Orvosi Hetilap, 1963. január (104. évfolyam, 1-4. szám)

ORVOSI HETILAP í-> lya: Az 1962. évi szegedi kerato­conjunctivitis epidemica aetioló- giájáról 438 Bihari-Varga Magdolna, Gergely Já­nos és Gerő Sándor: Az intimális mucopolysaccharidák béta-lipopro- teid kötő komponense 1401 Bihari-Varga Magdolna, Gergely Já­nos és Gerő Sándor: Aorta muko- poliszaharidák és béta-lipoprotein közötti komplex képződés vizsgá­lata 2130 Bobory Julia és Szegedi Gyula: Az antinuclearis reactió 1123 Binder László, Bognár Szilárd és Lé- nárt Julia: A nem typhosus kórké­pet okozó Salmonellosisok klinikai problémái 1493 Binder László és Lévai János: Brill- Zinsser betegség 738 Biró István, Várady József, Biró Ist­vánná, Székely Lajos és Karcsay Ilona: A kryoglobulinaemia gyako­riságáról 9454 vizsgálat alapján 205 Boda Domokos: Ureterosygmoideos- tomia után keletkező hypokaliae- miás légzésbénulás elhárítása és az anyagcserezavar kezelése 1321 Boda Domonkos, Jancsó Ágnes és Uhl Károly: Adenovirus infectiók 2161 Boda Domokos, Kovács Ferenc és Baranyai Elza: Diagnosztikai gya­korlatunk poliomyelitis gyanús esetekben a Sabin vakcináció utáni időszakban 690 Bodnár Endre: Hypokaliaemiás lég­zésbénulás 1325 Bodnár Sándor és Marjay Károlyné: Családi trichinellózis kapcsán szer­zett laboratóriumi és járványügyi megfigyelések 1752 Bodrogi György, Diósszilágyi Gert­rud, Gyárfás Iván, Kálmán Péter és Világi Gyula: Kettős hangfelvé­telekről 1413 Bogsch Sonja: Egyszerű és gyors el­járás alkálitartalék meghatározá­sára 556 Bohár Anna, Csapody István, Váry István és Vély Margit: Koraszülöt­tek retinopathiája 579 Bohenszky György, Bokor Zsuzsa, Kustos Gyula, Kiss Kornélia: Az oesophagusból elvezetett phonocar- diogrammok jelentőségéről 829 Bohenszky György, Bokor Zsuzsa és Rózsa Elvira: A pitvari elektro- kymogramm 981 Borbély Lajos és Szijjártó Lehel: A pitvari infarctusról 222 Boros Mihály: Thrombolysis nikotin­savval 743 Boros Mihály, Tárnoky Klára, Ve- reczkey Csaba és Rák Kálmán: Cryofibrinogenaemia és kórosan fokozott fibrinolysis prostata car- cinomában 508 Botár Gyula és Dimitrov-Szokodi D.: A sympathicus dúcok elváltozásai asthma bronchialéban 1266 Bocs Gábor: Atipusos lefolyású tul- aremiás megbetegedés 1034 Bocs Gábor: Adatok a kullancsen- cephalitis hazai előfordulásához és klinikumához 2368 Böszörményi Miklós: A „másodren­dű” antituberkulotikumok 1258 Böszörményi Miklós és Fauszt Imre: A kontrollcsoportos klinikai tömeg­vizsgálatok jelentősége 673 Brandstein László: Necrosissal járó pancreatitis a gyermekkorban 460 Brandstein László, Greguss Sándor, Littmann Imre és Máté Károly: Több évig epilepsiának tartott or­ganikus hyperinsulinizmus 1416 Brandstein László, Löblovics Iván és Holies Klára: Felnőttkori vékony- bélinvaginatiók 1130 Brenner Ferenc és Szentcsiki Mária: Komplexon III, mint laboratóriu­mi anticoagulans 1227 Buda Bálint, Arató Miklós és Vass László: Az acut intermittens por­phyria kezeléséről 1174 Budai József, Farkas Elek, Nyerges Gábor és Csapó József: A gamma­globulin hatásmódja a kanyaró el­leni védelemben 2257 Burger Tibor és Molnár Sándor: Al- kalikus phosphatase aktivitás vizs­gálatának szerepe a haematológiai kórképek elkülönítésében 347 Chátel Andor: A rheumás betegsé­gek gyógyszeres kezelése 625 Chemez Rózsa: A koraszülöttek anaemiája 2318 C.zinger Jenő, Bartos Gábor és Rád- ler Antal: A spontostan gelatinhab- ról 2081 Czirner József és Csete Béla: