Orvosi Hetilap, 1963. november (104. évfolyam, 44-47. szám)

1963-11-03 / 44. szám - Donhoffer Szilárd: November 7.

X T ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. * DARABOS PÁL DR. * FISCHER ANTAL DR. » HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. * SÓS JÓZSEF D R. * SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Szerkesztő: BRAUN PÁL DR. 104. ÉVFOLYAM 44. SZÁM, 1963. NOVEMBER 3 November 7 Az ember természete, hogy mind az egyéni élet, mind a közösség életének folytonosságából ki­emel egy napot és ehhez rögzíti mindazt, ami oda­vezetett és ami követte. így rögzült a Bastille elfoglalásának napjához a nagy francia forradalom, melynek csupán egyet­len láncszeme volt, és így jelképezte November 7. azt a történelmi folyamatot, melynek következmé­nyeként egy országban megindult a szocialista át­alakulás. A kiemelt napok jelentősége és jelentése is változik az idő múlásával, mint minden a világon. Mennél hosszabb idő választ el a kiragadott naptól, annál inkább az szabja meg jelentőségét, hogy mennyiben determinálta a hozzá kapcsolódó ese­ménysorozat a jelen és a jövő fejlődését. Ha meg­szűnt eleven erőként hatni a jövőre, mindjobban -csökken a jelentősége és hivatalos szertartás lesz a megemlékezésből. A Bastille elfoglalása annak idején a feudaliz­mus ellen mozgolódó erők ünnepe volt egész Euró­pában; ma Franciaország hivatalos nemzeti ünnepe, de nem jelent többé történelemformáló eleven erőt és Franciaországon kívül már régóta nem vesznek tudomást az évfordulóról. Az elmúlt közel fél évszázadban változott No­vember 7. jelentése és jelentősége is. 28 éven át ■csak egyetlen országban ünnepelték; egyebütt csak kisebb csoportok emlékeztek meg róla többé- kevésbé. Ma a világ lakosságának közel egyharmada ünnepli, másutt hatalmas tömegek számára jelké­pezi a jövőt, és a kapitalista világ is többé vagy kevésbé felméri ilyenkor, hogy mit tartogat jele­nük és jövőjük számára az erre a napra vetített történelmi folyamat. A Szovjetunió teljesítménye a második világ­háborúban már rávilágított arra, hogy mekkora változás ment végbe negyedszázadnál rövidebb idő alatt, mégis csak a második világháború után és az 127 utóbbi évtizedben egyre fokozódó ütemben bonta­kozott ki az átalakulás a maga teljességében. A második világháborúban a Szovjetunió na­gyobb vérveszteséget szenvedett mint valamennyi szövetségese együttvéve, iparának számottevő ré­sze elpusztult, sok városa romokban hevert, és a lakosság ellátása éppen az élethez elengedhetetle­nül szükséges minimumot biztosította. Ezzel szem­ben az Egyesült Államok csekély véráldozattal, érintetlen országgal, hatalmasan felduzzadt iparral, teljes anyagi jólétben és az atombomba kizárólagos birtokosaként került ki a világháborúból. Abban a tudatban élt, hogy akaratát bármikor rákénysze­rítheti a Szovjetunióra és az egész földkerekségre. Ugyanakkor Kína nagyrészén Csangkajsek uralko­dott, India, Burma, Indonézia, Vietnam, Afrika és a Közelkelet az Egyesült Államok szövetségesei kezében voltak és Európában a Szovjetunióval szomszédos, későbbi népi demokráciákban sem dőlt el még egyértelműen a jövő a szocializmus javára. Még 20 év sem telt el a háború befejezése óta és Csangkajsek hatalma Tajvan-ra korlátozódik, India, Burma, Indonézia, az ázsiai és afrikai népek egész sora kiszakadt a gyarmatok és félgyarmatok sorából. A szocialista átalakulás útját járja néhány ázsiai nép, most indul erre az útra az első afrikai állam, sőt sikeresen megvetette a lábát a szocializ­mus az Egyesült Államok tőszomszédságában, az amerikai világrészen is. A Szovjetunió régen kiheverte a háború sebeit, termelése, népeinek életszínvonala nemcsak messze meghaladja a háború előttit, hanem már közvetlen célja utolérni és megelőzni az Egyesült Államokat a termelés legkülönbözőbb ágaiban, és elsőrendű feladatának tekinti az életszínvonal gyorsütemű emelését. Az atomfegyver már nem az Egyesült Államok monopóliuma és az előretolt támaszpont­rendszer sem nyújt védelmet az anyaországnak az új fegyverekkel szemben.

Next

/
Thumbnails
Contents