Orvosi Hetilap, 1963. február (104. évfolyam, 5-8. szám)

1963-02-03 / 5. szám - Magyar Imre - Márton István: Diabetes és májcirrhosis

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS i8 57-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN D R. * DARABOS PÁL D R. * FISCHER ANTAL DR. * HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY D R. * SÓS JÓZSEF D R. * SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Szerkesztő: BRAUN PÁL DR. 104. ÉVFOLYAM s. SZÁM, 1963. FEBRUÁR 3 Orvostovábbképző Intézet, I. Belgyógyászati Tanszék Diabetes és májcirrhosis Magyar Imre dr. és Márton István dr. A cukorbaj és a májcirrhosis együttes előfor­dulása számos gondolatot vet fel, de elsősorban gya­korlati szempontból fontos, a májcirrhosis gyógyí­tása ugyanis cukorbetegen, éppúgy mint a diabe­tes gyógyítása májbetegen, bizonyos meggondolá­sokat tesz szükségessé. A legutóbbi nemzetközi dia­betes kongresszus egyik témája volt a diabetes és a májcirrhosis együttes előfordulásának kérdése (Creutzfeldt). A kérdés érdekessége és fontossága miatt az I. Belklinikán 1959—60-ban és az Orvostovábbképző Intézet I. Belosztályán 1960—61-ben megfordult be­tegek közül bővebb tanulmányozás céljából 25 olyan beteget választottunk ki, akiknek májcirrhosisa, ill. e felé haladó krónikus hepatitise és diabetese egyaránt volt. Betegeink között 11 nő és 14 férfibeteg volt. Egy férfibetegünk 38 éves (enyhe diabetese csupán diétával rendben tartható), egy nőbetegünk 46 éves (májbiopsiá- val igazolt májcirrhosisa ugyancsak enyhe diabétes­szel járt). Valamennyi többi betegünk idősebb 50 éves­nél és 11 betegünk idősebb 60 évesnél. A betegek át­lagos életkora 65 év. 13 esetünkben a cukorbaj már fennállott a májbe­tegség megjelenése előtt. 10 esetben a cukorbaj a már meglevő máj betegség folyamán alakult ki. Ebből 2 esetben a diabetes a májbetegségben alkalmazott ste- roid-kezelés következményének látszott, helyesebben a diabetes Prednisolon adása után jelent meg. 2 eset­ben a máj betegséget és a cukorbajt egyszerre fedez­ték fel. A diabetes és cirrhosis együttes előfordulására vonatkozó sok adat közül (Robbers és Rümelin) azért céltalan valamennyit megemlíteni, mert ezek­nek általában hibája, hogy a cirrhosis-előfordulás cukorbetegek között nem hasonlítható össze a nem cukorbetegek közötti, helyenként igen változó cirr­hosis-előfordulás adataival. Így nem ítélhető meg, hogy cukorbetegek közt a cirrhosis előfordulása gyakoribb-e mint nem cukorbetegek között. Joslin és mtsai 20 000 bostoni cukorbeteg közt csak 0,44%- ban találnak májcirrhosist, Lőhr és Reinwein 1570 kiéli cukorbeteg közt 10,4%-ban, Kaito (Japán) azonban 261 cukorbeteg közt 4,9%-ban. Schleusner sectiós statisztikája 12,7%-os előfordulást ad meg. A magunk 25 esete az egész, 728 főnyi anyag­hoz viszonyítva 3,42%-ot tesz ki. Creutzfeldt 685 cukorbetegből 3,7% cirrhosist talált, adatai szerint ugyanakkor a cirrhosis előfordulása nem diabete­ses egyének közt 1,2%. Üjabb adatokból kétségtelennek (látszik, hogy cu­korbetegek közt több a májcirrhosis, mint nem cukor­betegek közt. Ilyen adatok: Reinberg és Lipson 576 diabeteses sectio alkalmával 5,7% cirrhosist talált, ez az adat azonban nem meggyőző, mert a nem diabeteses esetek közt 5,9% volt a cirrhosis előfordulása. Jaques 175 diabetes esetből azonban 16,3% cirrhosist talált, szemben 8,4%, nem diabetes esetek közt előforduló cirrhosissal. Regli (12 069 boncolás) diabetes anyagá­ban 7% a cirrhosis, nem diabeteses esetei közt 2,3%. Poche és Schumacher 217 diabeteses sectióból 21,6%-ban talált cirrhosist, szemben a nem diabeteses esetek 6,9% cirrhosisával. Az adatok e különbségeiben természetesen a cirrhosis definíciója is szerepet ját­szik. Legújabban Bloodworth 27 050 sectio alapján talál szignifikáns összefüggést a diabetes és a májcirrhosis előfordulása között. Határozottabbak azok az adatok, melyek a cirrhosisos betegek diabetesét vizsgálják. Ügy látszik, hogy a cirrhosisos betegek minimálisan 10%-a cukorbeteg (Hartmann és Kottke 94 esetében 9,6%, Creutzfeldt 392 cirrhosis esetében 11,2%, Poche és Schumacher 363 esetében 12,9%). Creutzfeldt eseteinek száma azonos a mi ese­teink számával és a %-os előfordulás sem nagy­mértékben különböző. Különbség van azonban ket­tőnk esetei között abban, hogy Creutzfeldt 25 ese­téből 19-ben tehát az esetek nagy többségében a májbetegség első tünetei megelőzték a diabetes megjelenését, míg a mi eseteinknek többségében, de 13

Next

/
Thumbnails
Contents