Cox­sackie B 3 virus által okozott myo­carditis 320 Csalay László, Sós József és Frenkl Róbert: A mellékvese működés vizsgálata kísérletes hypertoniák- ban 683 Csapó Gábor, Dávid Margit és Ko­vács Kálmán: Cukorbaj fellépte Addison-kóros betegben 1613 Csapó József: A variolakérdésről 1609 Csapó József, Budai József, Bartos Antal és Nyerges Gábor: A transz­fúziós hepatitisek megelőzése 780 Csapó József, Nyerges Gábor, Budai József, Richter Péter és Tóth Ist­ván: Aktív immunizálási kísérletek járványos májgyulladás ellen gyengített vírussal 783 Csákány György: A postacapillaris pulmonalis hypertonia egy újabb röntgen jele: az intersegmentalis septumvonal 545 Csernohorszky Vilmos, ifj. Incze Fe­renc és Sitkéri Iván: Űj secretoly- tikus szer alkalmazása a postope- ratív tüdőszövődmények megelőzé­sében és kezelésében 796 Csokonay László és Kirchknopf Már­ton: A Griess—Ilosvay-próba je­lentősége húgyúti infekciók vizs­gálatában 1943 Csömör Sándor, Dömötör Jenő és Treit Sándor: A vacuum extraktor- ral szerzett tapasztalataink 259 Deák János és Csonka Sándor: Bil- harziasis három esete 1857 Deli László, Dán Sándor és Dévényi István: Symptomás agranulocyto­sis lymphogranulomatosisban 457 Dénes János: Rosszindulatú dagana­tok a gyermekkorban 1836 Donhoffer Szilárd: November 7. 206 Dóbiás György: Egyszerű eljárt autoantitest természetű serumfac torok kimutatására 587 Dömötöri Jenő és Rechnitz Kurt. összehasonlító sex-chromatin viz; gálatok az egyén genetikus neme nek meghatározására 2315 Dömötöri Jenő, Szemerédi Gyula é: Gimes Rezső: A listeriosis jelentő sége a spontán abortusok aetioló giájában 1210 Drobni Sándor, Dóczy Ágnes és Gi rendás Mihály: Új májresectiós el­járás 606 Duchon Jenő és Miriszlai Ernő: Po ritonsillaris tályogot utánzó kórké pék 1279 Dlix Ernő, Kovács Zoltán, Pataki La jós: A thrombocyta-szám alakulása újszülöttkori exsanguino transz- fúziók után 1641 Düh András, Horváth Endre, Némák Piroska, Simon Ákosné, Bajtai Gá­bor és Kerekes Endre: Lewis-vér csoportrendszerbell antitest álta okozott transfusiós haemolytiku: szövődmény 1737 Dvorszky Kornél, Cseplák György Plechl Ágota és Béres Vera: Vas culitis allergica cutis, polymorpho nodularis típusa 1511 Dvorszky Kornél, Plechl Ágota é Béres Vera: Steroidok alkalmazó sakor észlelt szövődmények 448 Egyed Béla és Peer Gyula: A trau matológiai rehabilitáció elvi é. szervezési kérdései Magyarorszé gon 695 Ember Magda és Széli István: Ada tok a hüvely trichomonas és car dida fertőzöttségének gyakorisági hoz 202 Eper Tivadar: Adatok az arthrosiso! röntgen-kezelésének indikációj' hoz 740 Erdélyi Gábor, Keller László és Ba lázsi Imre: Jód131 trioleinnel vér zett vizsgálatok atherosclerosis» betegeken 732 Erdélyi Mihály: A radiológia helye e szerepe az orvosi gyakorlatban 89.‘ Erdős Zoltán, Cserháti Endre és Hitt ner Imre: A Wilms tumor kórjós­latáról 63 Erődi Antal: A gennyes arcüreggyul­ladás prolongált gyógyszerdepot kezelése 1993 Fáik Judit és Várady Borbála: In­terstitialis pneumonia három aty- pusos esete 363 Farkas László és Ladányi Józsa. Az acut pancreatitisek Trasylol-keze- lése 1792 Farkas Márton és Rák Kálmán: A thrombocytopathiás vérzékenység­ről 1016 Fazekas Sándor, Nagy György és Petrányi Gyula: A polycythaemia vera radiophosphor therápiáján.ak későbbi eredményei 214 Sz. Fábián Magdolna: Hét éven a t észlelt aortaív syndroma 322

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents