Orvosi Hetilap, 1965. március (106. évfolyam, 10-13. szám)

1965-03-07 / 10. szám - Manninger Rezső: Tomcsik József dr. (1898-1964)

ORVOSI HETILAP J/ AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK \ AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA ÜNNEPI ÉVFOLYAMA ALAPÍTÓJA: MARKUSOVSZKY LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVÉBEN Szerkesztő bizott&ág: alföldy Zoltán dr. . darabos pAl dr . fischer antal dr. HIRSCHLER IMRE DR. . LENART GYÖRGY D R. « SÓS JÓZSEF DR. SZÁNTÓ GYÖRGY DR Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. Szerkesztő: BRAUN PÄL DR. Munkatársak: PAPP MIKLÓS D R. . FORRAI JENŐ DR. 106. ÉVFOLYAM 10. SZÁM, 1965. MÁRCIUS 7 »Valamint a nemzet, melynek története van, örömmel andalodlk el múltján, s magának abból hazaszeretetei és tett­erőt merít; úgy a magyar orvos is büszkébb önérzettel tekin­tene! jelene és jövőjére, ha a történelem tükrében látja, hogy az úttörő elődök hosszú sora vonni el előtte, s hogy a hazai orvosi irodalmat koránt sem kezdeni, hanem az elődök nyom­dokain folytatni kell,** (MARKUSOVSZKY 1861) I Tomcsik József dr. 1898—196* Az elmúlt ősszel itt volt közöttünk 21 évi tá­voliét után és a Magyar Mikrobiológusok Társasá­gának IV. kongresszusán két nagy érdeklődéssel hallgatott előadást tartott. Nagy örömet okozott neki, hogy itt lehetett régi hazájában, és itteni ba­rátai is örültek, hogy körükben tisztelhették, de aggódva kellett észrevenniük, hogy egészsége meg­rendült. És csakugyan, alig került haza Baselba, ágynak esett. Volt ugyan még öröme abban, hogy író­asztalán találta „Pasteur und die generatio spontanea” című könyvé­nek első példányát, de december 30-án hajnalban megszűnt szíve do­bogni. Vele az egész világ egyik leg­nagyobb jelenkori mikrobiológusa szállt sírba, akinek halálával nem­csak a baseli egyetem közegészség­tani és mikrobiológiai intézete ár~ vult meg, hanem gyászoljuk mi is honfitársunkat, aki, noha idegenbe szakadt, mind­végig ragaszkodott régi hazájához. Bensőséges kap­csolat fűzte az Orvosi Hetilaphoz is. Néhány év előtt az Orvosi Hetilap 100 éves jubileuma alkal­mából pompás összefoglalást írt saját immuneyto­lógiai vizsgálatairól és utolsó munkáját a poly- saccharida-serologia 40 éves történetéről szintén az Orvosi Hetilapnak küldte közlés végett. Tomcsik József 1898. május 19-én született Er­délyben egy Aranyos menti faluban; atyja gyógy­szerész volt. Miután középiskolai tanulmányait a nagyenyedi ősi Bethlen-kollégiumban 1916-ban el­végezte, 1918-ig az első világhábo­rúban katonai szolgálatot teljesített. Leszerelése után 1920-ig a kolozs­vári, 1922-ig pedig a budapesti egyetem orvoskarának volt hallga­tója; 1922. októberében avatták or­vosdoktorrá. Már medikus korá­ban, majd oklevelének birtokában 1923-ig Preisz Hugo professzor bak­teriológiai intézetében dolgozott, az­után pedig 1925-ig a Rockefeller- alapítvány támogatásával az Egye­sült Államokban, főleg Bostonban, a Harvard Medical Schoolban Zinnser professzor mellett folytatott tanulmányo­kat. Ezután a fiatal tudós 1926—27-ig a Pekingben működő Rockefeller Egyetem kórbonctani intézeté­nek bakteriológiai osztályát vezette, és itt tette éle­28

Next

/
Thumbnails
Contents