az épületet, mely addig reménytelenül zárva volt előttük. Ez a negyvenöt év előtti nap kezdete és egyben jel­képe minden olyan törekvésnek, mely a kizsák­mányolás megszűnésére, a társadalmi kiegyenlítő­désre, a mindenfajta elnyomás alól való felszaba­dulásra, a szabad és rettegéstől mentes életre, az emberiség egészének javát szolgáló munkára és fej­lődésre és a mindezt biztosító béke elérésére irá­nyul. A Szovjetunió igen nagy utat tett meg vé­szeken, gondokon, bajokon, dicső napokon, sötét szakadékokon és ragyogó hegygerinceken keresz­tül e naptól kezdve egész máig, végeredményben pompásan felfelé ívelő vonalon. A Szovjetunió nyo­mán halad a világ jelentékeny része. A perspektí­vák, melyeket ez a nap tárt fel, fényesek és ha­talmasak és tartalmazzák az út hátralevő nehézsé­gei leküzdésének biztosítékait is. E nap a társa­dalmi fejlődés, a szabadság, az építő munka, a béke és biztonság mindenkori jelképe és most már az marad véglegesen. Ez a nap az elindítója annak a fejlődésnek is, mely sokkal később a minket érdeklő területen, a magyar egészségügy területén is megindult. Ez a fejlődés egyre lendületesebb. Le nem mérhstő je­lentőségű az a körülmény, hogy hazánk csaknem minden állampolgára állami egészségügyi ellátás­ban részesül. Igen nagy e fejlődés még akkor is. ha ismerjük a szervezés nehézségeit. A csaknem mindenkire kiterjedő egészségügyi ellátás egészen meg kell, hogy változtassa orvosi gondolkodásun­kat, szemléletünket és természetesen azt a vi- 124 szonyt is, melyet orvos és beteg között a múltban a humánum ilyen vonatkozásban nem változó tör­vényein kívül nagyrészt a kapitalizmus kialakult körülményei szabtak meg. Ez a változás zökkenők­kel és nehézségekkel jár, mert sokan hiányolják a biztosított egészségügyi ellátásban annak az egyéni kapcsolatnak a lehetőségét, mely a gyógyításban mindig nagy szerepet vitt. A kapitalizmus idősza­kában éppen a haladó erők jelszava volt mindig a szabad orvosválasztás. Ez azonban a biztosítás rendszerének mai formájában nem oldható meg és nem is kívánatos. Fenntartását egyelőre az en­gedélyezett magángyakorlat teszi lehetővé. Az állami egészségügyi ellátás jelenlegi nehéz­ségeit azonban megszünteti majd az a kívánatos ál­lapot, melyben a biztosított teljes bizalommal for­dulhat területileg illetékes orvosához, vagy a szá­mára megadott kórházhoz, mert az orvos tudása és a kórház színvonala és felszerelése megfelel maxi­mális igényeinek. Noha biztos, hogy mindenkor lesznek a jó orvosoknál még jobb orvosok is és a beteg és orvosa közti viszonyt az orvos tudásán és tájékozottságán kívül, egyéniségén alapuló egyéb tulajdonságok is megszabják, a prevenció alapel­vének és a mindenkire kiterjedő betegellátás le­hető tökéletességének, a betegek bizalma és meg­elégedése megnyerésének legfőbb alapja az orvo­sok lehető legkiválóbb felkészültsége. A megfelelő és bizalmon is alapuló általános betegellátás bizto­sításán kívül ez az alapja annak is, hogy az Októ­beri Forradalom vívmányai által lehetővé tett tudo­mányos fejlődés az orvostudományban is olyan csodálatos eredményeket hozzon, mint például a technika bizonyos területein. Az orvosok tudásának és felkészültségének mindenkori alapja az egyetemi oktatás folyamán elsajátított ismeretanyag. A tudomány fejlődés0, az anyag folytonos változása és bővülése, de első­

Next

/
Thumbnails
Contents