Orvosi Hetilap, 1964. március (105. évfolyam, 9-13. szám)

1964-03-01 / 9. szám - Zoltán János: A plasztikai sebészet fejlődése Balassától napjainkig

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKYLAJOS i 857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN D R. * DARABOS PÁL D R. * FISCHER ANTAL D R. * HIRSCHLER IMRE D R. LENART GYÖRGY DR. * SÓS JÓZSEF DR. * SZÁNTÓ GYÖRGY DR. Felelős szerkesztő : TRENCSÉNI TIBOR D R. * Szerkesztő: BRAUN PÁL D R. Munkatárs: PAPP MIKLÓS D R. 105. ÉVFOLYAM 9. SZÁM, 1964. MÁRCIUS 1 A plasztikai sebészet fejlődése Balassától napjainkig* Zoltán János dr. Balassa János születésének 150. évfordulójára, a szerkesztőség felkérésére írt tanulmány A beteg ember életének megmentése a gyó­gyító orvos legnagyobb győzelme, küzdelmének legfőbb jutalma. A sebész késének is legnemesebb feladata ez. A sebészek azonban ősidők óta nem elégedtek meg a kóros szervrészek, testrészek eltá­volításával, a fegyverütötte vagy baleset okozta sebek begyógyításával, hanem igyekeztek az élet­veszélyből kimentett, de megrokkant embert újból teljes értékűvé tenni, az elpusztult szöveteket pó­tolni, az elvesztett működést, hibás alakot helyre­állítani. Ez a törekvés a kor tudományos és techni­kai színvonalának függvényeként különböző mód­szerekkel és változó eredményekkel valósult meg. A sebészet közös törzséből korán kinőtt és vele együtt erősödött annak egyik ága, a plasztikai sebészet. ' Balassa korában már szép eredményeket értek el világszerte plasztikai műtétekkel. Nem véletlen, hogy ezeket a sebészet nagyjai végezték, akiknek nevéhez sok új műtéti eljárás fűződik a sebészet területein is. Adams, Ammon, Barth, Malgaigne, Nicoladoni, Ollier, Pirogov, Simanovszkij, Velpeau neve fémjelzi a XIX. század plasztikai sebészeti törekvéseit, mindmegannyi olyan név, amely osz­lopként feszül a sebészet palotájának boltozata alá. nemcsak eredetiek, egyéniek, de szellemesek és ma is jól használhatók. Balassa azonban többet is tett: nemcsak sike­resen operált, hanem gondolkodott is, és gondola­tai a messze jövőbe mutatnak. Felfogása, amelyet előadásaiban, 1861. április 15-én felolvasott akadé­miai székfoglalójában hirdetett, és „Képző műtétek — Operationes plasticae” címmel írásban is rögzí­tett, a sebészet mai felfogásának szikráját hordozza, azét a felfogásét, amely nem a technikában, hanem az élettani folyamatok, működések összefüggései­nek mélyebb megismerésében látja a műtéti gyó­gyítás alapját. A plasztikai sebészet azért kelti fel érdeklődését, mert úgy látja, hogy „A képző mű­tétek az orvosi szaknak azon ágát képezik, amely ép oly érdekes és tanulságos, mint aminő nagy­mértékben jótékony, hogy ne mondjam csodaszerű foganatjaiban”. Már felismeri azt, hogy a plaszti­kai sebészet eredményeinek biztosítéka nemcsak a technikai készség, hanem az élettani szemlélet ke­resztülvitele a gyakorlatban: „ a képző műtétek alkotó és gyógyító hatásukat csak azóta terjesztet­ték ki a test mindennemű hiányaira, amióta a tu­domány az élettani szabályok ismerete által a mű­leges kezelésnek világot gyújtott”. E kor plasztikai sebészetét a technikai bravú­rok, briliáns műtéti eljárások csillogása jellemzi. Nagyon jól teszi a kutató, ha iparkodik az eredeti művekből megismerni e század tudományos életét, mert rájön arra, hogy nagyon sok olyan műtéti el­járást közölnek napjainkban újként, amelyet már régesrégen leírtak, csak feledésbe merült. A magyar sebészet megalapítójának neve mél­tán sorolható a nagy kortársak névsorába. Azok a műtétek, amelyeket a nyelőcsősipolyok zárására, az arc, pofa, ajak, szemhéj hiányainak pótlására leírt, Könyvét olvasva nemcsak kitűnő eredményeit csodáljuk meg, amelyeket (bár ő honosította meg hazánkban az étemarkózist) minden érzéstelenítés nélkül végzett műtétéivel ért el, hanem mélyreható megfigyeléseit és az ezekből levont következtetéseit is. Szemléletesen írja le a fibrin szerepét a lebe­nyek megtapadásában: „ ... a seb felület mázszerű izzadmánnyál bevonatik, amely ... be is tapasztja a vért szivárogtató edénynyílásokat ... és a lebenyt a sebzett alapba beleenyvezi”. Pontos technikai részleteket is ad: „A lebenyt a pótlást igénylő 25

Next

/
Thumbnails
Contents